Til­ta­ko­zá­sunk célt ért, ugyan­is Fővá­ro­si Kor­mány­hi­va­tal leál­lí­tot­ta a budai Bem téri műem­lék bon­tá­sát, és vissza­von­ta a 2010-ben – sza­bály­el­le­ne­sen – kiadott épí­té­si-bon­tá­si enge­délyt, így nem léte­sül­het 32.000 négy­zet­mé­ter terü­le­tű modern iro­da­ház a XIX. szá­za­di kaszár­nya helyén. A ható­sá­gi hatá­ro­zat 2016. júni­us 3-ától köte­le­zi a tulaj­do­nost, azaz a hely­re­ál­lí­tás kivé­te­lé­vel sem­mi­lyen épí­té­si mun­ká­lat vég­zé­sé­re nem jogo­sult, azon­ban ennek elle­né­re júni­us 7-én tovább foly­tat­ták a tető bon­tá­sát.

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge bün­te­tő fel­je­len­tést tett és til­ta­ko­zott, amely­nek hatá­sá­ra fel­hagy­tak a mun­ka­vég­zés­sel. Egye­sü­le­tünk júni­us 9-én békés tün­te­tést tar­tott a Radetz­ky-lak­ta­nya meg­óvá­sá­ért, ame­lyen a vihar elle­né­re közel három­szá­zan vet­tek részt. A ren­dez­vé­nyen beje­len­tet­tük, hogy az ügyet meg­nyer­tük, de amíg a mun­ka­gé­pek a hely­szí­nen van­nak, figye­lem­mel kísér­jük az épü­let sor­sát.

A Bem téren meg­tar­tott gyű­lés­ről hama­ro­san képes beszá­mo­lót teszünk köz­zé. Addig is, a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge az aláb­bi köz­le­ményt adta ki:


Üdvözöljük a Radetzky-laktanya megmenekülését

Öröm­mel és meg­elé­ge­dés­sel fogad­tuk, hogy a Fővá­ro­si Kor­mány­hi­va­tal leál­lí­tot­ta a budai Bem téri műem­lék Radetz­ky-lak­ta­nya bon­tá­sát, és az épü­let­re 2010 máju­sá­ban kiadott épí­té­si-bon­tá­si enge­délyt vissza­von­ta, mivel az már meg­adá­sa ide­jén sem felelt meg a műem­lék­vé­del­mi és világ­örök­sé­gi elő­írá­sok­nak. A ható­ság amel­lett, hogy iga­zol­ta meg­fo­gal­ma­zott aggá­lya­in­kat, egy­ben ele­get is tett 2016. május 25-i petí­ci­ónk­ban fog­lalt köve­te­lé­sünk­nek, amely­hez több mint 7500 hon­pol­gár csat­la­ko­zott alá­írá­sá­val.

Egye­sü­le­tünk egyet­ért azzal a kor­mány­za­ti állás­pont­tal, misze­rint vissza kell állí­ta­ni az ere­de­ti álla­po­to­kat. A Radetz­ky-lak­ta­nya való­ban nem­ze­tünk I. kate­gó­ri­ás műem­lé­ke, ugyan­ak­kor a helyé­re ter­ve­zett hat­eme­le­tes, üveg-acél hom­lok­za­tú iro­da­ház elcsú­fí­tot­ta vol­na a világ­örök­ség részét képe­ző budai Duna-par­ti lát­ké­pet, súlyo­san sért­ve ezál­tal a köz­ér­de­ket.

Az egy­ko­ri Bem téri kaszár­nya meg­men­té­se a magyar örök­ség­vé­de­lem tör­té­nel­mi sike­re, mivel egy tőke­erős, euró­pai szin­ten meg­ha­tá­ro­zó kül­föl­di befek­te­tő elkép­ze­lé­sét sike­rült meg­hi­ú­sí­ta­nunk, amit a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge egyik leg­na­gyobb győ­zel­me­ként tart szá­mon.

Köve­tel­jük a tulaj­do­nos részé­ről a műem­lék jó kar­ban tar­tá­sát, továb­bá kez­de­mé­nyez­zük, hogy az épü­let­ben kap­jon helyet egy, az 1956-os for­ra­da­lom helyi ese­mé­nye­it bemu­ta­tó kiál­lí­tó­tér, vala­mint a főhom­lok­za­ton hir­des­se emlék­táb­la, hogy a kaszár­nya hosszú éve­ken át a Magyar Demok­ra­ta Fórum szék­há­za volt.

A köz­le­mény az Orszá­gos Saj­tó­szol­gá­lat olda­lán is meg­te­kint­he­tő.

Magyar Patrióták Közössége © 2016. június 10.