Idén is meg­ren­dez­te erdé­lyi part­ner­szer­ve­ze­tünk, a szé­kely­ka­kas­di Pro Ver­i­tas Egye­sü­let már hagyo­má­nyos­nak mond­ha­tó össze­jö­ve­te­lét, a hely­be­li­ek és bará­ta­ik közös ünnep­lé­sét. A Maros­vá­sár­hely mel­let­ti tele­pü­lés több­na­pos talál­ko­zó­já­ra ezút­tal szep­tem­ber végén került sor, melyen a Tol­na megyei Kakasd, a Bács-Kis­kun megyei Kele­bia és a par­ti­umi Köröst­ár­kány, vala­mint a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge kép­vi­sel­tet­te magát.

Szep­tem­ber 20-án csü­tör­tök este finom házi­as éte­lek­kel vár­ták a szé­kely­ka­kas­di­ak a talál­ko­zó­ra érke­ző ven­dé­ge­ket. A rég nem látott bará­tok üdvöz­lé­se éjsza­ká­ba nyú­ló beszél­ge­tés­sel foly­ta­tó­dott. Más­nap, kel­le­mes nyá­ri idő­ben külön­já­ra­tú autó­busszal a tör­té­nel­mi Király­föld­re, az egy­ko­ri szász vidék­re kirán­dul­tunk. Első­ként a kin­cses Seges­várt, Nagy-Kükül­lő vár­me­gye haj­da­ni szék­vá­ro­sát tekin­tet­tük meg. Egy finom közös ebéd elköl­té­se után Beret­ha­lom góti­kus erőd­temp­lo­ma követ­ke­zett. Egész­na­pos szász­föl­di kirán­du­lá­sun­kat a Nagy-Kükül­lő völ­gyé­nek alsó sza­ka­szán fek­vő Med­gye­sen zár­tuk.

Közö­sen fel­idéz­tük a Király­föld múlt­ját: a XII-XIII. szá­zad­ban erre a koráb­ban szé­ke­lyek által lakott terü­let­re a magyar király hív­ta be a szá­szo­kat, akik 700 éven keresz­tül éltek itt. Fáj­dal­mas volt lát­ni, ahogy a régi szász váro­sok az utób­bi néhány évti­zed­ben a néme­tek kiván­dor­lá­sa miatt román­ná vál­tak, és bal­ká­ni jel­le­get öltöt­tek maguk­ra. Az épí­tett örök­ség azon­ban ma is emlé­kez­tet a régi korok érték­te­rem­tő embe­re­i­re.

Az ünne­pély szom­ba­ton dél­előtt 10 óra­kor kez­dő­dött a szé­kely­ka­kas­di refor­má­tus temp­lom­ban. Az isten­tisz­te­le­ten Mol­nár End­re lel­ki­pász­tor­ral közö­sen adtunk hálát a Terem­tő­nek, hogy egy év után ismét viszont­lát­hat­tuk egy­mást. A közön­ség a temp­lom­ból átvo­nult a köze­li gyü­le­ke­ze­ti ház­ba, hogy Nemes Gyu­la hely­tör­té­nész könyv­be­mu­ta­tó­ja révén job­ban meg­is­mer­ked­jen Szé­kely­ka­kasd múlt­já­val. A meg­je­len­te­ket ízle­tes ebéd vár­ta a műve­lő­dé­si ház­ban, amit a szé­kely­ka­kas­di isko­lá­sok tán­cos-zenés elő­adá­sa köve­tett. Végül az idő­seb­bek is szín­pad­ra lép­tek egy kaba­ré­elő­adás ere­jé­ig, majd kez­de­tét vet­te az estig tar­tó mulat­ság.

Botha Dániel-Töhötöm, a Pro Veritas alelnöke köszönti a megjelenteket
Bot­ha Dáni­el-Töhö­töm, a Pro Ver­i­tas alel­nö­ke köszön­ti a meg­je­len­te­ket

A vasár­nap a búcsú­zá­sé volt: dél­előtt még egy­szer össze­gyűl­tünk a falu műve­lő­dé­si házá­ban, majd a szé­kely him­nusz elének­lé­sét köve­tő­en min­den­ki haza­in­dult, hogy egy év múl­va újra talál­koz­has­sunk és együtt ünne­pel­hes­sük a nem­ze­ti össze­tar­to­zást. Ezúton is köszön­jük part­ner­szer­ve­ze­tünk­nek a szí­vé­lyes meg­hí­vást, a feled­he­tet­len szé­kely­ka­kas­di talál­ko­zá­so­kat és a határ­ta­lan ven­dég­sze­re­te­tet!

A tava­lyi szé­kely­ka­kas­di talál­ko­zó­ról készí­tett beszá­mo­ló meg­te­kin­té­sé­hez kat­tint­son ide.

Magyar Patrióták Közössége © 2018. október 5.