Tele­ki Pál Érdem­érem­mel tün­te­ti ki a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge több éves magyar­ság­szol­gá­la­tát a Beth­len Gábor Ala­pít­vány. A díja­kat júni­us 4-én, a Nem­ze­ti össze­tar­to­zás nap­ján adja át Lezsák Sán­dor, az Ország­gyű­lés alel­nö­ke, egy­ben az ala­pít­vány kura­tó­ri­u­má­nak elnö­ke Buda­pes­ten, a Magyar Író­szö­vet­ség Baj­za u. 18. szám alat­ti szék­há­zá­nak dísz­ter­mé­ben.

Bethlen Gábor Alapítvány
Kép for­rá­sa: Beth­len Gábor Ala­pít­vány

A Beth­len Gábor Ala­pít­vány és a Magyar Író­szö­vet­ség közös szer­ve­zé­sé­ben meg­va­ló­su­ló ren­dez­vény részt­ve­vői meg­em­lé­kez­nek a tri­a­no­ni béke­dik­tá­tum­ról, és fejet haj­ta­nak a tra­gi­kus sor­sú magyar minisz­ter­el­nök, Tele­ki Pál előtt. A róla elne­ve­zett érdem­érem­mel azon sze­mé­lyek és szer­ve­ze­tek mun­ká­ját díjaz­zák, aki­ket a magyar­ság szol­gá­la­ta irán­ti tevé­keny­sé­gük­re tekin­tet­tel a kura­tó­ri­um arra érde­mes­nek tart.

Idén a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­gét érte a nagy meg­tisz­tel­te­tés, hogy szer­ve­zet­ként a Rie­ger Tibor Kos­suth-díjas szob­rász­mű­vész által készí­tett érmet átve­gye. Tele­ki Pál Érdem­ér­met kap továb­bá Bata János köl­tő, műfor­dí­tó, Dr. Hoff­mann Rózsa tanár, okta­tás­ku­ta­tó, Dr. Hor­váth Lász­ló orvos, Zabo­lai Csek­me Éva volt ENSZ-tiszt­vi­se­lő, magyar érdek­vé­dő és segé­lye­zés-szer­ve­ző, vala­mint Jerzy Snopek hun­ga­ro­ló­gus, egye­te­mi tanár, Len­gyel­or­szág nagy­kö­ve­te.

A tri­a­no­ni béke­dik­tá­tum alá­írá­sá­nak 98. évfor­du­ló­ján, júni­us 4-én 18 órai kez­det­tel meg­ren­de­zen­dő díj­át­adá­son köszön­tőt mond Szent­már­to­ni János köl­tő, az Író­szö­vet­ség elnö­ke. Emlék­be­szé­det Házi Balázs tör­té­nész-levél­tá­ros tart. A Beth­len Gábor Ala­pít­vány által oda­ítélt díja­kat ünne­pé­lyes kere­tek között Lezsák Sán­dor író, az Ország­gyű­lés alel­nö­ke adja át.

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge nagy meg­tisz­tel­te­tés­nek tart­ja, hogy a fenn­ál­lá­sa óta eltelt négy év mun­ká­ját ezzel az igen ran­gos elis­me­rés­sel tün­te­tik ki. A jövő­ben is töre­ked­ni fogunk arra, hogy immá­ron a Tele­ki Pál Érdem­érem jelen­tet­te fele­lős­ség tuda­tá­ban cse­le­ked­jünk közös ügye­ink szol­gá­la­tá­ban.

Magyar Patrióták Közössége © 2017. május 18.