KÖZLEMÉNY

Ukraj­na par­la­ment­je csü­tör­tö­kön első olva­sat­ban elfo­gad­ta az új nyelv­tör­vényt, ami az önkor­mány­za­tok­ban betil­ta­ná, a kul­tú­rá­ban és a saj­tó­ban pedig bru­tá­lis mér­ték­ben vissza­szo­rí­ta­ná a nem­ze­ti­sé­gi nyel­vek hasz­ná­la­tát. Az elő­ter­jesz­tők az állam­nyelv „nyil­vá­nos elha­nya­go­lá­sát” vagy meg­sér­té­sét bűn­cse­lek­ménnyé nyil­vá­ní­ta­nák, így az „elkö­ve­tő­ket” akár sza­bad­ság­vesz­tés­sel is bün­tet­ni lehet­ne. Ha a ter­ve­ze­tet elfo­gad­ják, Kár­pát­al­ján az anya­nyelv sza­bad­sá­ga a val­lá­si szer­tar­tá­sok­ra és a magán­be­szél­ge­té­sek­re fog kor­lá­to­zód­ni.

Meg­győ­ző­dé­sünk sze­rint a kár­pát­al­jai magyar­ság meg­se­gí­té­se soha nem volt olyan fon­tos fel­adat, mint nap­ja­ink­ban, ami­kor Ukraj­ná­ban folya­ma­tos­sá vált a nem­ze­ti közös­sé­gek jog­fosz­tá­sa és meg­fé­lem­lí­té­se. Ennek jegyé­ben a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge tovább­ra is ki fog áll­ni a kár­pát­al­jai magyar­ság mel­lett és az elmúlt évek­ben meg­kez­dett kár­pát­al­jai támo­ga­tá­si prog­ram­ja­it foly­tat­ni fog­ja.

Külö­nös­nek tart­juk ugyan­ak­kor, hogy a demok­ra­ti­kus érté­ke­ket han­goz­ta­tó jog­vé­dő szer­ve­ze­tek és az euró­pai intéz­mé­nyek most, hogy a magya­rok kerül­tek Kijev cél­ke­reszt­jé­be, nem hal­lat­ják hang­ju­kat; pedig az új nyelv­tör­vény ter­ve­ze­te a tavaly elfo­ga­dott okta­tá­si tör­vény­hez hason­ló­an min­den koráb­bi Magyar­or­szág­gal kötött nem­zet­kö­zi meg­ál­la­po­dást fel­rúg és több nem­zet­kö­zi szer­ző­dés­sel is ellen­té­tes, amely­ben Ukraj­na részes állam­ként sze­re­pel.

Budapest, 2018. október 5.

Magyar Patrióták Közössége