Meg­tar­tot­ták annak a per­nek az első tár­gya­lá­sát, ame­lyet a Radetz­ky-lak­ta­nya tulaj­do­no­sa kez­de­mé­nye­zett a Fővá­ro­si Kor­mány­hi­va­tal bon­tást leál­lí­tó és a 2010-ben jog­sza­bály­el­le­ne­sen kiadott épí­té­si enge­délyt vissza­vo­nó, 2016. júni­u­si hatá­ro­za­ta ellen. A fel­pe­res befek­te­tő, a HB Rea­vis vitat­ja a dön­tés jog­sze­rű­sé­gét, sze­rin­tük az ugyan­is jóhi­sze­mű­en szer­zett és gya­ko­rolt jogu­kat sér­ti. Az aláb­bi­ak­ban a 2016. októ­ber 25-i tár­gya­lás­ról készí­tett beszá­mo­lón­kat olvas­hat­ják.

A Fővá­ro­si Köz­igaz­ga­tá­si és Mun­ka­ügyi Bíró­ság előtt folyó per első tár­gya­lá­sán a jelen­tős erők­kel fel­vo­nu­ló fel­pe­re­se­ket öt ügy­véd kép­vi­sel­te, továb­bá a befek­te­tői érde­kelt­ség részé­ről töb­ben sze­mé­lye­sen is meg­je­len­tek a hall­ga­tó­ság sora­i­ban. Dr. Surá­nyi József, az eljá­ró tanács elnö­ke az irat­is­mer­te­tés során meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a fel­pe­re­sek a Fővá­ro­si Kor­mány­hi­va­tal által júni­us 2-án fel­ügye­le­ti jog­kö­ré­ben meg­ho­zott – bon­tást leál­lí­tó és az épí­té­si enge­délyt vissza­vo­nó – jog­erős vég­zés hatá­lyon kívül helye­zé­sét és a ható­ság új eljá­rás­ra köte­le­zé­sét kér­ték. A fel­pe­re­si ügy­vé­dek elő­ad­ták, hogy a bíró­ság per­nyer­tes­ség ese­tén adjon köte­le­ző uta­sí­tást a ható­ság részé­re az épí­té­si enge­dély hatá­lyá­nak meg­hosszab­bí­tá­sá­ra.

A per­ben az elsőd­le­ges jog­kér­dés annak a meg­íté­lé­se, hogy hivat­koz­hat-e a befek­te­tő a jóhi­sze­mű­en szer­zett és gya­ko­rolt jogok védel­mé­re. Aki ugyan­is ható­sá­gi enge­dély bir­to­ká­ban meg­kez­di az épít­ke­zést, később már akkor sem tilt­ha­tó el a mun­ká­la­tok elvég­zé­sé­től, ha utóbb kide­rül, hogy a ható­ság a ter­vek jóvá­ha­gyá­sa­kor hibá­zott. Ennek azon­ban fel­té­te­le, hogy a meg­szer­zett jog­gal élnie kell, vagy­is a már kiadott épí­té­si enge­dély nem jár­hat le. A kor­mány­hi­va­tal állás­pont­ja sze­rint a befek­te­tő nem ren­del­ke­zett érvé­nyes épí­té­si enge­déllyel, mivel a mun­ká­la­to­kat csak 2016-ban kezd­te meg, a 2010-ben kiadott enge­dély pedig a jog­sza­bá­lyok­nak meg­fe­le­lő­en két év eltel­té­vel elévült. Ezt a fel­pe­res vitat­ja, sze­rin­te kis inten­zi­tás­sal ugyan, de évek óta folyt az abla­kok kisze­dé­se és a födém áttö­ré­se, amit az épí­té­si nap­ló­val kíván­nak iga­zol­ni. (Ez annak tük­ré­ben nem tűnik hite­les­nek, hogy a civi­lek és a kör­nyé­ken lakók 2010 és 2016 között nem tapasz­tal­tak bon­tá­si tevé­keny­sé­get.)

