A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge tuda­to­san válasz­tot­ta jel­ké­pé­nek a tuli­pán-motí­vu­mot: a tör­té­ne­lem folya­mán ez volt a hazai ipart és a magyar ter­mé­ke­ket pár­to­ló moz­gal­mak egyik jel­ké­pe. Mi is azt gon­dol­juk, hogy a nem­zet gaz­dag­sá­gá­ért mi magunk vagyunk fele­lő­sek: nem mind­egy, hol és kitől vásá­ro­lunk, kinek adjuk pén­zün­ket! Éppen ezért csat­la­koz­tunk a magyar ter­mé­ke­ket nép­sze­rű­sí­tő mozgalomhoz.

Min­den esz­köz­zel ki kell áll­nunk a hazai ter­me­lés és a hazai ipar mel­lett: ez ad kenye­ret hon­fi­tár­sa­ink száz­ez­re­i­nek, ráadá­sul így a mi pén­zünk is hely­ben marad, nem hagy­ja el az ország hatá­ra­it. Töre­ked­nünk kell arra, hogy hazai – és lehe­tő­leg helyi – ter­mé­ke­ket vásá­rol­junk, még ha ezek drá­gáb­bak is vala­mi­vel a két­sé­ges minő­sé­gű import­cik­kek­nél. Ne ezen spóroljunk!

Minden összefügg mindennel: a kisvállalkozások, termelők helyi
gazdaságban betöltött szerepének növekedése magával vonja a
kulturális örökség felértékelődését, szerepének kiteljesedését!