Összefogás a Radetzky-laktanyáért

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge első­ként indí­tott til­ta­ko­zást a budai Duna-par­tot éke­sí­tő volt Radetz­ky-lak­ta­nya 2016-ban meg­kez­dett lebon­tá­sa ellen – egy­elő­re siker­rel!

A budai Bem téren álló, főhom­lok­za­tá­val a Duna felé tekin­tő egy­ko­ri Radetz­ky-lak­ta­nya mai for­má­já­ban 1897-ben épült és 1918-ig az Oszt­rák-Magyar Monar­chia közös had­se­re­gét szol­gál­ta. A his­to­ri­zá­ló stí­lu­sú épü­let a kora­be­li lak­ta­nya­épí­té­szet egyik utol­só kima­gas­ló fővá­ro­si alko­tá­sa. A világ­örök­sé­gi oltal­mat élve­ző budai Duna-par­ton áll, az Ország­ház­zal csak­nem átel­len­ben, így szer­ve­sen hoz­zá­tar­to­zik Buda­pest tör­té­nel­mi lát­ké­pé­hez.

A nagy múl­tú épü­let az 1956-os for­ra­da­lom kirob­ba­ná­sá­nak egyik kulcs­fon­tos­sá­gú szín­he­lye volt: októ­ber 23-án a fővá­ro­si diá­kok a lak­ta­nya előt­ti téren álló Bem-szo­bor­hoz hir­det­tek tömeg­tün­te­tést, ami a fel­ke­lés egyik kiin­du­ló ese­mé­nye volt. Később az épü­let isko­lá­nak adott ott­hont, majd a rend­szer­vál­tás után a Magyar Demok­ra­ta Fórum szék­há­za­ként vált köz­is­mert­té. A befek­te­tői kezek­be került ingat­lan mint­egy tíz éve lakat­lan. 2008-ban ide­ig­le­nes műem­lé­ki véde­lem alá helyez­ték, amit a jog­al­ko­tó 2011-ben vég­le­ge­sí­tett. Ennek elle­né­re várat­la­nul meg­kezd­te az épü­let bon­tá­sát 2016 máju­sá­ban új tulaj­do­no­sa, a HB Rea­vis egy koráb­ban már elve­télt­nek hitt elkép­ze­lés men­tén, egy 2010 máju­sá­ban kiadott bon­tá­si-épí­té­si enge­dély alap­ján.

Archív képek a Radetz­ky-lak­ta­nyá­ról: az I. világ­há­bo­rú előtt és 1956-ban

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge első­ként til­ta­ko­zott a műem­lék bon­tá­sa és az új, 32.000 négy­zet­mé­ter alap­te­rü­le­tű, Bem Palace nevű modern iro­da­ház épí­té­se ellen. A befek­te­tő ter­vei – bizo­nyos hom­lok­za­ti ele­mek meg­ha­gyá­sa mel­lett – a műem­lék lebon­tá­sá­val és új ház épí­té­sé­vel szá­mol­tak.[1]
Egye­sü­le­tünk a ható­sá­gok­hoz és az ille­té­kes kor­mány­szer­vek­hez for­dult, kér­ve a műem­lé­ki véde­lem alatt álló épü­let meg­men­té­sét. A Pat­ri­ó­ták kez­det­től fog­va hang­sú­lyoz­ták, hogy a Radetz­ky-lak­ta­nya bon­tá­sa jog­el­le­nes, mivel a hatá­lyos örök­ség­vé­del­mi tör­vé­nyek nem teszik lehe­tő­vé műem­lék épü­let lebon­tá­sát. Egye­sü­le­tünk fel­lé­pé­sét inter­ne­tes alá­írás­gyűj­tés­sel és hely­szí­nen meg­tar­tott tün­te­tés­sel nyo­ma­té­ko­sí­tot­ta.

Tün­te­tés a Bem téren

A másod­fo­kon eljá­ró ható­sá­gi szerv, a Fővá­ro­si Kor­mány­hi­va­tal júni­us 2-án kelt hatá­ro­za­tá­ban meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a bon­tá­si-épí­té­si enge­délyt 2010-ben sza­bály­ta­la­nul adták meg, ami azóta ráadá­sul érvé­nyét vesz­tet­te. Erre tekin­tet­tel a tulaj­do­nos enge­dé­lyét vissza­von­ták és elren­del­ték a bon­tá­si mun­ká­la­tok azon­na­li leál­lí­tá­sát. A ható­ság egy­ben meg­erő­sí­tet­te, hogy a Radetz­ky-lak­ta­nya „nem­ze­tünk I. kate­gó­ri­ás műem­lé­ke, esz­mei jelen­tő­sé­ge és egye­di­sé­ge révén orszá­gos szin­ten kiemel­ke­dő műem­lé­ki jelen­tő­ség­gel bír.”[2]
Ezt köve­tő­en az első­fo­kú szerv arra köte­lez­te a tulaj­do­nost, hogy év végé­ig állít­sa hely­re az ere­de­ti álla­po­tot.[3]

