Egye­sü­le­tünk azok­ban a kér­dé­sek­ben és kez­de­mé­nye­zé­sek­ben, ame­lyek érde­ké­ben jelen­tő­sebb bel­ső tevé­keny­sé­get fejt ki, rend­sze­rint tanul­má­nyo­kat készít. Ezek a mun­kák szak­mai jel­le­gű igé­nyes­ség­gel készül­nek, s annak a kor­nak a doku­men­tu­mai, ame­lyet ma élünk meg.

Tanul­má­nya­ink elké­szí­té­se nagy és fára­dal­mas műhely­mun­kát igé­nyel, ugyan­ak­kor ezál­tal mi magunk is az érték­te­rem­tés része­sei lehe­tünk. Ezek meg­írá­sa során épp­úgy a való­ság meg­is­me­ré­se és a meg­lé­vő érté­kek doku­men­tá­lá­sa vezé­rel ben­nün­ket, mint annak ide­jén monog­rá­fu­sa­in­kat. Éppen ezért mun­ká­in­kat intéz­mé­nyek, szer­ve­ze­tek, újság­írók, szak­mai körök is rend­sze­re­sen tanul­má­nyoz­zák.

Tanulmányok 2017. évből

A Reg­num Mari­a­num-temp­lom tör­té­ne­te
2017. már­ci­us 12.

Tanulmányok 2016. évből

Reg­num Mari­a­num Emlék­hely javas­lat
2016. janu­ár 25.

Tanulmányok 2015. évből

Jelen­tés a Bán­ság veszé­lyez­te­tett temp­lo­ma­i­ról
2015. decem­ber 14.

Baran­go­lás Magyar­rasz­la­vi­ca teme­tő­jé­ben
2015. ápri­lis 27.

Tanulmányok 2014. évből

Az Onda­va men­ti teme­tők ősi fej­fái
2014. május 28.