Társadalmi felhívás

[Fel­hí­vás letöl­té­se]

Egye­sü­le­tünk javas­la­tá­ra hama­ro­san mél­tó tör­té­nel­mi emlék­hely épül­het a buda­pes­ti Város­li­get pere­mén, az 1951-ben lerom­bolt egy­ko­ri Reg­num Mari­a­num-temp­lom hely­szí­nén, a föld­fel­szín alatt. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge magá­ra vál­lal­ta a lerom­bolt temp­lom­ról fenn­ma­radt tör­té­ne­tek, emlé­kek, fény­ké­pek és tár­gyak össze­gyűj­té­sét, melye­ket a tér­szint alat­ti kiál­lí­tó­tér­ben sze­ret­nénk bemu­tat­ni.

Egye­sü­le­tünk vár­ja azok jelent­ke­zé­sét, akik­nek tudo­má­suk van a Ráko­si paran­csá­ra elpusz­tí­tott temp­lom­ból szár­ma­zó bár­mi­lyen kéz­zel­fog­ha­tó relik­via vagy egyéb tárgy hol­lé­té­ről. Szem­ta­núk vagy hoz­zá­tar­to­zó­ik jelent­ke­zé­sét is vár­juk, akik vala­mi­lyen sze­mé­lyes emlé­ket, tör­té­ne­tet őriz­nek.

Az aka­dály­men­te­sí­tett tör­té­ne­ti kiál­lí­tó­tér nem­csak a lerom­bolt temp­lom emlék­he­lye kíván len­ni, hanem a XX. szá­za­di keresz­tény­ül­dö­zés, a kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­ra való­di arcát és áldo­za­ta­it is bemu­tat­ja majd.

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge vár­ja elér­he­tő­sé­ge­in mind­azok jelent­ke­zé­sét (info@magyarpatriotak.hu vagy a 1222 Buda­pest, Komá­ro­mi út 13/B. pos­ta­cím­re), akik szem­ta­nú­ként vissza tud­nak emlé­kez­ni a Reg­num Mari­a­num-temp­lom­ra, emlé­ke­ik van­nak az épü­let lerom­bo­lá­sá­ról, eset­leg fény­ké­pet vagy más tár­gyat őriz­nek a magyar­ság engesz­te­lő temp­lo­má­ról.

A magyar múlt fel­tá­rá­sa és min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tő­vé téte­le jegyé­ben min­den segí­tőnk­nek elő­re is köszö­ne­tet mon­dunk.

Budapest, 2018. október 19.
Magyar Patrióták Közössége

 

A Regnum Marianum-templom 1936-ban
A Reg­num Mari­a­num-temp­lom 1936-ban

[Fel­hí­vás letöl­té­se]