Történelmi Örökségünk a Szórványban Program
A Magyar Patrióták Közössége szórványprogramja

Ne hagy­já­tok a temp­lo­mot, / A temp­lo­mot s az isko­lát!” (Remé­nyik Sán­dor)

A szórvány jelképe: a marosszentimrei református templom (Dél-Erdély)
A szór­vány jel­ké­pe: a maros­szent­im­rei refor­má­tus temp­lom (Dél-Erdély)

Tri­a­non óta a Kár­pát-meden­ce magyar­lak­ta terü­le­tei saj­nos minél inkább zsu­go­rod­nak. Külö­nö­sen az elmúlt két-három évti­zed­ben tolód­tak el fáj­dal­ma­san az etni­kai hatá­rok. Egy­re nagyobb azok­nak a tájak­nak a szá­ma, ahol a magyar jelen­lé­tet már csak néhány kitar­tó csa­lád kép­vi­se­li… Ezek­ben a hely­sé­gek­ben nagy veszély­be kerül­nek a magyar épí­té­sze­ti, tör­té­nel­mi emlé­kek. Fel kel­lett ismer­nünk azt, hogy a helyi közös­ség elvá­laszt­ha­tat­lan kul­tú­rá­já­tól: nin­csen közös­ség érté­kek nél­kül, de érté­kek sin­cse­nek közös­ség nél­kül.

A szór­vá­nyo­so­dás az elfo­gyás folya­ma­ta. Tüne­tei abban nyil­vá­nul­nak meg, hogy a magyar isko­lák és a temp­lo­mok las­san kiürül­nek, bezár­nak, meg­szűn­nek a magyar kul­tu­rá­lis intéz­mé­nyek. A magyar szár­ma­zá­sú lako­sok las­san elvesz­tik öntu­da­tu­kat, majd nyel­vet cse­rél­nek, s a magyar­ság szá­má­ra vég­képp elvesz­nek.

A magyar kul­tú­ra meg­ma­ra­dá­sa azon múlik, hogy ezek­ben a szór­vány­fal­vak­ban meg­ma­rad-e a magyar lakos­ság s lesz-e magyar jövő. Ma már olyan tér­sé­ge­ket kell szór­vány­nak tekin­te­nünk, mint a tel­jes (!) Dél-Erdély, Mára­ma­ros, a Bán­ság, Szla­vó­nia, a Fel­vi­dé­ken pedig Zobor­al­ja és Kas­sa kör­nyé­ke.

Csapatunk a dél-erdélyi Marosillyén, a Veres-bástyával (ahol Bethlen Gábor született)
Csa­pa­tunk a dél-erdé­lyi Maro­sillyén, a Veres-bás­tyá­val (ahol Beth­len Gábor szü­le­tett)

Közös­sé­günk 2014-ben hatá­roz­ta el, hogy a jövő­ben tevé­ke­nyen részt kíván ven­ni a magyar szór­vány meg­men­té­sé­ben. Ennek jegyé­ben igyek­szünk eljut­ni a leg­több magyar szór­vány­vi­dék­re, hogy fel­tár­has­suk a szór­vá­nyo­so­dás és az elfo­gyás valós oka­it. Ezek bir­to­ká­ban vál­lal­koz­ni fogunk a magyar szór­vány­stra­té­gia kidol­go­zá­sá­ra, amely­ben a magyar tár­sa­dal­mi szer­ve­ze­tek­re, az egy­há­zak­ra és a magyar állam­ra egy­aránt fon­tos sze­rep jut­na. (Saj­nos azt is szem előtt kell tar­ta­nunk, hogy egy­re több tele­pü­lés lép majd vár­ha­tó­an a szór­vá­nyo­so­dás útjá­ra egy-két évti­ze­den belül. Hatal­mas nyel­vi prob­lé­mák van­nak a hatá­ron túli terü­le­tek jelen­tős részén, amik­ről nem beszé­lünk.)

