A zuho­gó eső elle­né­re közel három­száz ember gyűlt össze júni­us 9-én, csü­tör­tö­kön dél­után hat óra­kor a budai Bem téren, hogy til­ta­koz­zon a volt Radetz­ky-lak­ta­nya műem­lék épü­le­té­nek lebon­tá­sa ellen. Mire a tün­te­tés elkez­dő­dött, már kide­rült, hogy az örök­ség­vé­dő kez­de­mé­nye­zés cél­ba ért: a ható­ság leál­lít­tat­ta az egy­ko­ri kaszár­nya rom­bo­lá­sát, és az elkö­ve­tett jog­sza­bály­sér­té­sek­re tekin­tet­tel vissza­von­ta a 2010-ben kiadott épí­té­si enge­délyt, amely alap­ján egy 32 ezer négy­zet­mé­te­res iro­da­ház fog­lal­ta vol­na el a pati­nás Duna-par­ti épü­let helyét. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge az örök­ség­vé­de­lem tör­té­nel­mi sike­ré­nek tart­ja a Radetz­ky-lak­ta­nya meg­men­té­sét.

Az egyesület tagjai Bem József szobránál (Kép: K.G.)
Az egye­sü­let tag­jai Bem József szob­rá­nál (Kép: K.G.)

Május végén kezd­te meg tulaj­do­no­sa a budai Duna-part lát­ké­pét meg­ha­tá­ro­zó műem­lék épü­let, a Bem téri volt Radetz­ky-lak­ta­nya lebon­tá­sát. Egye­sü­le­tünk első­ként til­ta­ko­zott a közös­sé­gi érde­ke­ket súlyo­san sér­tő beru­há­zás ellen, kér­ve a ható­sá­gok fel­lé­pé­sét az épí­tett örök­ség meg­óvá­sa érde­ké­ben. Kez­de­mé­nye­zé­sünk nyo­ma­té­ko­sí­tá­sa érde­ké­ben poli­ti­ka­men­tes tün­te­tést hir­det­tünk meg 2016. júni­us 9-ére, a lak­ta­nya előt­ti Bem tér­re, hogy kiáll­junk a műem­lék épü­let és a tör­té­nel­mi város­kép meg­őr­zé­se mel­lett, és til­ta­koz­zunk a befek­te­tői önkény ellen.

1956. októ­ber 23-án dél­után fél három­kor a nem­ze­ti szu­ve­re­ni­tá­sunk mel­lett hitet tevő buda­pes­ti egye­te­mis­ták nem­ze­ti zász­lók­kal ide, a tér köze­pén álló Bem-szo­bor­hoz vonul­tak, ami a fel­ke­lés egyik első poli­ti­kai ese­mé­nye volt. Több tíz­ezer békés, de elszánt tün­te­tő gyűlt össze a len­gyel szár­ma­zá­sú tábor­nok emlék­mű­ve előtt, hogy kife­jez­ze a len­gyel törek­vé­sek irán­ti rokon­szen­vét. A len­gyel-magyar örök barát­ság jelé­ül egy hatal­mas koszo­rút is elhe­lyez­tek a szo­bor­nál. A tömeg köve­te­lé­sé­re nem­ze­ti zász­lók­kal lobo­góz­ták fel az akkor Bem József-lak­ta­nya­ként ismert kaszár­nyát, így a teret díszí­tő épü­let a 48-as tábor­nok szob­rá­val együtt a for­ra­da­lom emb­le­ma­ti­kus hely­szí­né­vé vált. Csü­tör­tö­ki tün­te­té­sün­ket az 56-os ese­mé­nyek­re tekin­tet­tel Bem József szob­rá­nál, nem­ze­ti zász­lók jelen­lé­té­ben tar­tot­tuk meg.

A megjelentek az eső elől a fák alá húzódtak (Kép: Cs. G.)
A meg­je­len­tek az eső elől a fák alá húzód­tak (Kép: Cs. G.)

