A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge kép­vi­se­lői és a mold­vai csán­gók magyar nyel­vű okta­tá­sát segí­tő szer­ve­ze­tek veze­tői talál­koz­tak Buda­pes­ten annak érde­ké­ben, hogy meg­erő­sít­sék együtt­mű­kö­dé­sü­ket. Mos­tan­tól egye­sü­le­tünk hiva­ta­lo­san is részt vesz a kereszt­szü­lő-prog­ram­ban, amely­nek lénye­ge, hogy egy csán­gó gyer­mek magyar nyel­ven tör­té­nő tanít­ta­tá­sá­nak költ­sé­ge­it magunk­ra vál­lal­tuk. Egye­sü­le­tünk jel­ké­pes kereszt­lá­nya Virág Eri­ka, aki az Erdély és Mold­va hatá­rán fek­vő Kos­te­lek falu­ban lakik.

Találkozás a KEMCSE és az AMMOA vezetőivel
Bal­ról: Hetz­mann Róbert, Dr. Leg­e­za Lász­ló, Pákoz­di Judit, Sze­lecz­ky Tün­de

A Mold­vai Magyar Okta­tá­sért Ala­pít­ványt (AMMOA) Dr. Leg­e­za Lász­ló elnök, míg a Kereszt­szü­lők a Mold­vai Csán­gó­ma­gya­ro­kért Egye­sü­le­tet (KEMCSE) Pákoz­di Judit elnök­asszony kép­vi­sel­te. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge részé­ről a tanács­ko­zá­son Hetz­mann Róbert elnök és Sze­lecz­ky Tün­de kereszt­szü­lő­sé­gért fele­lős kap­cso­lat­tar­tónk vett részt. A talál­ko­zó során mind­két fél részé­ről meg­fo­gal­ma­zó­dott a stra­té­gi­ai együtt­mű­kö­dés igé­nye.

A meg­be­szé­lé­sen a kereszt­szü­lő­sé­gen kívül szó esett a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge jövő­be­ni, Mold­vát érin­tő ter­ve­i­ről is. Egye­sü­le­tünk 2016-ban Mold­va magyar vonat­ko­zá­sú közép­ko­ri emlé­ke­it sze­ret­né kutat­ni, külö­nös tekin­tet­tel Tat­ros­ra, ahol a XV. szá­zad első felé­ben a híres – ere­de­ti­leg a Sze­rém­ség­ben író­dott – Huszi­ta Bib­li­át kiad­ták. Emel­lett a Pat­ri­ó­ták ter­vei között sze­re­pel a mold­vai magya­rok tár­gyi kul­tú­rá­já­nak doku­men­tá­lá­sa, ugyan­is ezen a téren jelen­leg nagyobb szük­ség van érték­men­tés­re.

A csán­gó szer­ve­ze­tek és a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge a jövő­ben együtt­mű­köd­nek cél­ja­ik meg­va­ló­sí­tá­sa érde­ké­ben, hiszen a közös mun­ka révén ezek a szer­ve­ze­tek nem kiütik, hanem éppen erő­sí­tik egy­mást. A felek ezért hama­ro­san újra talál­koz­ni fog­nak együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dás meg­kö­té­se érde­ké­ben.

Keresztgyermekünk szeptemberi levele
Kereszt­gyer­me­künk szep­tem­be­ri leve­le

Egye­sü­le­tünk kereszt­gyer­me­ke, a nyolc esz­ten­dős Virág Eri­ka egy szín­ma­gyar falu­ban, a Gyi­me­sek­hez tar­to­zó Kos­te­le­ken él. A Kár­pá­tok­ban talál­ha­tó Kos­te­lek 1920 előtt, vala­mint 1940 és 1944 között Magyar­or­szág része volt, a máso­dik világ­há­bo­rú után azon­ban Har­gi­ta megyé­ből kisza­kí­tot­ták és a mold­vai román­aj­kú Ágas köz­ség­hez csa­tol­ták. Bár a gyer­me­kek szin­te mind magyar anya­nyel­vű­ek, jelen­leg a falu egyet­len, román isko­lá­já­ba jár­nak. Magyar nyel­vi okta­tá­suk a KEMCSE és az AMMOA támo­ga­tá­sá­val, a Romá­ni­ai Magyar Peda­gó­gus­szö­vet­ség által működ­te­tett mold­vai magyar okta­tá­si prog­ram kere­té­ben biz­to­sí­tott.

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge 2015 nya­rán járt Kos­te­le­ken. Ekkor – amel­lett, hogy fel­ke­res­tük és doku­men­tál­tuk a kör­nyék műem­lé­ke­it és tör­té­nel­mi neve­ze­tes­sé­ge­it – sike­rült kereszt­gyer­me­künk­kel, Virág Eri­ká­val és csa­lád­já­val meg­is­mer­ked­nünk és barát­sá­got köt­nünk. Bízunk ben­ne, hogy a Pat­ri­ó­ták és Kos­te­lek közöt­ti kap­cso­lat még soká­ig virá­goz­ni fog. (Kos­te­le­ki láto­ga­tá­sunk­ról itt tekint­he­ti meg beszá­mo­lón­kat!)

Magyar Patrióták Közössége © 2015. október 20.