Csak­nem két évvel ezelőtt érte a szo­mo­rú hír egye­sü­le­tün­ket, hogy a Bács­ka déli részén, a Saj­kás­vi­dé­ken talál­ha­tó Zsab­lya római kato­li­kus temp­lo­ma a tető meg­hi­bá­so­dá­sa miatt komoly veszély­be került. 2014 augusz­tu­sá­ban Matus­ka Már­ton pub­li­cis­ta indí­tott tár­sa­i­val moz­gal­mat az elha­nya­golt szak­rá­lis épü­let meg­men­té­sé­ért. Saj­nos azóta az isten­há­za álla­po­ta a tető besza­ka­dá­sa miatt drá­ma­i­ra for­dult. Egye­sü­le­tünk május ele­jén Dr. Szi­lá­gyi Péter nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős helyet­tes állam­tit­kár­ral tár­gyalt annak érde­ké­ben, hogy a saj­kás­vi­dé­ki magyar­ság utol­só emlé­ke meg­ma­rad­jon.

A Duna és a Tisza szö­gé­ben terü­lő Saj­kás­vi­dék Bács­ka több­sé­gé­ben szer­bek által lakott táj­egy­sé­ge, amely a török idők­ben ide tele­pí­tett szerb hajó­sok­ról, a saj­ká­sok­ról kap­ta nevét. Szo­mo­rú hely­szín ez szá­munk­ra: 1944–45-ben a jugo­szláv par­ti­zán­ala­ku­la­tok három falu, Csu­rog, Zsab­lya és Mozsor kol­lek­tív bűnös­sé nyil­vá­ní­tott magyar lakos­sá­gát lemé­szá­rol­ták, a túl­élő­ket pedig elül­döz­ték, örök­re meg­tilt­va szá­muk­ra a vissza­té­rést. Temp­lo­ma­i­kat és teme­tő­i­ket lerom­bol­ták, beszán­tot­ták. Egye­dül a zsab­lyai Havas Bol­dog­asszony-temp­lom vészel­te át a pusz­tu­lást, de félő, hogy most az idő végez vele. A vaj­da­sá­gi Tar­to­má­nyi Műem­lék­vé­del­mi Hiva­tal szak­ér­tői – bár a temp­lom meg­men­té­sét fon­tos­nak tart­ják – anya­gi okok­ból egy­elő­re nem tud­nak segí­te­ni.

Az észa­ki olda­lon a tető beom­lott, sem­mi sem védi az épü­le­tet az ázás­tól
A fedél­szék van, ahol még ép
Dr. Szi­lá­gyi Péter helyet­tes állam­tit­kár és Hetz­mann Róbert elnök

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge, miu­tán hely­szí­ni bejá­rást tar­tott, és egyez­te­tett a hely­ben maradt néhány magyar csa­lád kép­vi­se­lő­jé­vel és azok­kal a dél­vi­dé­ki­ek­kel, akik a temp­lom meg­men­té­sét fon­tos­nak tart­ják, a Nem­zet­po­li­ti­kai Állam­tit­kár­ság­hoz for­dult, kér­ve a magyar kor­mány segít­sé­gét. Dr. Szi­lá­gyi Péter helyet­tes állam­tit­kár május 5-én fogad­ta az egye­sü­let elnök­sé­gét. A talál­ko­zó során szó esett a szin­tén Bács­ká­ban talál­ha­tó Ver­bász régi evan­gé­li­kus temp­lo­má­ról is, mely­nek kicsiny magyar gyü­le­ke­ze­te önerő­ből nem képes a rend­kí­vül rossz álla­po­tú, műem­lé­ki és közös­sé­gi szem­pont­ból kiemel­ke­dő érté­kű épü­let meg­men­té­sé­re.

Egye­sü­le­tünk azt sze­ret­né elér­ni, hogy a zsab­lyai temp­lo­mot az 1944–1945 folya­mán kivég­zett hely­be­li magyar és német lako­sok emlé­ké­re újít­sák föl, meg­ment­ve ezzel az áldo­za­tok után fenn­ma­radt egyet­len épí­tett örök­sé­get. A magyar kato­li­kus temp­lom a mel­let­te álló szerb orto­dox temp­lom­mal együtt több mint egy évszá­za­da meg­ha­tá­roz­za Zsab­lya köz­pont­já­nak arcu­la­tát. A zsab­lyai temp­lom fel­újí­tá­sa hatá­ron túli magyar emlék­hely­ként az anya­or­szág köte­les­sé­ge. Ezt az is alá­tá­maszt­ja, hogy – a legyil­kolt néme­tek­kel együtt – ezer főt meg­kö­ze­lí­tő szá­mú áldo­zat­nak mai napig nincs mél­tó emlék­mű­ve.

Képek a templomról: v. Czapáry-Martincsevics András
Magyar Patrióták Közössége
© 2016. május 16.