A ren­dez­vény ele­jén Gás­pár Kolos, a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge elnök­sé­gi tag­ja fel­ol­vas­ta az egye­sü­let által május 25-én kiadott, „Ment­sük meg a Radetz­ky-lak­ta­nyát!” című petí­ci­ót, amely­ben a műem­lék rom­bo­lá­sá­nak azon­na­li leál­lí­tá­sát és a tör­té­nel­mi város­ré­szek, vala­mint a magán­tu­laj­don­ban álló épí­tett örök­ség foko­zot­tabb védel­mét kér­tük. Erre vála­szul Fikó Atti­la, a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge tag­ja ismer­tet­te a Fővá­ro­si Kor­mány­hi­va­tal hatá­ro­za­tá­nak fon­to­sabb meg­ál­la­pí­tá­sa­it. A közön­ség nagy taps­sal fejez­te ki egyet­ér­té­sét a ható­ság dön­té­sé­vel, misze­rint elren­del­ték a bon­tá­si-épí­té­si mun­ká­la­tok befe­je­zé­sét és vissza­von­ták a 2010-ben kiadott enge­délyt.

Hetzmann Róbert elnök, Magyar Patrióták Közössége (Kép: K. G.)
Hetz­mann Róbert elnök, Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge
(Kép: K. G.)

Hetz­mann Róbert, a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge ala­pí­tó elnö­ke beje­len­tet­te, hogy a dön­tő csa­tát meg­nyer­tük, a Radetz­ky-lak­ta­nya meg­me­ne­kült. A tár­sa­dal­mi nyo­más­gya­kor­lás­ban nagy sze­re­pe volt annak az inter­ne­tes alá­írás­gyűj­tés­nek, mely­hez egye­sü­le­tünk hon­lap­ján több mint 7500-an csat­la­koz­tak. Az elnök emlé­kez­te­tett: az épü­le­tet bon­tó HB Rea­vis cég­cso­port egy szlo­vák hát­te­rű mul­ti­na­ci­o­ná­lis vál­lal­ko­zás, amely a tava­lyi évben 307,5 mil­lió eurós, azaz mint­egy száz­mil­li­árd forint­nak meg­fe­le­lő nye­re­sé­get ért el, így meg­le­he­tő­sen egyen­lőt­len küz­del­met kel­lett vív­nunk az Euró­pai Unió  tíz leg­na­gyobb ingat­lan­fej­lesz­tő­je közé sorolt tár­sa­ság­gal. Ennek elle­né­re sike­rült az örök­ség­vé­de­lem érde­ke­it érvény­re jut­tat­ni, ugyan­is a ható­ság a közös­ség és a tör­vé­nyes­ség olda­lá­ra állt.

Az elnök elmond­ta, hogy bár a befek­te­tő júni­us 3. óta nem bont­hat, a meg­elő­ző napok­ban bon­tá­si tevé­keny­sé­get tapasz­tal­tak a helyi lakók, ami miatt a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge fel­je­len­tést tett. Talán ennek hatá­sá­ra a tulaj­do­nos fel­ha­gyott min­den bon­tá­si tevé­keny­ség­gel, így a közös­sé­gi érté­kek védel­me győ­zött a magán­be­fek­te­tői pro­fit­ér­dek felett.

