KÖZLEMÉNY

Az ukrán tör­vény­ho­zás által szep­tem­ber 5-én elfo­ga­dott új okta­tá­si tör­vény 7. cik­ke értel­mé­ben három év átme­ne­ti idő­sza­kot köve­tő­en Ukraj­ná­ban az okta­tás kizá­ró­la­gos nyel­ve az ukrán lesz, a magyar nyel­vű taní­tást csak az óvo­dák­ban és az ele­mi isko­lák­ban (1–4. osz­tály) lehe­tő­vé téve. Ehhez hason­ló jog­tip­rást irá­nyoz elő a készü­lő ukrán nyelv­tör­vény ter­ve­ze­te, amely a közös­sé­gi tere­ken, ven­dég­lá­tó helyi­sé­gek­ben is csak az állam­nyelv hasz­ná­la­tát enge­dé­lyez­né.

Az ukrán állam e meg­nyil­vá­nu­lá­sát a jog­al­ko­tás szint­jé­re emelt magyar­el­le­nes­ség­nek tart­juk, ami nem­csak az álta­lá­nos embe­ri erköl­csö­ket sér­ti, hanem Ukraj­na nem­zet­kö­zi köte­le­zett­ség­vál­la­lá­sa­i­val is ellen­té­tes. Az ukrán nyelv kizá­ró­la­gos­sá téte­le emel­lett peda­gó­gi­ai abszur­dum is, mert a magyar tömb­te­rü­le­tek (ahol a kár­pát­al­jai magyar­ság több mint három­ne­gye­de él) fia­tal­sá­gá­nak jelen­tős része egy­ál­ta­lán nem tud ukrá­nul, úgy pedig lehe­tet­len a tan­anya­got elsa­já­tí­ta­ni, amint ez a sztá­li­ni idők­ben már egy­szer kide­rült. A kije­vi magyar­el­le­nes tör­vény­al­ko­tá­si folya­mat meg­akasz­tá­sa a 150 ezres kár­pát­al­jai magyar közös­ség fenn­ma­ra­dá­sa szem­pont­já­ból élet­ha­lál­harc­nak tekin­ten­dő, ezért az Ukraj­ná­val szem­be­ni kemény dip­lo­má­ci­ai fel­lé­pés­sel hatá­ro­zot­tan egyet­ér­tünk.

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge az erköl­csi kiál­lá­son túl saját esz­kö­ze­i­vel fog küz­de­ni azért, hogy a kár­pát­al­jai magyar­ság a most követ­ke­ző, a tör­té­ne­lem­ben már meg­ta­pasz­talt nehéz idők­ben helyt tud­jon áll­ni, és meg tud­ja őriz­ni hitét, anya­nyel­vét és szü­lő­föld­jét.

Magyar Patrióták Közössége ©
Budapest, 2017. október 9.