[Cikk letöl­té­se]

Az ingat­lan­be­fek­te­tő kez­de­mé­nye­zé­sé­re a per­be­li felek közö­sen kér­ték az eljá­rás szü­ne­te­lé­sét a budai Bem tér pati­nás műem­lék épü­le­té­nek peré­ben meg­tar­tott újabb tár­gya­lá­son. Ez azt jelen­ti, hogy békés, meg­egye­zé­ses úton ren­de­ződ­het a jog­vi­ta, ami a leg­ked­ve­zőbb for­ga­tó­könyv len­ne a Radetz­ky-lak­ta­nya jövő­je szem­pont­já­ból.

A Radetzky-laktanya a november 8-i tárgyalás reggelén
A Radetz­ky-lak­ta­nya a novem­ber 8-i tár­gya­lás reg­ge­lén

Orszá­gos védett­sé­ge elle­né­re vég­ve­szély­be került a Monar­chia kaszár­nyá­já­nak épült, majd az 1956-os for­ra­da­lom­ban és a rend­szer­vál­to­zás után az MDF szék­há­za­ként is fon­tos tör­té­nel­mi sze­re­pet ját­szó Radetz­ky-lak­ta­nya 2016 máju­sá­ban, ami­kor kül­föl­di hát­te­rű tulaj­do­no­sa, a HB Rea­vis Buda Pro­ject Kft. meg­kezd­te lerom­bo­lá­sát. A befek­te­tő új iro­da­há­zat léte­sí­tett vol­na az ingat­la­non, amely csak dísz­let­sze­rű váz­la­to­kat őrzött vol­na meg az ere­de­ti hom­lok­zat­ból. A ható­ság a bon­tást meg­fe­le­lő enge­dé­lyek hiá­nyá­ban leál­lí­tot­ta és az ere­de­ti álla­pot hely­re­ál­lí­tá­sát ren­del­te el, amit a HB Rea­vis bíró­sá­gon táma­dott meg.

Az évek óta húzó­dó köz­igaz­ga­tá­si per a Kúri­á­ról került vissza idén tavasszal a Fővá­ro­si Köz­igaz­ga­tá­si és Mun­ka­ügyi Bíró­ság­ra, ahol 2018. novem­ber 8-án reg­gel tár­gyal­ták újra az ügyet. A tanács elnö­ke min­de­nek­előtt ismer­tet­te a Kúria alap­ügy­ben hozott hatá­ro­za­tát, amely eljá­rá­si hiba miatt a tavaly meg­ho­zott jog­erős íté­le­tet hatá­lyon kívül helyez­te. Az ingat­lan­be­fek­te­tő jogi kép­vi­se­lő­je ezt köve­tő­en jelez­te, hogy az alpe­res­sel együtt a bíró­ság­nak be kíván­ják jelen­te­ni az eljá­rás szü­ne­te­lé­sé­re vonat­ko­zó köl­csö­nös meg­egye­zé­sü­ket.

A vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyok alap­ján az eljá­rás mind­ad­dig szü­ne­tel, amíg vala­me­lyik fél az eljá­rás foly­ta­tá­sát nem kéri. Négy hónap eltel­te előtt a pert foly­tat­ni nem lehet, ugyan­ak­kor hat hóna­pi szü­ne­te­lés után a per meg­szű­nik, ha a felek nem kérik annak foly­ta­tá­sát.

A per szü­ne­te­lé­sét álta­lá­ban akkor indít­vá­nyoz­zák a felek, ha bíró­sá­gon kívü­li, békés meg­egye­zés­re töre­ked­nek. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge koráb­ban már java­sol­ta, hogy a magyar állam vegye meg a Radetz­ky-lak­ta­nyát akár a szom­szé­dos Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um, akár más köz­pon­ti kor­mány­hi­va­tal szá­má­ra. A hát­tér­ben folyó tár­gya­lá­sok tar­tal­má­ról, irá­nyá­ról a befek­te­tői oldal egy­elő­re nem nyi­lat­ko­zott. A műem­lék szem­pont­já­ból min­den­kép­pen az jelen­te­ne tar­tós és meg­nyug­ta­tó meg­ol­dást, ha az épü­let újra közös­sé­gi tulaj­don­ba kerül­ne, ezért egye­sü­le­tünk tovább küzd a Radetz­ky-lak­ta­nya meg­men­té­sé­ért.

Magyar Patrióták Közössége © 2018. november 8.

[Cikk letöl­té­se]