[Cikk letöl­té­se]

Már a váz­lat­ter­vek­nél tart a Reg­num Mari­a­num-temp­lom helyén léte­sí­ten­dő emlék­hely elő­ké­szí­té­se, tájé­koz­tat­ta egye­sü­le­tün­ket Baán Lász­ló, a Város­li­get fej­lesz­té­sé­ért fele­lős minisz­te­ri biz­tos. Az 1931-ben fel­épült foga­dal­mi temp­lo­mot 1951-ben Ráko­si paran­csá­ra lerom­bol­ták, miál­tal a kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­ra egy­ház­ül­dö­zé­si poli­ti­ká­já­nak szim­bó­lu­ma lett. Koráb­ban fel­me­rült a vissza­épí­tés gon­do­la­ta is, azon­ban a kér­dés­ben ille­té­kes kato­li­kus egy­ház­ve­ze­tés nem tar­tot­ta indo­kolt­nak az ere­de­ti temp­lom újbó­li meg­épí­té­sét, ezért – a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge kez­de­mé­nye­zé­sé­re – mél­tó tör­té­nel­mi emlék­hely szü­le­tik a Város­li­get pere­mén.

A Regnum helyszíne jelenleg építési terület (2018. szeptember)
A Reg­num hely­szí­ne jelen­leg épí­té­si terü­let (2018. szep­tem­ber)

Szep­tem­ber 6-án dél­után fogad­ta a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge kép­vi­se­lő­it a Szép­mű­vé­sze­ti Múze­um­ban Baán Lász­ló minisz­te­ri biz­tos és a Város­li­get Zrt. részé­ről Vég­vá­ri Tamás vezér­igaz­ga­tó-helyet­tes. A meg­be­szé­lé­sen arról tájé­koz­tat­ták egye­sü­le­tün­ket, hogy a kor­mány tér­szint alat­ti kiál­lí­tó­te­ret hoz lét­re 160 négy­zet­mé­te­ren, az egy­ko­ri temp­lom alap­raj­zá­val rész­ben átfe­dés­sel. Örven­de­tes hír, hogy a Pat­ri­ó­ták 2015-ben tett javas­la­tát elfo­gad­ták, így az emlék­hely­hez az épí­té­si helyet a Dózsa György út és a Dam­ja­nich utca keresz­te­ző­dé­sé­nél, a lerom­bolt temp­lom ere­de­ti hely­szí­nén jelöl­ték ki.

Az aka­dály­men­te­sí­tett tör­té­ne­ti kiál­lí­tó­tér nem­csak a lerom­bolt temp­lom memen­tó­ja kíván len­ni, hanem az 1950-es évek val­lás­ül­dö­zé­sét is bemu­tat­ja majd. Baán Lász­ló ígé­re­te sze­rint egy össze­tett, imp­resszív kiál­lí­tás­ra szá­mít­ha­tunk, amit a kor­sze­rű múze­um­tech­no­ló­gia esz­kö­ze­i­vel tesz­nek még érdek­fe­szí­tőb­bé. A fel­szín alat­ti épít­ményt egy meg­ma­ga­sí­tott domb alá rej­tik, ami arra utal, hogy a temp­lom ere­de­ti­leg is egy mes­ter­sé­ges magas­la­ton állt. A kiemel­ke­dés tete­jé­re egy 7 méter magas, keresz­tény szim­bo­li­ká­jú emlék­je­let ter­vez a fel­kért művész.

A hely­szín jelen­leg a Város­li­get­ben zaj­ló épít­ke­zé­sek miatt fel­vo­nu­lá­si terü­let­nek minő­sül, így a kivi­te­le­zés csak akkor kez­dőd­het meg, ha a köze­lé­ben épü­lő Nép­raj­zi Múze­um már elké­szült,  — ez leg­ké­sőbb 2020-ban meg­tör­té­nik.   Az emlék­hely ugyan­ak­kor – a Liget Pro­jekt töb­bi ele­mé­hez hason­ló­an – 2021 végé­ig min­den­kép­pen el fog  készül­ni.

A minisz­te­ri biz­tos elmond­ta: a kiál­lí­tás tör­té­ne­ti tar­tal­má­nak kiala­kí­tá­sá­ban a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge köz­re­mű­kö­dé­sé­re is szá­mí­ta­nak, akár­csak a temp­lom­ból fenn­ma­radt tár­gyak össze­gyűj­té­sé­ben és a még élő szem­ta­núk fel­ku­ta­tá­sá­ban. Egye­sü­le­tünk cél­ja tovább­ra is egy olyan kiál­lí­tó­tér meg­va­ló­sí­tá­sa, amely akár rend­kí­vü­li tör­té­ne­lem­órák hely­szí­ne­ként alkal­mas arra, hogy bemu­tas­sa a jövő nem­ze­dé­kek­nek a XX. szá­za­di keresz­tény­ül­dö­zés, a kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­ra való­di arcát és áldo­za­ta­it. A mun­ka során bará­ta­ink, támo­ga­tó­ink segít­sé­gé­re is szá­mí­tunk.

Képek: Csordás Gergő
Magyar Patrióták Közössége
© 2018. szeptember

[Cikk letöl­té­se]