Az alábbi célokat kell a szórványban megvalósítani:

  • Fel kell tér­ké­pez­nünk a Kár­pát-meden­ce szór­vány­ma­gyar terü­le­te­in rej­tő­ző kul­tu­rá­lis (épí­tett és szel­le­mi) örök­sé­get (szór­vány­tér­kép)
  • A magyar nyelv kiha­lá­sa ellen cse­le­ked­ni kell, pél­dá­ul hét­vé­gi isko­la-prog­ram­mal és anya­nyelv­mű­ve­lés­sel („Nyel­vé­ben él a nem­zet”)
  • Pár­hu­za­mo­san hely­re kell állí­ta­ni a lesza­ka­dó nyelv­te­rü­le­te­ken a magyar nem­ze­ti öntu­da­tot, első­sor­ban loká­lis iden­ti­tás for­má­já­ban (ez a gya­kor­lat­ban leg­fel­jebb a magyar iden­ti­tás „vissza­csem­pé­szé­sét” jelent­he­ti)
  • Ki kell épí­te­ni a helyi magyar intéz­mény­rend­szer hiány­zó pil­lé­re­it
  • Be kell von­ni a szór­vány­vi­dé­ke­ket is a „magyar-magyar”-kapcsolatokba

A lesza­ka­dó magyar nyelv­te­rü­le­tek jelen­tős része még ment­he­tő. Éppen ezért kell cse­le­ked­nünk, amíg nem késő. A szór­vány­ba vetett hit által vezé­rel­ve min­den év ele­jén, a magyar kul­tú­ra nap­ja alkal­má­ból jóté­kony­sá­gi estet szer­ve­zünk vala­me­lyik szór­vány­kö­zös­ség javá­ra. 2014-ben a sze­rém­sé­gi Mara­dé­kot, 2015-ben a kár­pát­al­jai Huszt magyar isko­lá­ját, 2016-ban pedig az erdé­lyi kővár­vi­dé­ki Magyar­ber­kesz közös­sé­gét segí­tet­tük ilyen módon.

Az erdélyi Magyarigen templomában
Az erdé­lyi Magya­ri­gen temp­lo­má­ban
Részvétel a kárpátaljai Huszton szervezett március 15-i megemlékezésen
Rész­vé­tel a kár­pát­al­jai Husz­ton szer­ve­zett
már­ci­us 15-i meg­em­lé­ke­zé­sen

Szakmai látogatások a szórványban

Látogatás a Száva menti magyaroknál, Nyék (Nikinci) faluban
Láto­ga­tás a Szá­va men­ti magya­rok­nál,
Nyék (Nikin­ci) falu­ban

2014 nya­rán láto­ga­tást tet­tünk a dél-erdé­lyi szór­vány­ban (Magya­ri­gen, Maro­sillye, Gyu­la­fe­hér­vár, Alvinc, stb) és a Sze­rém­ség­ben. 2015-ben az egye­sü­let kuta­tó­út­jai a hor­vát­or­szá­gi Val­kó­sá­got (Kórógy, Val­kó­vár kör­nyé­ke), a dél­vi­dé­ki Sze­rém­sé­get, az erdé­lyi Gyi­me­sek­ről levá­lasz­tott, ma Bákó megyé­hez tar­to­zó része­ket (a gyi­me­si lok alsó része), Kár­pát­al­ján a Tisza fel­ső völ­gyét, vala­mint a fel­vi­dé­ki Léva kör­nyé­két érin­tet­te. 2016-ban Kár­pát­al­ján, az erdé­lyi Besz­ter­ce kör­nyé­kén, a Bán­ság­ban és a Sze­rém­ség nyu­ga­ti részén jár­tunk.

Kormány Támogatás

A szórványprogram 2016-ban a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott
500.000 Ft összegű támogatással valósult meg, amelyért ezúton is köszönetet mondunk!