A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge 2014. szep­tem­ber 20-án – a kul­tu­rá­lis örök­ség nap­ja alkal­má­ból – a budai Vár­ban műkö­dő, a haj­da­ni Kirá­lyi Palo­ta múlt­já­val fog­lal­ko­zó Buda­pes­ti Tör­té­ne­ti Múze­u­mot (BTM) tekin­tet­te meg. A magyar tör­té­ne­lem és népi tér nyolc évszá­za­dos közép­pont­já­ban azon­ban olyan­nal talál­koz­tunk, ami­re nem szá­mí­tot­tunk. A kiál­lí­tott képek­hez, tár­gyak­hoz mel­lé­kelt két­nyel­vű (magyar-angol) tájé­koz­ta­tó táb­lá­kon Fadrusz János kolozs­vá­ri Mátyás-szob­rát a „sze­pa­ra­tis­ta naci­o­na­liz­mus iko­ni­kus alko­tá­sá­nak” bélyeg­zik, az 1937-ben lét­re­ho­zott Cor­vin-ter­met pedig mint a „revi­zi­o­nis­ta kul­túr­dip­lo­má­cia” kira­ka­tát állít­ják be. Egye­sü­le­tünk til­ta­ko­zik.

Fejlemény: A BTM az általunk kifogásolt táblákat eltávolította és újakat helyezett ki. Bővebben itt olvashat.

A meg­gya­lá­zott emlé­kű Hunya­di-terem

Dicsé­re­tes módon rekonst­ru­ál­ták a haj­da­ni Kirá­lyi Palo­ta néhány fon­to­sabb tör­té­nel­mi teré­nek fal­bur­ko­la­ta­it, ame­lye­ket a BTM leg­újabb állan­dó kiál­lí­tá­sán meg is lehet tekin­te­ni. Ezek egyi­ke, a Hunya­di-terem bemu­ta­tá­sa ma saj­ná­la­tos módon a magyar nem­ze­ti érzü­let kigú­nyo­lá­sá­nak, pocs­kon­di­á­zá­sá­nak szín­he­lye. Az angol nyelv­re is lefor­dí­tott, sér­tő és tör­té­nel­mi­et­len szö­veg így fogal­maz: „A terem köze­pén helyez­ték el Fadrusz János kolozs­vá­ri Mátyás király-szob­rá­nak, a már fel­ava­tá­sa pil­la­na­tá­tól a sze­pa­ra­tis­ta naci­o­na­liz­mus iko­ni­kus alko­tá­sá­nak kicsi­nyí­tett mását.” Amel­lett, hogy a múze­um tájé­koz­ta­tó táb­lá­ja a leg­alan­ta­sabb kom­mu­nis­ta kli­sé­ket mant­ráz­za, tör­té­nel­mi téve­dés­ben van, ugyan­is az álta­la gya­lá­zott Fadrusz-féle szob­rot 1902-ben állí­tot­ták fel, akkor pedig Kolozs­vár Magyar­or­szá­gon talál­ha­tó, magyar város volt, „sze­pa­ra­tis­ta” naci­o­na­liz­mus szín­he­lye pedig ebből kifo­lyó­lag nem lehe­tett.

Hason­ló­an sér­tő szö­ve­get a vél­he­tő­en kom­mu­nis­ta vagy szél­ső­li­be­rá­lis indít­ta­tá­sú tör­té­ne­lem­ha­mi­sí­tó más­hol is elhe­lye­zett. Az 1937-ben meg­nyi­tott Cor­vin-könyv­tár­te­rem­ről pél­dá­ul két dol­got tart igen fon­tos­nak kiemel­ni a szer­ző: az egyik, hogy a könyv­tár milyen las­san készült el, illet­ve „díszí­té­sé­hez olyan műtár­gya­kat hasz­nál­tak fel, ame­lyek vala­mi­kép­pen a revi­zi­o­nis­ta kul­túr­dip­lo­má­cia sike­rét iga­zol­ták.” Hol­ott e meg­fo­gal­ma­zás töb­bek között olyan – talán fasiszto­id? – műkin­cse­ket takar, mint az 1933-as velen­cei egyez­mény alap­ján haza­ke­rült Cor­vi­nák.