Ezzel azon­ban a küz­de­lem még koránt­sem ért véget, mivel a ház mint­egy tíz szá­za­lé­ka meg­sem­mi­sült, miköz­ben a mara­dék rész fele nincs tető alatt. Ez az épü­let műsza­ki álla­po­tá­nak jelen­tős rom­lá­sá­hoz vezet­het, ezért az egye­sü­let köve­te­li, hogy a tulaj­do­nos épít­sen védő­te­tőt a műem­lék fölé. Hetz­mann Róbert tol­má­csol­ta a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge továb­bi javas­la­ta­it: az épü­let­ben hoz­za­nak lét­re egy 56-os múze­u­mot vagy kiál­lí­tó­te­ret, vala­mint hir­des­se emlék­táb­la a ház falán, hogy 1990 és 2001 között a Magyar Demok­ra­ta Fórum szék­há­za­ként a rend­szer­vál­tás szá­mos fon­tos ese­mé­nyé­nek volt tanú­ja. Az elnök beszé­de végén beje­len­tet­te, hogy mind­ad­dig, amíg a mun­ka­gé­pek nem hagy­ják el a hely­színt, a Pat­ri­ó­ták folya­ma­to­san figye­lem­mel kísé­rik az épü­let sor­sát, eset­le­ges elvál­to­zás ese­tén pedig hala­dék­ta­la­nul meg­te­szik a meg­fe­le­lő jogi lépé­se­ket.

Az FME elnöke, Kecskeméti Norbert beszél – háttérben a Radetzky-laktanya (Kép: K. G.)
Az FME elnö­ke, Kecs­ke­mé­ti Nor­bert beszél – hát­tér­ben a Radetz­ky-lak­ta­nya (Kép: K. G.)

Kecs­ke­mé­ti Nor­bert, a Fia­tal Műem­lék­vé­dők Egye­sü­le­té­nek (FME) elnö­ke beszé­de ele­jén kiemel­te az FME és a Pat­ri­ó­ták között május­ban kötött stra­té­gi­ai part­ner­sé­get, amely hamar meg­hoz­ta gyü­möl­csét. Az épí­tész kihang­sú­lyoz­ta: „Nem kívá­nunk több vér­ző sebet lát­ni a gyö­nyö­rű Buda­pest szí­vé­ben. Elfo­gad­ha­tat­lan­nak tart­juk, hogy a nehéz tör­té­nel­mi idő­ket is átvé­sze­lő épü­le­te­ket mega­lo­má­ni­ás épí­té­szek ámok­fu­tá­sa és befek­te­tők rom­bol­ják le.” Az FME veze­tő­je sze­rint a ter­ve­ket jegy­ző épí­té­szek­nek szé­gyen­kez­ni­ük kel­le­ne, ami­ért üres telek­ként tekin­tet­tek az ingat­lan­ra, ame­lyen műem­lék épü­let áll. „Ter­ve­zés­ből elég­te­len, rom­bo­lás­ból jeles” – nyo­ma­té­ko­sí­tot­ta véle­mé­nyét Kecs­ke­mé­ti Nor­bert, aki sze­rint a szé­gyen­ben a Köz­pon­ti Terv­ta­nács­nak is osz­toz­nia kell, dön­té­sük ugyan­is szak­mai hoz­zá nem értés­ről tanús­ko­dik.

Kecs­ke­mé­ti Nor­bert hang­sú­lyoz­ta, hogy nem tűr­het­jük el a dest­ruk­tív épí­té­sze­ti kon­cep­ci­ó­kat, és nem lehet meg­ol­dás a fászá­diz­mus sem, mivel egy műem­lék nem csak hom­lok­za­tok­ból áll. A Bem téri iro­da­ház meg­épí­té­se komo­lyan veszé­lyez­tet­te vol­na a fővá­ros világ­örök­sé­gi címét, mivel átszab­ta vol­na Buda­pest épí­té­sze­ti arcu­la­tát. Az FME elnö­ke egy­sé­ges Buda­pest-stra­té­gia kidol­go­zá­sát köve­tel­te, ugyan­is a gaz­da­sá­gi fel­len­dü­lés követ­kez­té­ben szám­ta­lan műem­lé­ki érték pusz­tul­hat el.

Dr. Gazda István tudománytörténész (Kép: K. G.)
Dr. Gaz­da Ist­ván tudo­mány­tör­té­nész (Kép: K. G.)

