Elkaszálták a befektető engedélyét, aki ennek ellenére tovább bont

Öröm­mel és meg­elé­ge­dés­sel vet­tük tudo­má­suk, hogy a Fővá­ro­si Kor­mány­hi­va­tal leál­lí­tot­ta a buda­pes­ti Bem téren álló volt Radetz­ky-lak­ta­nya bon­tá­sát, és vissza­von­ta a műem­lék épü­let­re 2010 máju­sá­ban kiadott bon­tá­si-épí­té­si enge­délyt. A ható­ság meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a műem­lék csak­nem tel­jes meg­sem­mi­sü­lé­sé­vel járó ter­ve­ket az akkor hatá­lyos sza­bá­lyok meg­sze­gé­sé­vel hagy­ta jóvá a Kul­tu­rá­lis Örök­ség­vé­del­mi Hiva­tal, mivel a műem­lé­ki érde­ke­ket nem vet­te figye­lem­be, miköz­ben indo­ko­lá­si köte­le­zett­sé­gé­nek sem tett ele­get. A befek­te­tő enge­dé­lye ráadá­sul 2012 szep­tem­be­ré­ben érvé­nyét veszí­tet­te, így neki sem kezd­he­tett vol­na jog­sze­rű­en a XIX. szá­za­di épü­let­együt­tes lerom­bo­lá­sá­nak.

A kor­mány­hi­va­tal hatá­ro­za­tá­ban kieme­li: „Az eljá­rás­sal érin­tett épü­let nem­ze­tünk I. kate­gó­ri­ás műem­lé­ke, esz­mei jelen­tő­sé­ge és egye­di­sé­ge révén orszá­gos szin­ten kiemel­ke­dő műem­lé­ki jelen­tő­ség­gel bír. Továb­bá a Bem József téri, Duna-felő­li hom­lok­za­ta révén a világ­örök­ség része­ként nem­zet­kö­zi viszony­lat­ban is jelen­tős érté­ket kép­vi­sel.” A kor­mány­hi­va­tal azt is meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a ter­ve­zett iro­da­ház meg­va­ló­su­lá­sa ese­tén az egye­di­leg védett örök­sé­gi elem rész­le­ge­sen meg­sem­mi­sül­ne, vala­mint a világ­örök­sé­gi pano­rá­ma jelen­tős mér­ték­ben sérül­ne. Egye­sü­le­tünk a ható­sá­gi eljá­rás ered­mé­nyét az örök­ség­vé­de­lem tör­té­nel­mi sike­ré­nek tart­ja.

A tető rombolása tovább folyik…
A tető rom­bo­lá­sa tovább folyik…

Döb­be­ne­tes, hogy a szlo­vák hát­te­rű befek­te­tő – fittyet hány­va a ható­ság dön­té­sé­re – a mai napon tovább foly­tat­ta a bon­tá­si tevé­keny­sé­get és a tetőt fedő cse­re­pek eltá­vo­lí­tá­sát, hol­ott az épü­let hely­re­ál­lí­tá­sa kivé­te­lé­vel sem­mi­lyen épí­té­si mun­ka vég­zé­sé­re nem len­ne jogo­sult. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen és a ható­sá­got is érte­sí­tet­te.

A befek­te­tő arcát­lan maga­tar­tá­sa miatt úgy dön­töt­tünk, hogy a ható­ság pél­da­ér­té­kű eljá­rá­sa elle­né­re meg­tart­juk júni­us 9-én 18 órá­ra meg­hir­de­tett tün­te­té­sün­ket. A békés ren­dez­vé­nyen kiál­lunk a Radetz­ky-lak­ta­nya meg­óvá­sa és a tör­té­nel­mi tele­pü­lés­ké­pek védel­me mel­lett, vala­mint til­ta­ko­zá­sun­kat fejez­zük ki az érté­ke­in­ket és tör­vé­nye­in­ket nem tisz­te­lő befek­te­tői önkény ellen.

Találkozzunk csütörtökön 18 órakor Budán, Bem József szobránál!

A tün­te­tés aktu­ál­po­li­ti­ka-men­tes, ezért meg­kér­jük a részt­ve­vő­ket, hogy tar­tóz­kod­ja­nak min­den aktu­ál­po­li­ti­kai meg­nyil­vá­nu­lás­tól (pl. pla­ká­tok, poli­ti­kai jel­vé­nyek)!

Magyar Patrióták Közössége © 2016. június 7.