Úgy érte­sül­tünk, hogy idén decem­ber­ben lezá­rul­hat a város­li­ge­ti múze­um­ne­gyed ter­ve­zé­si fázi­sa. Miköz­ben az ország az 1956-os sza­bad­ság­harc­ra emlé­ke­zik, hama­ro­san eldől­het, hogy mi kerül a Ráko­si­ék által lerom­bolt Reg­num Mari­a­num-temp­lom helyé­re. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge azt sze­ret­né elér­ni, hogy a hely­szí­nen a Cse­te György és Mako­vecz Imre épí­té­szek által meg­ter­ve­zett szak­rá­lis emlék­hely épül­jön meg.

A Regnum Marianum-templom a félkész toronnyal
A város­li­ge­ti Reg­num Mari­a­num-temp­lom

A város­li­ge­ti Magya­rok Nagy­asszo­nya-temp­lom, köz­is­mer­tebb nevén a Reg­num Mari­a­num-temp­lom a fővá­ros XIV. kerü­le­té­hez tar­to­zó Város­li­get pere­mén, a Dózsa György út és a Dam­ja­nich utca talál­ko­zá­sá­nál állt. A magyar­ság engesz­te­lő temp­lo­má­nak is neve­zett épü­let olyan sze­mé­lyi­sé­gek kez­de­mé­nye­zé­sé­re épült, mint Proh­ász­ka Otto­kár püs­pök. A temp­lom alap­kö­ve­it 1925-ben tet­ték le, ám az elhú­zó­dó világ­vál­ság miatt csak 1931-re készült el. A régi kör­temp­lo­mok min­tá­já­ra meg­ál­mo­dott épü­let­nek ere­de­ti­leg tor­nyot is ter­ve­zett Kot­sis Iván épí­tész, ami ele­gen­dő pénz hiá­nyá­ban végül soha sem épült meg.

A Reg­num Mari­a­num-temp­lom a magyar nép hálá­ját szim­bo­li­zál­ta, ami­ért az ország Káro­lyi Mihály ország­vesz­tő nép­köz­tár­sa­sá­ga és Kun Béla töme­ge­ket halál­ba kül­dő tanács­köz­tár­sa­sá­ga által fém­jel­zett vörös rém­ura­lom alól Isten kegyel­mé­ből fel­sza­ba­dul­ha­tott. Talán nem meg­le­pő, hogy a máso­dik világ­há­bo­rú után a szov­jet tan­kok árnyé­ká­ban beren­dez­ke­dő kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­ra nem tűr­te soká­ig az emlék­hely­ként és szel­le­mi műhely­ként egy­aránt jelen­tős sze­re­pet betöl­tő temp­lo­mot és közös­sé­gét. Sztá­lin 70. szü­le­tés­nap­já­ra szánt aján­dék­ként Ráko­si Mátyás paran­csot adott a Reg­num Mari­a­num eltün­te­té­sé­re, amely­nek ürü­gyé­ül az úgy­ne­ve­zett Fel­vo­nu­lá­si tér kiala­kí­tá­sa szol­gált. A magyar­ság engesz­te­lő temp­lo­má­nak bon­tá­sát 1951. szep­tem­ber 23-án kezd­ték meg az ÁVH bör­tö­nét is vál­la­ló hívek til­ta­ko­zá­sa elle­né­re. A Reg­num Mari­a­num-temp­lom ezt köve­tő­en a bol­se­vik hatal­mi rend­szer­rel szem­be­ni ellen­ál­lás jel­ké­pé­vé vált. Újjá­épí­té­sét nem­csak az 1956-os sza­bad­ság­har­co­sok és Mind­szenty bíbo­ros szor­gal­maz­ta, hanem a rend­szer­vál­tást köve­tő­en szá­mos egy­há­zi közös­ség és sze­mé­lyi­ség, így töb­bek között az akko­ri pápa, II. János Pál is.

Belső képek a templomból
A temp­lom bel­ső tere és bejá­ra­ta

Bár a város­li­ge­ti Reg­num Mari­a­num-temp­lom lerom­bo­lá­sa a kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­ra egyik leg­al­ja­sabb cse­le­ke­de­te volt, ma vala­mi­ért még­sem kel­lő­en köz­is­mert ennek az emlék­hely­nek a múlt­ja és sze­re­pe. Ma egye­dül egy kereszt jelö­li helyét, és amit sokan nem tud­nak, hogy az egy­ko­ri épü­let altemp­lo­ma (alag­so­ra) tör­me­lé­kek­kel fel­tölt­ve, máig a föld alatt rej­tő­zik. A Reg­num Mari­a­num-temp­lom jog­utód­ját ugyan 1996-ban modern stí­lus­ban fel­épí­tet­ték a zug­lói Zobor­hegy téren, a temp­lom ere­de­ti ter­vek sze­rint, a régi­vel azo­nos hely­szí­nen tör­té­nő újjá­épí­té­se sokak kéré­se elle­né­re nem való­sul­ha­tott meg.

