Szom­ba­ton tiszt­újí­tó köz­gyű­lést tar­tott a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge, amely során az új alap­sza­bály elfo­ga­dá­sát köve­tő­en meg­vá­lasz­tot­ták az egye­sü­let új veze­tő­it. A tagok egy­han­gú sza­va­za­tá­val újabb két évre bizal­mat kapott Hetz­mann Róbert elnök. Az elnök­ség két továb­bi tag­ja feb­ru­ár 27. óta Gás­pár Kolos és Bökö­nyi Leven­te.

Az elnök­ség tag­jai (Bökö­nyi Leven­te, Hetz­mann Róbert elnök, Gás­pár Kolos)

Az ország szá­mos pont­já­ról, sőt Dél­vi­dék­ről és Fel­vi­dék­ről is érkez­tek tagok a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge éves tava­szi köz­gyű­lé­sé­re a buda­pes­ti Arany­tíz Kul­túr­ház­ba. A talál­ko­zó első felé­ben a tör­vé­nyi elő­írá­sok­nak meg­fe­le­lő módon a meg­je­len­tek elfo­gad­ták az egye­sü­let új alap­sza­bá­lyát, ami­re jog­sza­bály­vál­to­zás miatt volt szük­ség. Az egye­sü­let leg­főbb szer­ve elfo­gad­ta továb­bá az elmúlt évről szó­ló szám­vi­te­li beszá­mo­lót és elnök­sé­gi jelen­tést, vala­mint a jövő évre vonat­ko­zó mun­ka­ter­vet és költ­ség­ve­tést.

A köz­gyű­lés után készí­tett cso­port­kép
Emlék­könyv átadá­sa Lados Balázs­nak

A köz­gyű­lés ele­jén Hetz­mann Róbert elnök az elnök­sé­gi tag­ság­ról lekö­szö­nő Lados Balázs két éves mun­ká­ját emlék­könyv aján­dé­ko­zá­sá­val köszön­te meg, amit az egye­sü­let nevé­ben Len­gyel Lász­ló nyúj­tott át. Lados Balázs, aki a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge ala­pí­tá­sa (2014) óta az elnök­ség tag­ja volt, elmond­ta: öröm­mel lát­ja, hogy a szer­ve­zet­ben most már van sok olyan érté­kes ember a fia­tal nem­ze­dék sora­i­ból, aki át tud­ja ven­ni a sta­fé­ta­bo­tot. Az egye­sü­let mun­ká­ját tag­ként tovább­ra is segí­te­ni fog­ja, ám egész­ség­ügyi okok­ból a nagy lekö­tött­ség­gel járó elnök­sé­gi mun­kát még egy­szer nem vál­lal­ta.

A köz­gyű­lést köve­tő­en tag­ja­ink elő­adá­sa­it hall­gat­tuk meg. Gás­pár Kolos elnök­sé­gi tag az egye­sü­let által meg­hir­de­tett nem­ze­ti fej­fa prog­ram­ról tar­tott pre­zen­tá­ci­ót. Bemu­tat­ta a fej­fás teme­tők kuta­tá­sá­nak jelen állá­sát, a főbb ter­ve­ket és mód­szer­ta­ni javas­la­ta­it. Lovász Ádám a mig­rá­ci­ós vál­ság­ról beszélt. Elmond­ta, hogy sze­rin­te való­já­ban nem civi­li­zá­ci­ók össze­csa­pá­sá­nak vagyunk tanúi, mivel a mai tra­dí­ció­el­le­nes Nyu­gat nem tekint­he­tő civi­li­zá­ci­ó­nak, ahogy az „Isz­lám Állam” sem.

Gás­pár Kolos elő­adá­sa a fej­fás teme­tők­ről
Lovász Ádám a mig­rá­ci­ó­ról

Dénes Balázs Buda­pest 1944–45-ös ost­ro­má­ról és a budai kitö­rés tör­té­ne­té­ről tar­tott elő­adást. A bemu­ta­tott képek alap­ján meg­győ­ződ­het­tünk arról, hogy a ház­tól házig vívott több hóna­pos harc óri­á­si embe­ri, kul­tu­rá­lis és gaz­da­sá­gi áldo­za­tok­kal járt. Végül Tálos Géza a Sze­rém­ség magyar hely­ne­ve­i­ről beszélt. Kiemel­te, hogy a Sze­rém­ség tör­té­ne­ti topo­ní­mi­á­ja csak­nem tel­jes egé­szé­ben magyar, és sok­kal magya­rabb, mint pél­dá­ul a szé­kely­föl­di Három­szé­ké. A kipusz­tí­tott magyar népes­ség helyé­re beáram­lott szer­bek leg­több­ször nap­ja­ink­ban is a régi magyar tele­pü­lés­ne­vek elszlá­vo­sí­tott alak­ját hasz­nál­ják. Pél­da­ként Gör­ge­te­get emlí­tet­te, mely ma Grge­teg néven sze­re­pel a tér­ké­pe­ken.

Dénes Balázs elő­adá­sa Buda­pest ost­ro­má­ról
Tálos Géza a Sze­rém­ség­ről – hát­tér­ben Sze­ré­múj­lak, a Kapiszt­rán-temp­lom

Magyar Patrióták Közössége © 2016. március 2.