Az ’56-os sza­bad­ság­harc leve­ré­sé­nek 58. évfor­du­ló­já­ról a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge 2014. novem­ber 4-én mécses­gyúj­tás­sal emlé­ke­zett meg Buda­pes­ten, a város­li­ge­ti Reg­num Mari­a­num-emlék­hely­nél. Az este hat óra­kor kez­dő­dött ren­dez­vény cél­ja az volt, hogy a Ráko­si által 1951-ben lerom­bolt Magya­rok Nagy­asszo­nya-, ismer­tebb nevén Reg­num Mari­a­num-temp­lom helyén ne más, mint egy mél­tó emlék­hely való­sul­jon meg a közel­jö­vő­ben, a Város­li­ge­tet érin­tő álla­mi fej­lesz­té­sek­kel egy idő­ben. A meg­je­len­tek hitet tet­tek Cse­te György és Mako­vecz Imre mások által is támo­ga­tott elkép­ze­lé­se mel­lett, amely egy mél­tó szak­rá­lis kegy­hely lét­re­ho­zá­sá­ra irá­nyul és tar­tal­maz­za a föld alatt rej­tő­ző altemp­lom fel­tá­rá­sát, meg­őr­zé­sét.

A mint­egy száz­öt­ven fős közön­sé­get Hetz­mann Róbert, a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­gé­nek elnö­ke köszön­töt­te, aki hang­sú­lyoz­ta, hogy a Reg­num Mari­a­num-temp­lom ügye keresz­tény és magyar ügy, amely min­den hon­fi­tár­sun­kat érin­ti. Egye­sü­le­tünk azért szer­ve­zett meg­em­lé­ke­zést, hogy a Város­li­get átala­kí­tá­sá­val egy idő­ben vég­re a Reg­num Mari­a­num-emlék­hely ügye is meg­ol­dód­jon, hiszen ez a rend­szer­vál­tás óta várat magá­ra. A temp­lom újjá­épí­té­sét sokan kez­de­mé­nyez­ték, azon­ban erre jelen­leg nincs lehe­tő­ség, hiszen ehhez az egy­ház sem járult hoz­zá.

Az egye­sü­let elnö­ke hang­sú­lyoz­ta: az elmúlt idő­ben a saj­tó­ban meg­je­len­tek olyan ter­vek, ame­lyek a temp­lom helyé­re mély­ga­rázst helyez­né­nek, vagy akár ráépí­tés­sel szá­mol­nak. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge ennek elle­né­re biza­ko­dó: ezek csak épí­té­sze­ti pre­kon­cep­ci­ók, az emlék­hely sor­sá­ról a kor­mány­zat fog dön­te­ni, erre néz­ve pedig volt olyan ígé­ret, hogy az emlék­hely a Cse­te-Mako­vecz elkép­ze­lé­sek­nek meg­fe­le­lő­en meg fog épül­ni. Hetz­mann Róbert elmond­ta, hogy még ebben a hónap­ban egyez­tet­ni fog Baán Lász­ló­val, a Liget pro­jek­tet fel­ügye­lő minisz­te­ri biz­tos­sal.

Lados Balázs tör­té­ne­lem­ta­nár beszé­dé­ben az ’56-os hősö­ket mél­tat­ta. Kiemel­te: 1956. novem­ber 4. csak a szov­jet táma­dás nap­ja volt, a meg­szál­ló kato­nai erők novem­ber 14-ére fel­szá­mol­ták a magya­rok fegy­ve­res ellen­ál­lá­sát. 1988–1991 között azon­ban egy olyan rend­szer jött lét­re, amely men­tes a for­ra­da­lom esz­mé­i­től és tár­sa­da­lom­szer­ve­zé­si elve­i­től: szin­te kizá­ró­la­gos a magán­tu­laj­don ural­ma, a kül­föl­di magán­tő­ke része­se­dé­se 70% felet­ti. Lados Balázs éle­sen bírál­ta az akko­ri Nyu­gat, külö­nö­sen az Egye­sült Álla­mok poli­ti­ká­ját, amellyel lénye­gé­ben elárult min­ket. “1956 prog­ram­ja nem­csak Magyar­or­szág­nak szól, hanem az egész világ­nak kíván alter­na­tí­vát nyúj­ta­ni, kiutat a mai szél­ső­sé­ges glo­ba­liz­mus­ból, az újto­ta­li­tá­ri­us világ­rend­ből. Csak remél­ni tudom, hogy 1956 for­ra­dal­má­nak esz­méi, gaz­da­ság- és tár­sa­da­lom­szer­ve­zé­si elvei, gya­kor­la­ta újra elő­ke­rül­nek és tör­té­nel­mi alter­na­tí­vá­vá vál­nak” – jelen­tet­te ki.

Ezt köve­tő­en Dénes Balázs Mind­szenty bíbo­ros emlé­ke­ze­tes rádió­be­szé­dé­ből olva­sott fel rész­le­te­ket, majd Fikó Atti­la a Reg­num Mari­a­num-temp­lom ala­pí­tó okira­tát ismer­tet­te: „Emel­jük e temp­lo­mot, hogy mara­dan­dó­an emlé­kez­tes­sen min­den­kit a vörös rém­ura­lom bor­zal­ma­i­ra, melye­ket ránk zúdí­tott egy­há­zunk­ról és hazánk­ról meg­fe­led­ke­zett hűt­len­ség, önzés és gyű­löl­kö­dés. Emel­jük e temp­lo­mot, hogy a meg­cson­kí­tás és anya­gi rom­lás köze­pet­te fen­nen hir­des­se és szol­gál­ja az ezer éves inte­ger-Magyar­or­szág, a tör­té­nel­mi Reg­num Mari­a­num gon­do­la­tát.”

A ren­dez­vény végén Hetz­mann Róbert Proh­ász­ka Otto­kár haj­da­ni szé­kes­fe­hér­vá­ri megyés­püs­pök­től, a Reg­num Mari­a­num-temp­lom meg­épí­té­sé­nek egyik kez­de­mé­nye­ző­jé­től idé­zett: „Bizo­nyos igaz, hogy a libe­ra­liz­mus meg­ás­ta sírun­kat; tehát ne vár­junk tőle föl­tá­ma­dást. Bizo­nyos igaz, hogy meg­gyön­gí­tet­te nem­ze­ti érzé­sün­ket s a hamis, lát­sza­tos hala­dás sike­re­i­vel bódí­tott el; tehát ne vár­junk tőle nem­ze­ti ébre­dést. Ébre­dést s föl­tá­ma­dást csak erős nem­ze­ti öntu­dat s a magyar tér­fog­la­lást biz­to­sí­tó mun­ka adhat. Véde­kez­ni is kell, de min­de­nek­előtt dol­goz­ni muszáj!”

A meg­em­lé­ke­zés a Him­nusz és a Bol­dog­asszony Anyánk kez­de­tű imád­ság elének­lé­sé­vel zárult, ezt köve­tő­en a meg­je­len­tek elhe­lyez­ték és meg­gyúj­tot­ták mécse­se­i­ket a Reg­num-kereszt­nél. A ren­dez­vé­nyen részt vett Cse­te Ildi­kó tex­til­mű­vész, Cse­te György Kos­suth-díjas épí­tész fele­sé­ge. Cse­te György, az emlék­hely egyik ter­ve­ző­je tele­fo­non köszön­töt­te a meg­je­len­te­ket. A meg­em­lé­ke­zés­ről a Magyar Nem­zet és a Hír TV tudó­sí­tott.

További képeink megtekintéséhez kattintson facebook oldalunkra!

Magyar Patrióták Közössége © 2014. november 5.