A Város­li­get Zrt. veze­tő­i­vel lefoly­ta­tott tár­gya­lást köve­tő­en a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge tag­ja­i­val közö­sen kiala­kí­tot­ta új állás­fog­la­lá­sát a Ráko­si által 1951-ben lerom­bolt város­li­ge­ti Reg­num Mari­a­num-temp­lom hely­szí­nén léte­sí­ten­dő emlék­hellyel kap­cso­lat­ban. Egye­sü­le­tünk hét pont­ba fog­lal­ta javas­la­ta­it, melye­ket az aláb­bi­ak­ban nyil­vá­no­san köz­zé­te­szünk.

N Y I L A T K O Z A T

Javaslat a Regnum Marianum Emlékhely megépítésére

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge üdvöz­li, hogy az 1951-ben lerom­bolt Reg­num Mari­a­num-temp­lom egy­ko­ri hely­szí­nén a kor­mány emlék­he­lyet fog léte­sí­te­ni. Kinyil­vá­nít­juk, hogy a Város­li­get Zrt. kép­vi­se­lői által 2016. októ­ber 27-én egye­sü­le­tünk­kel ismer­te­tett elgon­do­lást összes­sé­gé­ben támo­gat­ha­tó­nak tart­juk, amellyel kap­cso­lat­ban az aláb­bi javas­la­to­kat ter­jeszt­jük elő.

  1. Kez­de­mé­nyez­zük, hogy az épí­ten­dő emlék­hely egy fel­szín alat­ti állan­dó kiál­lí­tás­nak helyet adó, fedett tér­ként való­sul­jon meg, amely egy­ben ide­gen­for­gal­mi pont­ként, meg­em­lé­ke­zé­si és isme­ret­ter­jesz­té­si hely­ként is működ­ne. Mind­eh­hez kap­cso­lód­jon egy tér­szint felet­ti, jól lát­ha­tó emlék­jel.

  2. Java­sol­juk, hogy az emlék­hely tar­tal­mi funk­ci­ó­ja az egy­ház­ül­dö­zés kor­sza­ká­nak bemu­ta­tá­sa legyen, érint­ve a kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­ra által lerom­bolt magyar temp­lo­mok tör­té­ne­tét, a már­tír papok sor­sát és a „béke­pa­pok” vilá­gát, nem meg­fe­led­kez­ve a haj­da­ni temp­lom­épí­tés szel­le­mi lég­kö­ré­ről.

  3. Kez­de­mé­nyez­zük a lerom­bolt temp­lom alap­raj­zá­nak fel­szí­ni meg­je­le­ní­té­sét (pl. elté­rő szí­nű tér­bur­ko­lat alkal­ma­zá­sá­val, fel­fes­tés­sel).

  4. A Reg­num Mari­a­num Emlék­hely­nek legyen része a jelen­leg is álló kereszt, szak­rá­lis és tör­té­ne­ti jelen­tő­sé­gé­re tekin­tet­tel.

  5. Legyen a kiál­lí­tó­tér egyik köz­pon­ti ele­me a temp­lom ere­de­ti ter­vek sze­rin­ti méret­ará­nyos makett­je, amely­nek elké­szít­te­té­sét a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge vál­lal­ja.

  6. A lét­re­ho­zan­dó léte­sít­mény sza­bad­té­ri meg­em­lé­ke­zé­sek és rend­kí­vü­li tör­té­ne­lem­órák hely­szí­ne lehes­sen, továb­bá ide­gen­for­gal­mi pont­ként és emlék­hely­ként működ­jön, a min­den­ko­ri ifjú­ság nem­ze­ti szel­le­mű neve­lé­se érde­ké­ben.

  7. Egye­sü­le­tünk kegye­le­ti okok­ból elvár­ja az egy­ko­ri temp­lom föld alat­ti marad­vá­nya­i­nak sér­tet­len álla­pot­ban való meg­őr­zé­sét, lehe­tő­vé téve ezál­tal az utó­kor szá­má­ra – meg­fe­le­lő tár­sa­dal­mi igény és aka­rat ese­tén – az egy­kor foga­da­lom­ból állí­tott temp­lom újjá­épí­té­sét.

/Elfogadva a Magyar Patrióták Közössége Elnöksége 71/2016. (XI. 29.) eln. sz. határozatával./

Magyar Patrióták Közössége ©
Budapest, 2016. november 29.