Az elmúlt héten szá­mos fej­le­mény tör­tént a Bem téri, bon­tás alatt álló műem­lék Radetz­ky-lak­ta­nya ügyé­ben. Min­de­nek­előtt arról kell szól­nunk, hogy a másod­fo­kú ható­ság – a fővá­ro­si kor­mány­hi­va­tal – fel­ügye­le­ti eljá­rást indí­tott az ügy­ben. A befek­te­tő eköz­ben beis­mer­te, hogy a lát­vány­ter­ve­ken pub­li­kált iro­da­ház való­ban egy új épü­let lesz, amely csak bizo­nyos ele­me­ket őriz meg a védett kaszár­nyá­ból. A folya­mat­ban lévő bon­tás miatt az éle­lem­tár egy­har­ma­da már meg­sem­mi­sült, de még min­dig van miért küz­de­ni, ezért a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge júni­us 9-ére (csü­tör­tök) 18 órá­ra min­den, épí­tett örök­sé­gün­kért aggó­dó hon­pol­gárt a Bem tér­re szó­lít.

1956. október 23-án a laktanya ablakából adták ki a zászlókat az induló forradalmároknak
1956. októ­ber 23-án a lak­ta­nya abla­ká­ból adták ki a zász­ló­kat az indu­ló for­ra­dal­má­rok­nak

A til­ta­ko­zás cél­ja, hogy fel­hív­ja a dön­tés­ho­zók figyel­mét a hely­zet tart­ha­tat­lan­sá­gá­ra: egy 2010 ele­jén kiadott épí­té­si enge­dély alap­ján lebon­ta­nak egy 2011-ben műem­lék­ké nyil­vá­ní­tott, érté­kes Duna-par­ti épü­le­tet, hogy a helyén 32.000 négy­zet­mé­ter alap­te­rü­le­tű, hatal­mas iro­da­há­zat épít­se­nek fel. A Radetz­ky-lak­ta­nya meg­men­té­sé­ért indí­tott alá­írás­gyűj­tést júni­us 1-jéig több, mint 7.000 ember írta alá. Elké­szí­tet­tük a petí­ció kinyom­tat­ha­tó vál­to­za­tát, hogy azok is alá­ír­has­sák, akik nem hasz­nál­nak inter­ne­tet.

Tölt­se le az alá­írás­gyűj­tő íve­ket innen: Bem tér petí­ció (A kitöl­tött íve­ket fel­tét­le­nül jut­tas­sa el címünk­re: 1119 Buda­pest, Bárt­fai u. 22. 2/2.)

A tün­te­tés szi­go­rú­an aktu­ál­po­li­ti­ka-men­tes, ezért meg­kér­jük a részt­ve­vő­ket, hogy tar­tóz­kod­ja­nak min­den aktu­ál­po­li­ti­kai meg­nyil­vá­nu­lás­tól!

Magyar Patrióták Közössége © 2016. június 3.