A kör­nyé­ken élők nevé­ben Dr. Gaz­da Ist­ván tudo­mány­tör­té­nész, az ezred­for­du­lón a Mil­le­ná­ris Park­ban meg­nyi­tott, Az álmok álmo­dói – világ­ra­szó­ló magya­rok című kiál­lí­tás elő­ké­szí­tő­je szólt az egy­be­gyűl­tek­hez. Beszé­dé­ben nyo­ma­té­ko­sí­tot­ta, hogy min­den­kép­pen meg kell véde­ni a műem­lék épü­le­tet, és el kell érni, hogy a hiány­zó tető­szer­ke­ze­tet újjá­épít­sék. A tudo­mány­tör­té­nész figyel­mez­te­tett arra, hogy a sátor­te­tőt tel­jes mér­ték­ben lebon­tot­ták, a szer­ke­zet meg­sem­mi­sült, a cse­re­pe­ket pedig való­szí­nű­leg már érté­ke­sí­tet­ték. Ennek folya­ma­tát film­re vet­te, hogy bizo­nyít­ha­tó legyen a műem­lék­rom­bo­lás ténye.

Gaz­da Ist­ván az épü­let elkal­ló­dá­sá­ért a II. kerü­let veze­té­sét is fele­lős­sé tet­te: az önkor­mány­zat 2010-ben hoz­zá­já­rult a Radetz­ky-lak­ta­nya lebon­tá­sá­hoz, majd később a bon­tás meg­ál­lí­tá­sa érde­ké­ben sem­mit se tet­tek. A tudo­mány­tör­té­nész kér­te azok­nak a meg­ne­ve­zé­sét, akik a műem­lék lerom­bo­lá­sá­hoz az enge­délyt kiad­ták [Lam­pert Rózsa terü­le­ti fel­ügye­lő, Boór Judit iro­da­ve­ze­tő]. Gaz­da Ist­ván elmond­ta: az állam­nak vissza kel­le­ne sze­rez­nie a pati­nás műem­lé­ket, és ben­ne az 1956-os for­ra­da­lom­nak emlé­ket állí­tó múze­u­mot kel­le­ne lét­re­hoz­ni. Az ezzel kap­cso­la­tos rész­le­tes elkép­ze­lé­se­ket ugyan­ak­kor mielőbb be kell nyúj­ta­ni a terv­bi­zott­ság­nak, hogy azo­kat érdem­ben figye­lem­be lehes­sen ven­ni az épü­let jövő­jé­nek ter­ve­zé­se során.

Babucs Zoltán beszéde (Cz.-M. A.)
Babucs Zol­tán beszé­de (Cz.-M. A.)

Babucs Zol­tán had­tör­té­nész beszé­dé­ben fel­idéz­te az épü­let kor­sza­ka­it, kiemel­ve, hogy a Bem tér tör­té­nel­mi jelen­tő­sé­gű terü­let, amely­nek mint­egy 170 éves kato­nai múlt­ja van. A had­tör­té­nész sze­rint a Bene­dikty József álla­mi főmér­nök ter­vez­te volt utász­lak­ta­nya való­ban az 1956-os for­ra­da­lom fon­tos hely­szí­ne volt. A monar­chia-kora­be­li lak­ta­nya­épü­let­hez tar­to­zó, 1840 körül épült éle­lem­tár felelt egy­kor a Budai Vár kato­na­sá­gá­nak ellá­tá­sá­ért. A műem­lék lerom­bo­lá­sa épp az éle­lem­tár bon­tá­sá­val kez­dő­dött meg az elmúlt hetek­ben, amely egé­szen 2007-ig a Hon­vé­del­mi Minisz­té­ri­um tulaj­do­na volt. Az érté­kes ingat­lan­tól a tár­ca akkor szin­te fil­lé­re­kért sza­ba­dult meg – mond­ta el Babucs Zol­tán.