Az épü­let bon­tá­sát úgy kezd­ték meg, hogy az enge­dé­lyek nem vol­tak rend­ben

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge az örök­ség­vé­de­lem tör­té­nel­mi sike­ré­nek tart­ja, hogy egy folya­mat­ban lévő műem­lék­rom­bo­lást sike­rült meg­aka­dá­lyoz­ni a nem­zet kul­tu­rá­lis örök­sé­gé­re hivat­ko­zás­sal. Külö­nö­sen azért nagy ered­mény ez, mivel a tulaj­do­nos egyi­ke Euró­pa tíz leg­je­len­tő­sebb ingat­lan­be­fek­te­tő vál­lal­ko­zá­sa­i­nak.[4]

Amíg a per folya­mat­ban van, az épü­le­tet védő­te­tő borít­ja

Jelen­leg per van folya­mat­ban, mivel a befek­te­tő a kor­mány­hi­va­tal dön­té­sét – amely­ben az enge­délyt nem adta meg a bon­tás­hoz és az iro­da­ház épí­té­sé­hez – bíró­sá­gon támad­ta meg. A Fővá­ro­si Köz­igaz­ga­tá­si és Mun­ka­ügyi Bíró­ság jog­erős íté­le­té­ben a kere­se­tet eluta­sí­tot­ta, ám a tulaj­do­nos a bíró­ság hatá­ro­za­tát jog­sza­bály­sér­tő­nek talál­ta, és a Kúri­á­hoz for­dult. Így a Radetz­ky-lak­ta­nya sor­sát vég­ső fórum­ként a Kúria fog­ja eldön­te­ni, de erre akár 2018-ig is vár­nunk kell. Ked­ve­ző dön­tés ese­tén az ingat­lan­be­fek­te­tő köte­les a műem­lék ere­de­ti álla­po­tát hely­re­ál­lí­ta­ni.

Beszámolók

For­du­lat a Radetz­ky-lak­ta­nya peré­ben
2018. novem­ber 25.

A Kúria meg­is­mé­tel­te­ti a Radetz­ky-pert
2018. ápri­lis 4.

A Kúria előtt a Radetz­ky-lak­ta­nya pere
2017. júni­us 25.

Győ­ze­lem a Radetz­ky-lak­ta­nya peré­ben
2017. janu­ár 24.

Első tár­gya­lás a Radetz­ky-lak­ta­nya ügyé­ben
2016. októ­ber 25.

Elszá­mo­lás a Radetz­ky-lak­ta­nya meg­men­té­sé­ért gyűj­tött ado­má­nyok­kal
2016. júli­us 8.

Min­den­kép­pen bon­ta­na a Radetz­ky-lak­ta­nya tulaj­do­no­sa
2016. júni­us 21.

Meg­men­tet­tük a Radetz­ky-lak­ta­nyát!
2016. júni­us 10.

Békés tün­te­tés a Bem téren örök­sé­günk védel­mé­ért
2016. júni­us 10.

Csa­tát nyer­tünk a Bem téren
2016. júni­us 7.

Tün­te­tést szer­ve­zünk a Bem tér­re
2016. júni­us 3.

Műem­lék­rom­bo­lás a budai Duna-par­ton
2016. május 24.

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge ígé­re­té­hez hűen tovább küzd azért, hogy a Radetz­ky-lak­ta­nya – a magyar had­tör­té­net fon­tos memen­tó­ja és a budai Duna-part első osz­tá­lyú műem­lé­ke – meg­ma­rad­jon, és ne vál­jon a pro­fit­ér­de­kek áldo­za­tá­vá. Min­den tár­sa­dal­mi segít­sé­gért ezúton is köszö­ne­tet mon­dunk!

 


 

[1] Rész­let a Kor­mány­hi­va­tal hatá­ro­za­tá­ból. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/radetzky

[2] MTI-hír, 2016.06.23. http://magyarhirlap.hu/cikk/59161/Helyre_kell_allitani_a_Radetzkylaktanyat

[3] A tulaj­do­nos épít­te­tő is elis­mer­te, „vál­lal­ják, hogy ez egy új épü­let.” R. Kiss Kor­né­la: A hom­lok­zat marad. Magyar Nem­zet, 2016. júni­us 1.

[4] For­rás: http://hbreavis.com/