Nem­ze­tünk ünne­pe­ink­ről, emlék­nap­ja­ink­ról és egyéb jeles évfor­du­ló­ink­ról a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge rend­sze­re­sen meg­em­lé­ke­zik. Ilyen­kor igyek­szünk olyan szín­vo­na­las, érté­kes ren­dez­vé­nye­ket szer­vez­ni neves elő­adók meg­hí­vá­sá­val, ame­lyek nyit­va áll­nak az érdek­lő­dők előtt.

Fel­töl­tés alatt…