A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge tag­ja­i­ként a mai napon egy civi­lek­nek szer­ve­zett tanács­ko­zá­son vet­tünk részt a Város­li­get Zrt. meg­hí­vá­sá­ra Buda­pes­ten, amely során bete­kin­tést nyer­tünk a Reg­num Mari­a­num-temp­lom eddig nem ismert doku­men­tu­ma­i­ba.

A talál­ko­zót meg­elő­ző­en Kra­lo­vánsz­ky Réka okle­ve­les műem­lék­vé­del­mi szak­mér­nök-épí­tész­mér­nök az egy­ko­ri Reg­num Mari­a­num-temp­lom épí­tés­tör­té­ne­té­ről, az arról fenn­ma­radt ira­tok­ról tar­tott elő­adást. Saj­nos, a temp­lom ter­ve­i­ről az Orszá­gos Levél­tár­ban csak meg­le­he­tő­sen rossz álla­po­tú, gyen­ge minő­sé­gű fény­má­so­la­tok marad­tak fenn, ám ennek elle­né­re sike­rült az 1951-ben Ráko­si paran­csá­ra lerom­bolt temp­lom alap­raj­zi elren­de­zé­sét tisz­táz­ni.

A város­li­ge­ti Magya­rok Nagy­asszo­nya-, ismer­tebb nevén Reg­num Mari­a­num-temp­lom épí­té­sét 1919-ben hatá­roz­ták el. Az épít­ke­zés Kot­sis Iván műépí­tész ter­vei sze­rint 1926-ban kez­dő­dött meg köz­ada­ko­zás­ból, és  1931-re készült el – a torony kivé­te­lé­vel, amely pénz hiá­nyá­ban soha­sem való­sult meg.

Kralovánszky Réka műemlékvédelmi szakmérnök-építészmérnök
Kra­lo­vánsz­ky Réka műem­lék­vé­del­mi szak­mér­nök-épí­tész­mér­nök

Kra­lo­vánsz­ky Réka kuta­tá­sai során kide­rí­tet­te, hogy az ingo­vá­nyos talaj miatt a temp­lom alag­so­ri helyi­sé­gei csak átla­go­san négy méter­rel vol­tak az épü­let terep­szint­hez képest 3,5 méter­rel meg­emelt alap­szint­je alatt. Ez azt jelen­ti, hogy az ala­pok – ellen­tét­ben eddi­gi véle­ke­dé­sünk­kel – mind­össze 50–80 cen­ti­mé­ter­rel a föld­fel­szín alatt kere­sen­dő­ek. Ebből követ­ke­zik, hogy tel­jes érté­kű szint egé­szen biz­to­san nem maradt fenn, sőt apró marad­vány­ele­mek­től elte­kint­ve az alap­raj­zi fel­tá­rás­tól sem lehet jelen­tő­sebb ered­mé­nye­ket remél­ni. Az egy­ko­ri temp­lom alag­so­rá­ból föld alat­ti terek egy­ál­ta­lán nem marad­hat­tak meg, csak leg­fel­jebb fél­mé­te­res alap­fa­lak, ame­lyek eset­le­ges fel­hasz­ná­lá­sa új épü­let meg­épí­té­sét ten­né szük­sé­ges­sé.

Az egykori alagsor alaprajza
Az egy­ko­ri alag­sor alap­raj­za
Az egy­ko­ri temp­lom kereszt­met­sze­te
 A képen látszik, hogy a templom alig terjeszkedett a föld alá
A képen lát­szik, hogy a temp­lom alig ter­jesz­ke­dett a föld alá

Sze­ren­csé­re fenn­ma­radt, hogy mik vol­tak az elpusz­tí­tott temp­lom föld­fel­szín alat­ti tere­i­nek funk­ci­ói. A bejá­rat alatt ala­csony bel­ma­gas­sá­gú rak­tár­he­lyi­sé­gek vol­tak, míg a szen­tély alatt a kazán­ház, vala­mint mos­dók kap­tak helyet. Egye­dül a közép­ső rész tar­tal­ma­zott egy nagyobb gyű­lés­ter­met, illet­ve fog­lal­koz­ta­tót, ám a temp­lom alag­so­ri szint­jén sem altemp­lom, sem kápol­na nem volt. Való­szí­nű­leg imád­sá­gok­kal egy­be­kö­tött fog­lal­ko­zá­so­kat is tar­tot­tak az alag­so­ri gyű­lés­te­remben, ami­re azok, akik gye­rek­ko­ruk­ban még jár­tak a Reg­num Mari­a­num­ban, később altemp­lom­ként emlé­kez­tek vissza.

Mozsár Ist­ván, a Város­li­get Zrt. vezér­igaz­ga­tó­ja egye­sü­le­tünk kér­dé­sé­re vála­szol­va elmond­ta, hogy a mély­ga­rá­zsok a temp­lom marad­vá­nya­it nem fog­ják érin­te­ni. A lát­vány­ter­vek­ben való­ban fel­tün­tet­tek nagy, föld­alat­ti par­ko­lók szá­má­ra kije­lölt terü­le­te­ket, ám a kapa­ci­tás túl­ter­ve­zé­se miatt ezek­nek csak egy része fog tény­le­ge­sen meg­épül­ni, így a Reg­num Mari­a­num-emlék­hely “kike­rü­lé­se” nem jelent majd prob­lé­mát.

Mozsár István vezérigazgató
Mozsár Ist­ván vezér­igaz­ga­tó

A civi­lek és a Város­li­get Zrt. kép­vi­se­lői is egyet­ér­tet­tek abban, hogy a Város­li­get átfo­gó ren­de­zé­se komoly lehe­tő­ség az emlék­hely meg­épü­lé­sé­re, s ami nem való­sul meg most, annak a jövő­je önma­gá­ban koc­ká­za­tos. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge az egy­ko­ri temp­lom alag­so­ri szint­jé­ről nyert új isme­re­tek bir­to­ká­ban egy hóna­pon belül ala­kít­ja ki a Reg­num Mari­a­num-emlék­hellyel kap­cso­la­tos állás­fog­la­lá­sát, és egy­ben sze­ret­né, ha a civi­lek közös nyi­lat­ko­za­tot ter­jesz­te­né­nek elő.

Az egykori templom fennmaradt tervrajzait itt nézheti meg.

Magyar Patrióták Közössége © 2015. április 15.