A befek­te­tő vitat­ja továb­bá, hogy fenn­áll­nak-e a műem­lé­ki véde­lem indo­kai a Radetz­ky-lak­ta­nya vonat­ko­zá­sá­ban. Bár az épü­let bizo­nyos rész­le­tei két­ség­te­le­nül érté­ket kép­vi­sel­nek, sze­rin­tük a több­szö­rös átépí­té­sek és a világ­há­bo­rús pusz­tí­tá­sok miatt az épü­let egé­sze nem tekint­he­tő műem­lék­nek. Állás­pont­juk azon­ban (amel­lett, hogy örök­ség­el­le­nes szem­lé­le­tet tük­röz) jogi oldal­ról sem áll­ja meg a helyét, hiszen az ingat­lant jog­sza­bály­ban nyil­vá­ní­tot­ták védet­té, amit sen­ki sem kér­dő­je­lez­het meg. A befek­te­tő azt is sérel­mez­te, hogy a köz­igaz­ga­tá­si ható­ság nem volt tekin­tet­tel az épít­te­tő jogos érde­ke­i­re, ami­kor a bon­tá­si tevé­keny­sé­get leál­lí­tot­ta és a műem­lék helyé­re ter­ve­zett nyolc­szin­tes iro­da­ház­ra az enge­délyt végül még­sem adta meg.

A bíró­ság a tár­gya­lást továb­bi nyi­lat­ko­za­tok elő­ter­jesz­té­se érde­ké­ben elha­lasz­tot­ta, így az ügy­ben jog­erős íté­let már csak jövő­re vár­ha­tó. Leg­ko­ráb­ban janu­ár­ban fog eldől­ni, hogy lebont­hat­ják-e a műem­lé­ki védett­ség alatt álló Radetz­ky-lak­ta­nyát. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge sze­rint ez nem követ­kez­het be, hiszen a befek­te­tői magán­ér­dek ilyen súlyo­san nem gázol­hat át a köz­ér­de­ken. Az ügyet ter­mé­sze­te­sen a továb­bi­ak­ban is figye­lem­mel kísér­jük, és annak fej­le­mé­nye­i­ről támo­ga­tó­in­kat is tájé­koz­tat­ni fog­juk.

Mint isme­re­tes, a budai Duna-part lát­ké­pé­nek meg­ha­tá­ro­zó épü­le­tét, a Bem téri Radetz­ky-lak­ta­nyát új tulaj­do­no­sa, a szlo­vá­ki­ai HB Rea­vis 2016-ban le kíván­ta bon­ta­ni. A műem­lék elpusz­tí­tá­sa és a város­kép­be nem illeszt­he­tő, Bem Palace fan­tá­zia­ne­vű új iro­da­ház meg­épí­té­se ellen a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge első­ként til­ta­ko­zott. Tün­te­té­sünk és sike­res inter­ne­tes alá­írás­gyűj­té­sünk is hoz­zá­já­rult ahhoz, hogy a ható­sá­gok a folya­mat­ra fel­fi­gyel­tek és a rom­bo­lást néhány héten belül leál­lít­tat­ták. Til­ta­ko­zá­sunk alatt a bon­tás végig folya­mat­ban volt, ami­nek követ­kez­té­ben az épü­let egy része meg­sem­mi­sült.

A kor­mány­hi­va­tal köte­le­zé­se értel­mé­ben a tulaj­do­nos befek­te­tő tár­sa­ság­nak leg­ké­sőbb idén decem­ber 31-éig hely­re kell állít­nia az ere­de­ti álla­po­tot. Az erről ren­del­ke­ző vég­zést szin­tén bíró­sá­gon támad­ta meg a tulaj­do­nos, így a rekonst­ruk­ci­ó­ra idén már való­szí­nű­leg nem fog sor kerül­ni. Min­den­eset­re az is ered­mény, hogy a közel­múlt­ban védő­te­tő alá kerül­tek az épü­let tavasszal meg­bon­tott részei.

Hetzmann Róbert
Magyar Patrióták Közössége
© 2016. október 25.