KÖZLEMÉNY

Alig sike­rült meg­men­te­ni a Bem téri tör­té­nel­mi épü­le­tet attól, hogy kül­föl­di tulaj­do­no­sa lebont­sa, decem­ber 17-én a Magyar Köz­löny­ben meg­je­lent egy minisz­te­ri ren­de­let, amely töröl­te a Radetz­ky-lak­ta­nya műem­lé­ki védett­sé­gét.

Érte­sü­lé­se­ink sze­rint szlo­vák hát­te­rű tulaj­do­no­sa, a HB Rea­vis idén novem­ber­ben túl­adott az ingat­la­non. A Radetz­ky-lak­ta­nyát egy magyar ingat­lan­be­fek­te­tő cég, a Blue Urban Ele­g­ant Kft. sze­rez­te meg. Az új tulaj­do­nos szán­dé­kai egy­elő­re nem ismer­tek, azon­ban a műem­lé­ki véde­lem meg­szün­te­té­se azt sej­te­ti, hogy az ’56-os for­ra­da­lom jel­ké­pes épü­le­te ismét komoly veszély­be került.

Két évvel ezelőtt a kor­mány­zat azért tar­tot­ta fon­tos­nak a Radetz­ky-lak­ta­nya meg­vé­dé­sét, mert „az eljá­rás­sal érin­tett épü­let nem­ze­tünk I. kate­gó­ri­ás műem­lé­ke, esz­mei jelen­tő­sé­ge és egye­di­sé­ge révén orszá­gos szin­ten kiemel­ke­dő műem­lé­ki jelen­tő­ség­gel bír”, vala­mint „Duna-felő­li hom­lok­za­ta révén a világ­örök­ség része­ként nem­zet­kö­zi viszony­lat­ban is jelen­tős érté­ket kép­vi­sel.”

Egye­sü­le­tünk a Radetz­ky-lak­ta­nya műem­lé­ki védett­sé­gé­nek meg­szün­te­té­se miatt az alap­ve­tő jogok biz­to­sá­hoz for­dult, mivel meg­győ­ző­dé­sünk sze­rint a minisz­te­ri ren­de­let az épí­tett kör­nye­zet védel­mé­ben már elért szint­hez képest indo­ko­lat­lan vissza­lé­pést tar­tal­maz, ami az Alap­tör­vény­be ütkö­zik.

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge ahogy eddig, úgy a jövő­ben is min­den lehet­sé­ges lépést meg fog ten­ni a nem­zet közös örök­sé­gét képe­ző Radetz­ky-lak­ta­nya meg­men­té­sé­ért.

Buda­pest, 2018. decem­ber 19.
Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge ©