A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge kép­vi­se­lői múlt héten tár­gyal­tak Dr. Baán Lász­ló­val, a Liget Pro­jek­tet fel­ügye­lő minisz­te­ri biz­tos­sal, aki biz­to­sí­tot­ta egye­sü­le­tün­ket arról, hogy a kor­mány mél­tó emlé­ket fog állí­ta­ni az 1951-ben Ráko­si paran­csá­ra lerom­bolt Reg­num Mari­a­num-temp­lom­nak. Az egyez­te­té­sen szó esett arról, hogy a léte­sí­ten­dő emlék­hely a Cse­te-Mako­vecz-féle elgon­do­lás alap­ján, a föld alatt talál­ha­tó altemp­lom bevo­ná­sá­val fog meg­va­ló­sul­ni.

Összes­sé­gé­ben elmond­ha­tó, hogy a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge által kitű­zött célok és a kor­mány­za­ti elkép­ze­lé­sek az emlék­hely kér­dés­kö­ré­ben nagy­részt talál­koz­nak egy­más­sal. Min­den­kép­pen sor kerül az altemp­lom meg­je­le­ní­té­sé­re, a mély­ga­rá­zsok pedig – a saj­tó­ban pub­li­kált egyes terv­raj­zok­kal ellen­tét­ben – nem fog­ják a temp­lom föld alat­ti marad­vá­nya­it elpusz­tí­ta­ni. Egye­sü­le­tünk azt is kez­de­mé­nyez­te, hogy az új emlék­hely­nek legyen része a jelen­le­gi Reg­num Mari­a­num-emlék­ke­reszt és egy, a hely tör­té­ne­tét és a temp­lom ala­pí­tó okira­tát meg­örö­kí­tő emlék­táb­la.

Dr. Baán Lász­ló a tár­gya­lás során elmond­ta, hogy az épít­mény elsőd­le­ges funk­ci­ó­ja emlé­ke­ző­hely és tör­té­ne­ti kiál­lí­tó­hely lesz. A ter­vek sze­rint az állam 200 mil­lió forin­tot szán­na az emlék­hely­re, de ez a tétel­ke­ret szük­ség sze­rint bővít­he­tő lesz. A hely­szín tör­té­nel­mi emlék­hellyé nyil­vá­ní­tá­sát a ter­ve­zé­si fázis elő­re­ha­lad­tá­val fog­juk kez­de­mé­nyez­ni. Ígé­re­tet kap­tunk arra is, hogy az emlék­hely ter­ve­zé­sét fel­ügye­lő zsű­ri­be a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge meg­hí­vást kap majd.

A tár­gya­lás­ról készí­tett emlé­kez­te­tő nyil­vá­nos, ide kat­tint­va tekint­he­ti meg.

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge köz­le­mény­ben rea­gált a sike­res egyez­te­tés­re. Ha min­den a ter­vek sze­rint ala­kul, 2015 során kiír­ják az emlék­hely­re a terv­pá­lyá­za­tot. Az egye­sü­le­tünk által novem­ber 27-én kiadott állás­fog­la­lás hét pont­ba szed­ve tar­tal­maz­za az épí­ten­dő emlék­hellyel kap­cso­la­tos elvá­rá­sa­in­kat.

Közlemény
Álláspontunk a Regnum Marianum-emlékhely kérdésében

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­gét öröm­mel töl­ti el, hogy a kor­mány­zat a kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­ra által 1951-ben gya­lá­za­to­san lerom­bolt Magya­rok Nagy­asszo­nya-, köz­is­mer­tebb nevén Reg­num Mari­a­num-temp­lom hely­szí­nén emlék­he­lyet szán­dé­ko­zik épí­te­ni. Egye­sü­le­tünk ezzel kap­cso­la­tos állás­pont­ját az aláb­bi­ak képe­zik.

  1. Kez­de­mé­nyez­zük, hogy a Reg­num Mari­a­num-temp­lom egy­ko­ri hely­szí­nén léte­sí­ten­dő emlék­hely a föld alatt rej­tő­ző altemp­lom bevo­ná­sá­val, a Cse­te-Mako­vecz-féle kon­cep­ci­ót kiin­du­lá­si alap­nak tekint­ve való­sul­jon meg. Az emlék­mű legyen mél­tó a hely rend­kí­vü­li tör­té­ne­ti és spi­ri­tu­á­lis jelen­tő­sé­gé­hez, szak­rá­lis mivol­tá­hoz.

  2. A lerom­bolt temp­lom föld alatt meg­lé­vő szen­té­lye képez­ze az emlék­hely integ­ráns, kiemelt részét.

  3. Az emlék­he­lyen jelen­jen meg vala­mi­lyen for­má­ban a temp­lom Ala­pí­tó okira­tá­nak szö­ve­ge és a meg­épült temp­lom sti­li­zált, kőbe vésett dom­bor­mű­ve, tör­té­nel­mé­nek hite­les bemu­ta­tá­sá­val.

  4. A Reg­num Mari­a­num-emlék­hely­nek legyen része a Keg­le­vich Ist­ván atya (1929–2000) és moz­gal­ma által állí­tott Reg­num Mari­a­num-kereszt, elis­mer­ve szak­rá­lis és tör­té­ne­ti jelen­tő­sé­gét.

  5. Az emlék­he­lyet mél­tó kör­nye­zet vegye körül, az emlék­mű érvé­nye­sü­lé­se érde­ké­ben köz­vet­len köze­lé­ben épü­le­tek ne léte­sül­je­nek. A bemu­ta­tott hiva­ta­los ter­ve­ken sze­rep­lő tere­se­dést meg­fe­le­lő­nek tart­juk.

  6. Az így lét­re­jö­vő köz­te­rü­le­ti egy­ség visel­je a Reg­num Mari­a­num tér nevet, hogy az emlék­hely léte a köz­tu­dat­ba ezál­tal is beke­rül­hes­sen.

  7. Az elké­szült Reg­num Mari­a­num-emlék­he­lyet mint a magyar tör­té­ne­lem­ben meg­ha­tá­ro­zó jelen­tő­ség­gel bíró hely­színt a kor­mány ren­de­let­ben nyil­vá­nít­sa tör­té­nel­mi emlék­hellyé!

Ami ma keresz­tül­vi­he­tő, azt sen­ki se halassza hol­nap­ra.” (Mind­szenty József)

Buda­pest, 2014. novem­ber 27.

Magyar Patrióták Közössége © 2014. november 27.