Ápri­lis 4-én tár­gyal­ta a Kúria a budai Bem téri volt Radetz­ky-lak­ta­nya perét. A felül­vizs­gá­la­ti hatás­kör­ben eljárt leg­fel­ső bíró­sá­gi fórum egy cse­kély eljá­rá­si hiba miatt elka­szál­ta a Fővá­ro­si Köz­igaz­ga­tá­si és Mun­ka­ügyi Bíró­ság első fokon meg­ho­zott íté­le­tét, amely­ben a befek­te­tő kérel­mét eluta­sí­tot­ták. A Kúria sze­rint a bíró­ság hibá­zott, mivel annak az eldön­té­sé­hez, hogy a műem­lék épü­let lebon­tá­sá­val járó beru­há­zás sér­ti-e az örök­ség­vé­del­mi jog­sza­bá­lyo­kat, igaz­ság­ügyi szak­ér­tői véle­ményt kel­lett vol­na besze­rez­ni. Ezzel a veszé­lyez­te­tett Duna-par­ti műem­lék kál­vá­ri­á­ja tovább foly­ta­tó­dik.

Az örökségvédők még mindig nem lélegezhetnek fel
Az örök­ség­vé­dők még min­dig nem léle­gez­het­nek fel

Az ügy előz­mé­nye, hogy 2016-ban a Bem tér 3. alat­ti ingat­lan új tulaj­do­no­sa, az ingat­lan­fej­lesz­tés­sel fog­lal­ko­zó kül­föl­di hát­te­rű HB Rea­vis cso­port várat­la­nul meg­kezd­te a Duna-par­ti műem­lék bon­tá­sát. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge til­ta­ko­zó meg­moz­du­lá­so­kat szer­ve­zett az 56-os for­ra­da­lom­ban és a rend­szer­vál­tás ide­jén az MDF szék­há­za­ként is tör­té­nel­mi sze­re­pet betöl­tő épü­let meg­vé­dé­sé­ért. Az össze­fo­gás ered­mé­nyes volt, a fővá­ro­si kor­mány­hi­va­tal – a kor­mány dön­té­sé­re – fel­ügye­le­ti jog­kö­ré­ben eljár­va leál­lí­tot­ta a Radetz­ky-lak­ta­nya bon­tá­sát és meg­sem­mi­sí­tet­te a befek­te­tő jog­előd­je által még 2010-ben meg­szer­zett épí­té­si enge­délyt, továb­bá elren­del­te az ere­de­ti álla­pot hely­re­ál­lí­tá­sát.

A tulaj­do­nos HB Rea­vis ezt nem fogad­ta el, és jogi útra terel­te az ügyet. A bon­tást leál­lí­tó köz­igaz­ga­tá­si hatá­ro­za­tot a Fővá­ro­si Köz­igaz­ga­tá­si és Mun­ka­ügyi Bíró­ság 2017. janu­ár 24-én meg­ho­zott íté­le­té­ben hely­ben hagy­ta. A befek­te­tő azon­ban a Kúria elé vit­te a pert, az eljárt köz­igaz­ga­tá­si bíró­ság jog­sér­té­sé­re hivat­ko­zás­sal.

A Kúria sze­rint igaz­ság­ügyi szak­ér­tő bevo­ná­sa nél­kül nem lehe­tett vol­na eldön­te­ni, hogy a műem­lé­ki­leg védett Radetz­ky-lak­ta­nya lebon­tá­sa sér­ti-e az örök­ség­vé­del­mi jog­sza­bá­lyo­kat, ezért a köz­ér­dek szem­pont­já­ból ked­ve­ző íté­le­tet hatá­lyon kívül helyez­te és a bíró­sá­got új eljá­rás­ra uta­sí­tot­ta.

A magyar bíró­sá­gi hie­rar­chia csú­csán álló intéz­mény külön sérel­mez­te azt, hogy az eljá­ró bíró­ság tájé­koz­ta­tá­sa a szak­ér­tő bevo­ná­sá­nak szük­sé­ges­sé­gé­re nem ter­jedt ki. Mind­ez vitat­ha­tó, hiszen a bíró­sá­gok kiok­ta­tá­si köte­le­zett­sé­ge első­sor­ban a jogi kép­vi­se­lő nél­kül eljá­ró felek védel­mét szol­gál­ja, miköz­ben a befek­te­tő az ügy­vé­dek való­sá­gos arze­nál­ját vonul­tat­ta fel az eljá­rás során. Inkább úgy tűnik, hogy a Kúria lénye­gé­ben elodáz­ta a vég­ső szó kimon­dá­sát a válasz­tá­sok után­ra. Elkép­zel­he­tő ugyan­is, hogy a köz­éle­ti erő­vi­szo­nyok eset­le­ges meg­vál­to­zá­sa kiha­tás­sal lehet az ügy meg­íté­lé­sé­re is. De azt sem hagy­hat­juk figyel­men kívül, hogy a pozso­nyi szék­he­lyű HB Rea­vis cso­port egyi­ke Euró­pa tíz leg­na­gyobb ingat­lan­be­fek­te­té­sek­kel fog­lal­ko­zó tár­sa­sá­ga­i­nak, így ebben a per­ben való­ban foko­zott nyo­más helyez­ke­dik az ítél­ke­zők­re.

A Radetz­ky-lak­ta­nya pere hama­ro­san elöl­ről kez­dő­dik, így vár­ha­tó­an idén sem fog lezá­rul­ni a két éve húzó­dó ügy. A meg­cson­kí­tott műem­lé­ket jelen­leg ide­ig­le­nes védő­te­tő óvja a káro­so­dás­tól, ami­nek az álla­po­tát a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge önkén­te­sei rend­sze­re­sen ellen­őr­zik. Ennek elle­né­re az üre­sen álló épü­let álla­po­ta ha las­san is, de biz­to­san rom­lik. A Radetz­ky-lak­ta­nya sor­sát tovább­ra is figye­lem­mel fog­juk kísér­ni, mert tör­té­nel­mi örök­sé­günk elpusz­tí­tá­sá­nak útját kell áll­nunk!

Magyar Patrióták Közössége © 2018. április 4.

(frissítve 2018.05.15-én)