A Fővá­ro­si Köz­gyű­lés város­fej­lesz­tés­sel fog­lal­ko­zó bizott­sá­ga 2015. júni­us 15-én tár­gyal­ta azt az elő­ter­jesz­tést, amely a Város­li­get épí­té­si sza­bály­za­tá­ról szó­ló koráb­bi fővá­ro­si köz­gyű­lé­si ren­de­let módo­sí­tá­sát irá­nyoz­za elő. Az elő­ter­jesz­tést kez­de­mé­nye­ző dr. Baán Lász­ló minisz­te­ri biz­tos javas­la­tá­nak 4. pont­ja tar­tal­maz­za a Reg­num Mari­a­num-emlék­hely kije­lö­lé­sét, az aláb­bi­ak sze­rint:

Reg­num Mari­a­num emlék­mű épí­té­si hely – Igény­ként merült fel a Reg­num Mari­a­num temp­lom helyén léte­sí­ten­dő emlék­hely. Az emlék­mű (emlék­hely) részé­re kéri Város­li­get Zrt. épí­té­si hely kije­lö­lé­sét.”

Egye­sü­le­tünk úgy érte­sült, hogy a bizott­ság az elő­ter­jesz­tést támo­gat­ta, ami azt jelen­ti, hogy a hatá­ro­za­ti javas­lat a Fővá­ro­si Köz­gyű­lés elé kerül, ahol – remél­he­tő­leg még a nyá­ri szü­net előtt – meg­szü­le­tik majd a vég­le­ges dön­tés. Az elő­ter­jesz­tés a főpol­gár­mes­tert bíz­za meg azzal, hogy 30 napon belül meg­te­gye az egyes intéz­ke­dé­se­ket – köz­tük a Reg­num Mari­a­num-emlék­hely kije­lö­lé­sét.

A kom­mu­nis­ták a temp­lo­mot 1951-ben nem­csak fizi­ka­i­lag rom­bol­ták le, hanem magát az ingat­lant is meg­szün­tet­ték, így nincs külön hely­raj­zi szá­ma. Ezért kell kije­löl­ni az emlék­hely hely­szí­nét, hogy az épít­ke­zés majd meg­kez­dőd­hes­sen, mivel a Város­li­get jelen­leg osz­tat­lan ingat­lant képez.

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­gét öröm­mel töl­ti el, hogy 25 évvel a rend­szer­vál­tás után vég­re meg­tör­tént az első lépés annak irá­nyá­ban, hogy e tör­té­nel­mi emlé­ke­ze­tünk és nem­ze­ti iden­ti­tá­sunk szem­pont­já­ból kulcs­fon­tos­sá­gú hely­szín mél­tó meg­je­lö­lést kap­jon. Levél­ben for­dul­tunk Tar­lós Ist­ván főpol­gár­mes­ter­hez, hogy a hely­szín kije­lö­lé­se­kor a civil szer­ve­ze­tek által május­ban elfo­ga­dott nyi­lat­ko­zat­nak meg­fe­le­lő­en, az ere­de­ti temp­lom­mal egye­ző helyen – és ne más­hol – jelöl­je ki a meg­va­ló­sí­tan­dó emlék­hely épí­té­si hely­szí­nét.

Magyar Patrióták Közössége © 2015. június 16.