Tavaly októ­ber­ben a vizso­lyi refor­má­tus temp­lo­mot, a tata­bá­nyai Turul-emlék­mű­vet és a szép­hal­mi Kazin­czy-emlék­csar­no­kot a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge kez­de­mé­nye­zé­sé­re tör­té­nel­mi emlék­hellyé nyil­vá­ní­tot­ta a kor­mány. Közü­lük első­ként a tata­bá­nyai Turul­nál idén május 13-án avat­ták fel a tör­té­nel­mi emlék­he­lyet jelö­lő szté­lét.

A magyar tör­té­ne­lem és a nem­ze­ti múlt szem­pont­já­ból jelen­tős hely­szí­ne­ket a magyar állam nem­ze­ti vagy tör­té­nel­mi emlék­hely­ként isme­ri el. Noha ezek álta­lá­ban kiemelt műem­lé­kek, nem épí­té­sze­ti érté­kük, hanem a tör­té­nel­mi múlt és az emlé­ke­zet szem­pont­já­ból betöl­tött sze­re­pük miatt nyújt védel­met az örök­ség szá­má­ra. A nem­ze­ti emlék­he­lyek a leg­fon­to­sabb hely­szí­nek, ame­lyek­ről az Ország­gyű­lés tör­vény­ben dönt. Az emlé­ke­zet továb­bi fon­tos hely­szí­nei a kor­mány által tör­té­nel­mi emlék­hely minő­sí­tést nyer­nek. Az emlék­he­lyek ügyé­vel az 1999-ben lét­re­ho­zott Nem­ze­ti Emlék­hely és Kegye­le­ti Bizott­ság (NEKB) fog­lal­ko­zik, ami a kor­mány dön­té­si jog­kör­rel fel­ru­há­zott javas­lat­te­vő szer­ve.

2015 feb­ru­ár­já­ban nyúj­tot­tuk be az NEKB részé­re javas­la­ta­in­kat tar­tal­ma­zó leve­lün­ket, ame­lyen ere­de­ti­leg nyolc hely­szín sze­re­pelt. Ezek közül a Sátor­al­ja­új­hely­hez tar­to­zó Szép­ha­lom fő neve­ze­tes­sé­ge, a Kazin­czy-emlék­csar­nok és a Káro­li-féle Bib­lia nyom­ta­tá­sá­nak hely­szí­ne, Vizsoly tel­jes támo­ga­tott­sá­got kapott. A bizott­ság sza­va­zat­több­ség­gel elfo­gad­ta a tata­bá­nyai (bán­hi­dai) Turul-emlék­mű tör­té­nel­mi emlék­hellyé nyil­vá­ní­tá­sát is, így az álta­lunk java­sol­tak közül ezt a három hely­színt ter­jesz­tet­te a Kor­mány elé.  A 313/2016. (X. 19.) szá­mú, tavaly októ­ber 23-án hatály­ba lépett kor­mány­ren­de­let eze­ket az ELTE böl­csész­tu­do­má­nyi kará­nak helyet adó Tre­fort-kert­tel és a ceg­lé­di Huszár-lak­ta­nyá­val együtt tör­té­nel­mi emlék­hellyé nyil­vá­ní­tot­ta, ame­lyek szá­ma így 49-re nőtt.

A Turul-emlékműnél elhelyezett sztélé ismerteti a hely múltját és jelentőségét
A Turul-emlék­mű­nél elhe­lye­zett szté­lé ismer­te­ti a hely múlt­ját és jelen­tő­sé­gét
A vizsolyi református templom az első nyomtatott magyar nyelvű Szentírás miatt fontos
A vizso­lyi refor­má­tus temp­lom az első
nyom­ta­tott magyar nyel­vű Szent­írás miatt fon­tos

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge öröm­mel fogad­ta, hogy kez­de­mé­nye­zé­sei cél­ba értek. Mind­há­rom álta­lunk java­solt hely­szín szá­má­ra az intéz­mé­nyes véde­lem az erköl­csi elis­me­ré­sen túl­me­nő­en is sokat jelent. Szép­ha­lom és Vizsoly ese­té­ben olyan tele­pü­lé­sek­ről van szó, ame­lyek az örök­ség­tu­riz­mus révén tud­nak kitör­ni hát­rá­nyos hely­ze­tük­ből. Hatal­mas elő­re­lé­pés, hogy a 907-es győz­tes bán­hi­dai csa­ta tisz­te­le­té­re 1907-ben állí­tott, magyar­ság mito­lo­gi­kus mada­rát ábrá­zo­ló Turul-emlék­mű a magyar emlé­ke­zet­po­li­ti­ka részé­ről hiva­ta­los elis­me­rést nyert. Ez a köz­jo­gi stá­tusz meg­véd­he­ti az emlék­mű­vet és a jel­ké­pet azok­tól a mél­tat­lan táma­dá­sok­tól, ame­lyek az utób­bi évti­zed­ben a nem­ze­ti össze­tar­to­zás lebon­tá­sá­ban érde­kelt körök­ből érték.

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge ter­mé­sze­te­sen a jövő­ben is figye­lem­mel fog­ja kísér­ni a nem­ze­ti és tör­té­nel­mi emlék­he­lyek sor­sát. Ennek jegyé­ben javas­la­tot tet­tünk a tata­bá­nyai Turul-emlék­mű elha­nya­golt kör­nye­ze­té­nek rend­be­té­te­lé­re, a műem­lék szo­bor talap­za­tát las­san tel­je­sen bebo­rí­tó fal­fir­kák mielőb­bi eltá­vo­lí­tá­sá­ra. A nem­ze­ti és a tör­té­nel­mi emlék­he­lyek legye­nek tisz­ták és fénye­sek, mert egye­dül ez mél­tó a nem­zet hőse­i­nek dicső tet­te­i­hez!

Magyar Patrióták Közössége © 2017. június 20.