Annak elle­né­re, hogy az ingat­lan műem­lék, lebont­ja a tulaj­do­ná­ban álló volt Radetz­ky-lak­ta­nyát tulaj­do­no­sa, a HB Rea­vis nem­zet­kö­zi ingat­lan­fej­lesz­tő vál­la­lat. A jeles tör­té­nel­mi épü­let helyét egy 32.000 négy­zet­mé­ter alap­te­rü­le­tű, hét­szin­tes iro­da­ház fog­lal­ná el. A hatal­mas üveg-acél épü­let csak kisebb töre­dé­ke­ket őriz­ne meg a XIX. szá­za­di műem­lék hom­lok­za­tá­ból. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge til­ta­ko­zik a műem­lé­ki véde­lem alatt álló épü­let elpusz­tí­tá­sa és a világ­örök­ség részét képe­ző budai Duna-part egy­sé­gé­nek meg­bon­tá­sa miatt.

A tér jelképe az 1934-ben Istók János által készített Bem József-szobor, amely az 1849-es győztes piski csatának állít emléket – háttérben a laktanya
A tér jel­ké­pe az 1934-ben Istók János által készí­tett Bem József-szo­bor, amely az 1849-es győz­tes pis­ki csa­tá­nak állít emlé­ket – hát­tér­ben a lak­ta­nya

A Bem József-szo­bor hát­te­rét adó épü­let­együt­test csak 2011-ben nyil­vá­ní­tot­ták műem­lék­ké, miu­tán koráb­bi tulaj­do­no­sa a jelen­le­gi­vel min­den­ben meg­egye­ző átala­kí­tá­si ter­vet jelen­tett be. Az 53/2011. (VIII. 25). NEFMI ren­de­let a véde­lem cél­ja­ként a his­to­ri­zá­ló stí­lu­sú, 1897-ben épült lak­ta­nya és az 1840 körü­li klasszi­cis­ta kato­nai éle­lem­tár épí­té­sze­ti érté­ke­i­nek meg­őr­zé­sét jelö­li meg. A kaszár­nya Bene­dicty József épí­tész­mér­nök ter­vei sze­rint készült, és a monar­chia kora­be­li kato­nai épí­té­szet egyik utol­só emlé­ke.

A II. világ­há­bo­rút köve­tő­en Gör­gey Artúr nevét vise­lő lak­ta­nya XX. szá­za­di tör­té­nel­mét viha­rok jel­le­mez­ték: 1921-ben tűz­vész pusz­tí­tot­ta, falai 1944–45-ben a Ges­ta­po és a Halál­fe­jes Légió kegyet­len­ke­dé­se­i­nek tanúi vol­tak, majd később az állam­vé­de­lem (ÁVH) és a Mun­kás­őr­ség hasz­nál­ta. Köz­éle­ti pálya­fu­tá­sát a rend­szer­vál­tás után a Magyar Demok­ra­ta Fórum (MDF) szék­há­za­ként fejez­te be. Kul­ti­kus sze­re­pet adott az épü­let­nek, hogy az 1956-os for­ra­da­lom lénye­gé­ben az előt­te álló Bem szo­bor­tól indult.

1956. október 23-án a laktanya ablakából adták ki a zászlókat az induló forradalmároknak
A kato­nai éle­lem­tár
Tün­te­tés 1956. októ­ber 23-án:
a for­ra­da­lom hát­te­re a lak­ta­nya volt
A tervezett modern épület megbontja a városképet, a laktanyából megőrzött részletek inkább giccsnek tekinthetők (Kép: T2a Építész Iroda)
A ter­ve­zett modern épü­let meg­bont­ja a város­ké­pet, a lak­ta­nyá­ból meg­őr­zött rész­le­tek inkább giccs­nek tekint­he­tők
(Kép: T2a Épí­tész Iro­da)

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge tag­jai segít­sé­gé­vel folya­ma­to­san figye­lem­mel kísé­ri a hely­szí­nen folyó mun­ká­la­to­kat. A kivi­te­le­ző néhány nap­ja vonult fel a terü­let­re és kezd­te meg a bon­tást, amely­nek követ­kez­té­ben az 1840 körül épült mag­tár­ról már leke­rül­tek a cse­re­pek. A tulaj­do­nos beje­len­té­se nem­csak az örök­ség­vé­dő­ket, hanem a helyi lako­so­kat is meg­ráz­ta. A szom­szé­dos épü­le­tek­nél maga­sabb­ra ter­ve­zett iro­da­ház zsú­fol­tab­bá teszi a kör­nyé­ket és meg­bont­ja a tér tör­té­nel­mi han­gu­la­tát.

A beru­há­zás 2019-re készül­ne el, de a bon­tá­si mun­ká­la­tok­kal már augusz­tus­ra végez­né­nek. S bár a tulaj­do­nos az elkép­ze­lést a műem­lé­ki és a modern épí­té­sze­ti világ ötvö­ze­té­nek neve­zi, az ere­de­ti hom­lok­zat­ból szár­ma­zó néhány kulissza kivé­te­lé­vel sem­mit sem őriz­né­nek meg a tör­té­nel­mi épü­let­ből.

A Radetz­ky-lak­ta­nya fon­tos épí­té­sze­ti és had­tör­té­ne­ti emlék, kör­nye­ze­te az 1956-os for­ra­da­lom egyik kiemel­ke­dő hely­szí­ne, ezért egye­sü­le­tünk a műem­lé­ki és világ­örök­sé­gi véde­lem alatt álló épü­let lebon­tá­sát meg­en­ged­he­tet­len­nek tart­ja.

Már bont­ják az éle­lem­tár tete­jét
A bontás a főváros dunai látképén komoly sebet ütne
A bon­tás a fővá­ros dunai lát­ké­pén komoly sebet ütne

A Bem tér 3. szám alat­ti ingat­la­non a mun­ká­la­to­kat egy 2010-es épí­té­si enge­dély alap­ján vég­zik, hol­ott az épü­le­tet 2011-ben műem­lék­ké nyil­vá­ní­tot­ták. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge első­ként az ille­té­kes műem­lék­vé­del­mi ható­sá­gi szer­vek­hez for­dult, mivel meg­íté­lé­sünk sze­rint a bon­tás jog­el­le­nes lehet, az annak alap­já­ul szol­gá­ló enge­dély ugyan­is nem a műem­lé­ki enge­dé­lye­zé­si fel­ada­to­kat ellá­tó ható­ság­tól szár­ma­zik.

Egye­sü­le­tünk a közel­jö­vő­ben til­ta­ko­zó meg­moz­du­lást fog szer­vez­ni annak érde­ké­ben, hogy a Radetz­ky-lak­ta­nya eltün­te­té­se ellen fel­emel­jük han­gun­kat, vala­mint a veszély­ben lévő műem­lé­kek­re fel­hív­juk a figyel­met. Ha a beru­há­zás a jelen­le­gi ter­vek sze­rint való­sul meg, könnyen lehet, hogy Buda­pest elve­szí­ti világ­örök­sé­gi rang­ját. A készü­lő til­ta­ko­zás­ról hon­la­pun­kon érte­sí­te­ni fog­juk a köz­vé­le­ményt.

Magyar Patrióták Közössége © 2016. május 24.