Lépjen be Ön is a Magyar Patrióták Közösségébe!

Szer­ve­ze­tünk kapu­ja min­den­ki előtt nyit­va áll, aki szer­ve­ze­tünk cél­ja­i­val egyet­ért s azok meg­va­ló­su­lá­sá­hoz maga is hoz­zá kíván járul­ni. Bízunk abban, hogy közös­sé­günk egy­re nagyobb lesz, így ezál­tal egy­re haté­ko­nyabb mun­kát tudunk majd végez­ni!

Tudnivalók a tagságról

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­gé­hez két­fé­le módon lehet kap­cso­lód­ni: álta­lá­nos tag­ként és pár­to­ló tag­ként.

Az álta­lá­nos tagok az egye­sü­let álta­lá­nos érte­lem­ben vett tag­jai. Jog­kö­rük tel­jes: a tag­gyű­lés­ben dön­te­nek a szer­ve­zet ügye­i­ről, részt vesz­nek a szer­ve­zet éle­té­ben, tiszt­sé­ge­ket tölt­het­nek be. Ren­dez­vé­nye­in­ken, prog­ram­ja­in­kon lehe­tő­ség sze­rint meg­je­len­nek, igye­kez­nek az aktív tag­ság­ra. A pár­to­ló tagok az ún. pár­to­lói lis­tán sze­rep­lő sze­mé­lyek. Köte­le­zett­sé­ge­ik és joga­ik kor­lá­to­zot­tak. Inkább csak támo­ga­tók, nem vesz­nek részt az egye­sü­let min­den­na­pi éle­té­ben.

Min­den tag­ra néz­ve érvé­nyes a szer­ve­zet Alap­sza­bá­lya, amely a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­gé­nek leg­főbb doku­men­tu­ma, amit belé­pés­sel min­den tag elfo­gad.

Jelentkezési lap

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­gé­hez való csat­la­ko­zás­hoz az Alap­sza­bály isme­re­te köte­le­ző. A tag­fel­vé­telt az aláb­bi online jelent­ke­zé­si for­mu­la kitöl­té­sé­vel, vagy a Szük­sé­ges doku­men­tu­mok alól a jelent­ke­zé­si lap letöl­té­sé­vel, kitöl­té­sé­vel és e-mai­len vagy pos­tán tör­té­nő bekül­dé­sé­vel lehet kér­vé­nyez­ni.

Az aláb­bi for­mu­la kitöl­té­sé­vel kinyil­vá­ní­tom azon szán­dé­ko­mat, hogy a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge egye­sü­let álta­lá­nos, vagy pár­to­ló tag­ja kívá­nok len­ni. Kije­len­tem, hogy a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­gé­ről, külö­nö­sen a célok­ról és a tag­sá­gi viszony­ról rész­le­tes tájé­koz­ta­tást kap­tam, azt meg­ér­tet­tem és elfo­ga­dom, továb­bá az Adat­ke­ze­lé­si tájé­koz­ta­tót elol­vas­tam és elfo­ga­dom. Egy­ben nyi­lat­ko­zok, hogy a tag­ság fel­té­te­le­i­nek meg­fe­le­lek, vala­mint hoz­zá­já­ru­lok ahhoz, hogy a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge az álta­lam meg­adott sze­mé­lyes ada­to­kat bizal­ma­san kezel­je.

Vál­la­lom, hogy az Egye­sü­le­tet lehe­tő­sé­ge­im­hez mér­ten segí­tem cél­jai meg­va­ló­sí­tá­sá­ban.

Fele­lős­sé­gem tuda­tá­ban kije­len­tem, hogy az álta­lam közölt ada­tok való­sak, és az azok­ban bekö­vet­ke­zett vál­to­zá­so­kat az Egye­sü­let­nek nyolc napon belül beje­len­tem.

Tel­jes név

Any­ja neve

Jelent­ke­zés álta­lá­nos tag­ság­baJelent­ke­zés pár­to­ló tag­ság­ba

Szü­le­té­si hely

Lak­cím

Tele­fon­szám

Isko­lai vég­zett­ség, fog­lal­ko­zás

Szü­le­té­si idő

Érte­sí­té­si cím

E-mail cím

Egyéb szer­ve­ze­ti, egye­sü­le­ti tag­ság

Érdek­lő­dés, moti­vá­ció

Vál­la­lá­sok, fel­aján­lá­sok az Egye­sü­let segí­té­sé­re

Az Alap­sza­bályt elol­vas­tam és elfo­ga­dom.

Az Adat­vé­del­mi tájé­koz­ta­tó­ban fog­lal­ta­kat elol­vas­tam és elfo­ga­dom.

Ha fel­irat­ko­zik hír­le­ve­lünk­re, azzal elfo­gad­ja, hogy a Pat­ri­ó­ták Kró­ni­ká­ján kívül érte­sí­tést kap az egye­sü­let kez­de­mé­nye­zé­se­i­ről, fel­hí­vá­sa­i­ról, híre­i­ről!

Szükséges dokumentumok letöltése

Alap­sza­bály

Jelent­ke­zé­si lap álta­lá­nos tag­ság­ba

Jelent­ke­zé­si lap pár­to­ló tag­ság­ba

A tagfelvétel menete

A jelent­ke­ző elha­tá­roz­za magát, hogy csat­la­koz­ni kíván szer­ve­ze­tünk­höz. Első lépés­ben elol­vas­sa (és elfo­gad­ja) szer­ve­ze­tünk Alap­sza­bá­lyát, majd kitöl­ti a jelent­ke­zé­si lapot, ame­lyet alá­ír­va pos­tán vagy e-mail­ben jut­tat el hoz­zánk, vagy kitölt­he­ti a fen­ti online jelent­ke­zé­si for­mu­lát is.

A jelent­ke­zés beadá­sát köve­tő­en a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge fel­ve­szi Önnel a kap­cso­la­tot, majd egy sze­mé­lyes talál­ko­zást köve­tő­en választ­má­nyunk dönt kérel­me elbí­rá­lá­sá­ról.

Segítse munkánkat Ön is! Legyen tagja közösségünknek!