Idén janu­ár 22-én, a magyar kul­tú­ra ünne­pén van az évfor­du­ló­ja a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­gé­nek: négy évvel ezelőtt, 2014-ben ezen a napon mond­ta ki 16 magán­sze­mély egye­sü­le­tünk meg­ala­ku­lá­sát. Azóta nem­csak tag­sá­gunk több­szö­rö­ző­dött meg, hanem mun­kánk­ba vetett hitünk is meg­erő­sö­dött. Az aláb­bi­ak­ban tíz kép segít­sé­gé­vel tekin­tünk vissza a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge óév­ben elvég­zett mun­ká­já­ra.

Jóté­kony­sá­gi estet ren­dez­tünk a buda­pes­ti Magyar­ság Házá­ban a kővár­vi­dé­ki (erdé­lyi) Magyar­ber­kesz javá­ra. Kovács Nóri nép­dal­éne­kes fel­lé­pé­se (2017. janu­ár 27.)

 

 

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge kuta­tó­cso­port­ja a Huszi­ta Bib­lia nyo­má­ban, a mold­vai Ónfal­va (Oneş­ti) régi kato­li­kus teme­tő­jé­ben, a Cson­ka­to­rony marad­vá­nya­i­nál. Itt másol­ták 1466-ban az első­nek tar­tott magyar nyel­vű Szent­írást (2017. már­ci­us 16.)

 

Közös­sé­günk moz­gal­mat hir­de­tett a kom­mu­nis­ta utca­ne­vek ellen a Daba­son meg­tar­tott kihe­lye­zett köz­gyű­lé­sen (2017. ápri­lis 1.)

 

Az egye­sü­let Pat­ri­ó­ta esték nevű köz­éle­ti ren­dez­vény­so­ro­za­tá­nak első állo­má­sa Buda­pes­ten: bemu­tat­ko­zik az erdé­lyi Besz­ter­ce magyar közös­sé­ge (2017. ápri­lis 29.)

 

A magyar­ber­ke­szi közös­sé­gi ház javá­ra össze­gyűj­tött egy­mil­lió forint ado­mányt jel­ké­pe­ző táb­lát átad­ja Kovács Péter lel­kész­nek Hetz­mann Róbert elnök és Pánczél Károly, az Ország­gyű­lés Nem­ze­ti össze­tar­to­zás bizott­sá­gá­nak elnö­ke, aki a janu­á­ri est fővéd­nö­ke volt (2017. júni­us 2.)

 

Láto­ga­tás Vizsoly­ban, miu­tán a kor­mány javas­la­tunk­ra tör­té­nel­mi emlék­hellyé nyil­vá­ní­tot­ta a Káro­lyi-Bib­lia szü­le­té­sé­nek helyét (2017. júni­us 24.)

 

A dél­vi­dé­ki refor­má­tus­ság a sze­rém­sé­gi Mara­dé­kon ünne­pel­te a refor­má­ció 500. évfor­du­ló­ját. Az ünne­pé­lyen átad­tuk a gyü­le­ke­zet részé­re a Huszi­ta Bib­li­á­ról készí­tett fotó­ki­ál­lí­tá­sun­kat (2017. augusz­tus 26.)

 

Kop­ja­fát állí­tot­tunk az 1959-ben ártat­la­nul kivég­zett Kris­tóf Lász­ló egy­ko­ri csend­őr­nyo­mo­zó emlé­ké­re Verő­cén (2017. novem­ber 4.)

 

Kiszelly Zol­tán poli­to­ló­gus elő­adást tar­tott a geo­stra­té­gia sze­re­pé­ről a Pat­ri­ó­ták köz­gyű­lé­sén (2017. decem­ber 9.)

 

Láto­ga­tás a kár­pát­al­jai Huszt magyar isko­lá­sa­i­nál (2017. decem­ber 18.)

 

Minden kedves támogatónknak köszönetet mondunk a tartalmas évért!

Magyar Patrióták Közössége © 2018. január 14.