A Regnum Marianum-templom alaprajza
A Reg­num Mari­a­num-temp­lom alap­raj­za
Az emlékhely napjainkban
Az emlék­hely nap­ja­ink­ban

2011-ben, a temp­lom lerom­bo­lá­sá­nak 60. évfor­du­ló­ján a 2013-ban meg­szűnt Vár­al­ja Szö­vet­ség kez­de­mé­nyez­te a Reg­num Mari­a­num-temp­lom újjá­épí­té­sét. Akko­ri­ban a kul­tú­rá­ért fele­lős állam­tit­kár a fel­ve­tett város­li­ge­ti múze­u­mi negyed épí­té­se kap­csán arról tájé­koz­tat­ta a saj­tót, hogy a kor­mány a temp­lom újjá­épí­té­sét ter­ve­zi. A Vár­al­ja Szö­vet­ség azon­ban nem várt irány­ból kap­ta a leg­na­gyobb ellen­zést: 2011 már­ci­u­sá­ban a magyar­or­szá­gi kato­li­kus egy­ház veze­té­se, a Magyar Kato­li­kus Püs­pö­ki Kon­fe­ren­cia elha­tá­ro­ló­dott a kez­de­mé­nye­zés­től mond­ván, hogy az „nem fel­tét­le­nül szol­gál­ja a magyar­ság ügyét.” Erre vála­szul Sem­jén Zsolt minisz­ter­el­nök-helyet­tes nyil­ván­va­ló­vá tet­te, hogy a kor­mány ezt tudo­má­sul véve, nem ter­ve­zi a temp­lom újjá­épí­té­sét.

Azt sen­ki sem von­hat­ja két­ség­be, hogy a kato­li­kus egy­ház egyet­ér­té­se hiá­nyá­ban a temp­lom újjá­épí­té­sé­nek nincs rea­li­tá­sa, ám ez nem jelen­ti azt, hogy ezen a meg­gya­lá­zott, de még­is szent helyen ne lehet­ne mél­tó szak­rá­lis emlék­he­lyet kiala­kí­ta­ni. Ennek meg­va­ló­sí­tá­sát kivá­ló Kos­suth-díjas épí­té­sze­ink, Cse­te György és az azóta már elhunyt Mako­vecz Imre közö­sen kez­de­mé­nyez­ték, akik meg is ter­vez­ték az itt állí­tan­dó emlék­mű­vet. Könnyen lehet azon­ban, hogy még ebből sem lesz sem­mi: a már pub­li­kált fej­lesz­té­si ter­ve­ken ugyan­is a Reg­num Mari­a­num-emlék­hely nem sze­re­pel, sőt egyes terv­raj­zok az emlék­hely vonat­ko­zá­sá­ban egy mély­ga­rázs léte­sí­té­sé­vel szá­mol­nak, más épí­té­sze­ti javas­la­tok pedig egy­sze­rű­en ráépí­te­né­nek a tör­me­lék­kel fel­töl­tött, de még léte­ző altemp­lom­ra.

A tervek nem igazán vesznek tudomást a Regnum Marianum-emlékhely létezéséről – Ezen például meg sincs említve, a 14. számú területre pedig mélygarázs kerülne, ami még az altemplomot is elpusztítaná
A ter­vek nem iga­zán vesz­nek tudo­mást a Reg­num Mari­a­num-emlék­hely léte­zé­sé­ről – Ezen pél­dá­ul meg sincs említ­ve, a 14. szá­mú terü­let­re pedig mély­ga­rázs kerül­ne, ami még az altemp­lo­mot is elpusz­tí­ta­ná
A templom alapfalainak elhelyezkedése
A temp­lom alap­fa­la­i­nak elhe­lyez­ke­dé­se

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge meg­íté­lé­se sze­rint még nem dőlt el vég­le­ge­sen, hogy mi lesz az emlék­hely sor­sa, ezért rend­kí­vül idő­sze­rű most a cse­lek­vés az ügy érde­ké­ben. Tekin­tet­tel a valós lehe­tő­sé­gek­re, mun­kánk­nak nem lehet más a cél­ja, mint a már emlí­tett, Cse­te-Mako­vecz-féle szak­rá­lis emlék­hely meg­épí­té­sé­nek kez­de­mé­nye­zé­se. Egye­sü­le­tünk ennek érde­ké­ben talál­ko­zót kért Dr. Baán Lász­ló­tól, a Város­li­get fej­lesz­té­sét irá­nyí­tó minisz­te­ri biz­tos­tól.

A Reg­num Mari­a­num-emlék­hely mél­tó kiala­kí­tá­sa a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge egyik szív­ügye, ezért idei novem­ber 4-i – az 56-os sza­bad­ság­harc leve­ré­se alkal­má­ból szer­ve­zen­dő – meg­em­lé­ke­zé­sün­ket a Reg­num Mari­a­num-kereszt­nél, a Város­li­get­ben tart­juk meg. A gyer­tya­gyúj­tás­sal egy­be­kö­tött tisz­tel­gés­re vár­juk mind­azo­kat, akik az emlék­hely sor­sá­nak mél­tó ren­de­zé­sét fon­tos­nak tart­ják. A rövid meg­em­lé­ke­zés ked­den 18 óra­kor kez­dő­dik. Min­den­ki hoz­zon magá­val egy gyer­tyát vagy mécsest!

Magyar Patrióták Közössége © 2014. október 25.