Az aláb­bi­ak­ban köz­zé­tesszük hon­la­pun­kon az egy­ko­ri város­li­ge­ti Reg­num Mari­a­num (Magya­rok Nagyasszonya)-templom levél­tár­ban fel­lel­he­tő terv­raj­za­it. (Köszö­net ille­ti a Város­li­get Zrt.-t a doku­men­tu­mok ren­del­ke­zé­sünk­re bocsá­tá­sá­ért.)

Az 1925-ös tervpályázat tervlapjaAz 1925-ös terv­pá­lyá­zat terv­lap­ja

Az oldalhomlokzat terveAz oldal­hom­lok­zat ter­ve

Az alagsor áttekintő alaprajzaAz alag­sor átte­kin­tő alap­raj­za

Az alagsori termek szintjeAz alag­so­ri ter­mek szint­je

A Regnum Marianum-templom hosszmetszeteA Reg­num Mari­a­num-temp­lom hossz­met­sze­te

A templom keresztmetszeteA temp­lom kereszt­met­sze­te

A földszint áttekintő alaprajzaA föld­szint átte­kin­tő alap­raj­za

A karzat áttekintő alaprajzaA kar­zat átte­kin­tő alap­raj­za

Legyen ez a hely egy fel­ki­ál­tó­jel, amely arra figyel­mez­te­ti a jövő nem­ze­dé­ket, hogy soha töb­bé kom­mu­niz­must!

Köszönjük figyelmét!

Magyar Patrióták Közössége © 2015. áprilisa