A Buda­vá­ri Palo­ta újko­ri tör­té­nel­mét bemu­tat­ni hiva­tott kiál­lí­tást 2013-ban adták át Halász János kul­tú­rá­ért fele­lős állam­tit­kár jelen­lé­té­ben, az Embe­ri Erő­for­rás Minisz­té­ri­um támo­ga­tá­sá­val. Az új kiál­lí­tás kurá­to­rai Dr. Far­baky Péter művé­szet­tör­té­nész, a BTM főigaz­ga­tó-helyet­te­se és Dr. Ros­tás Péter művé­szet­tör­té­nész, a BTM Kis­cel­li Múze­um igaz­ga­tó­ja vol­tak.

Aki jár­ja az elcsa­tolt haj­da­ni ország­ré­sze­ket, rend­re ehhez hason­ló tör­té­ne­lem­ha­mi­sí­tá­si kísér­le­tek tanú­ja lehet. Nem hit­tük vol­na, hogy egy nap e ránk néz­ve sér­tő és aljas hoz­zá­ál­lást éppen a budai Vár­ban, a mai Magyar­or­szág terü­le­tén belül, egyik leg­nem­ze­tibb kul­túr­in­téz­mé­nyünk falai között kell elszen­ved­nünk. Jog­kö­ve­tő állam­pol­gár­ként egy­elő­re elte­kin­tet­tünk a „nor­ma­tív tár­sa­dal­mi reak­ció” kinyil­vá­ní­tá­sá­tól, ezért levél­ben for­dul­tunk a BTM-hez. Sze­ret­nénk, ha a múze­um veze­té­se azon­nal meg­szó­lal­na és elné­zést kér­ne tizen­öt­mil­lió sér­tet­től. Éppen ezért köve­tel­jük a fele­lős sze­mély meg­ne­ve­zé­sét és mun­ka­vi­szo­nyá­nak azon­na­li meg­szün­te­té­sét, hogy bete­ges, pro­vo­ká­to­ri vágya­i­nak kielé­gí­té­se érde­ké­ben más felü­le­tek után kell­jen néz­nie.

Rendkívüli örökségvédelmi séta

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge fakul­ta­tív prog­ra­mot szer­ve­zett tag­jai szá­má­ra: bejár­tuk a IV. Béla király által ala­pí­tott ősi Buda még álló tör­té­nel­mi tere­it. A Buda­pes­ti Tör­té­ne­ti Múze­um két állan­dó kiál­lí­tá­sán kívül meg­te­kin­tet­tük az idén átadott Hon­véd főpa­rancs­nok­ság egy­ko­ri épü­le­té­nek cson­ka tömb­jét is. Mivel a nem­ze­ti örök­ség meg­óvá­sa, bemu­ta­tá­sa, és ebbe a folya­mat­ba a fia­tal gene­rá­ció bekap­cso­lá­sa régi célunk, ezért a Vár kiemel­ten fon­tos terü­let egye­sü­le­tünk szá­má­ra. Jelen­leg is zaj­lik annak a hosszú távú fej­lesz­té­si kon­cep­ci­ó­nak az elő­ké­szü­le­te, amely eldön­ti, hogy a II. világ­há­bo­rú és a kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­ra okoz­ta sebek hely­re­ál­lí­tá­sá­val milyen irány­ba mutas­son leg­főbb nem­ze­ti és tör­té­nel­mi emlék­he­lyünk jövő­je. Sétánk­ról készí­tett képe­ink meg­te­kint­he­tő­ek az egye­sü­let face­book olda­lán.

Magyar Patrióták Közössége © 2014. szeptember 20.