A had­tör­té­nész sze­rint bár épí­tett örök­sé­günk java a XX. szá­zad nagy tör­té­nel­mi viha­ra­it átvé­szel­te, a rend­szer­vál­tás óta eltelt idő nem ked­ve­zett a magán­kéz­be került műem­lék épü­le­tek­nek. A kecs­ke­mé­ti Erzsé­bet-pót­lak­ta­nya együt­te­sét pél­dá­ul 1996-ban lerom­bol­ták, akár­csak a jász­be­ré­nyi mén­te­le­pet, ami helyé­re egy bevá­sár­ló­köz­pont épült. Babucs Zol­tán sze­rint 2010 óta lénye­ge­sen több figyel­met kap az álla­mi tulaj­do­nú épí­tett örök­ség meg­óvá­sa, ám elke­rül­he­tet­len, hogy ezzel pár­hu­za­mo­san a magán­tu­laj­don­ban lévő műem­lé­kek védel­mét szi­go­rúbb sza­bá­lyok garan­tál­ják.

Végül Rainer Péter épí­tész, műem­lé­ki szak­ér­tő, Vác város volt főépí­té­sze mon­dott beszé­det, aki sze­rint a tét ma tár­gyi emlé­ke­ink, kul­tú­ránk, hazánk meg­ma­ra­dá­sa. Ha len­ne kel­lő haza­sze­re­tet az embe­rek­ben, és ha a neve­lés terén nem len­ne olyan nagy a lema­ra­dá­sunk, akkor erre  a tün­te­tés­re sem lett vol­na szük­ség, mivel fel sem merül­he­tett vol­na kul­tu­rá­lis örök­sé­günk elpusz­tí­tá­sa. Rainer Péter sze­rint a műem­lé­kek a nem­ze­ti vagyon részét képe­zik, „amit botor­ság, őrült­ség, bűn tönk­re­ten­ni, meg­sem­mi­sí­te­ni, amit köte­les­sé­günk véde­ni, óvni, meg­őriz­ni és átörö­kí­te­ni.” A műem­lé­ki szak­ér­tő hatá­ro­zot­tan cáfol­ta a bon­tá­sok­ban érde­kelt befek­te­tők hamis men­te­ge­tő­zé­sét, misze­rint a régi épü­le­tek fenn­tar­tá­sa túl­zot­tan költ­sé­ges vol­na: „Nem igaz, hogy a hely­re­ál­lí­tá­suk nem ren­tá­bi­lis. Ez az épü­let­ál­lo­mány rend­be hoz­va még mini­mum továb­bi száz évet bír. Új épü­le­te­ink­ről vajon elmond­hat­juk-e ugyan­ezt?” – tet­te fel a kér­dést.

Tele­pü­lé­se­ink régi épü­let­ál­lo­má­nyá­nak eltű­né­se nap­ja­in­kig tart, hiszen egy műem­lék lebon­tá­sá­hoz ma elég egy élet­ve­szé­lyes­sé nyil­vá­ní­tó szak­ér­tői nyi­lat­ko­zat. Ha össze­vet­nénk, hogy mi pusz­tult el a hábo­rúk és mi a béke alatt, elké­pesz­tő len­ne az ered­ményt. Rainer Péter sze­rint köte­les­sé­günk tár­gyi emlé­ke­in­ket elpusz­tí­tá­suk helyett meg­őriz­ni és tovább­ad­ni, hogy a kul­tú­ránk, vég­ső soron pedig a magyar­ság fenn­ma­rad­jon.

Az 1849-es piski csatának emléket állító Bem József-szobor előtt
Az 1849-es pis­ki csa­tá­nak emlé­ket állí­tó Bem József-szo­bor előtt

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge meg­kö­szön­te a meg­je­len­tek­nek, hogy kiáll­tak e nemes ügy mel­lett, zár­szó­ként pedig az egye­sü­let pla­kát­ján is sze­rep­lő jel­mon­dat hang­zott el: „Több tisz­te­le­tet örök­sé­günk­nek!”

Magyar Patrióták Közössége © 2016. június 10.