A Radetzky-laktanya tulajdonosa perel, hogy tovább bonthasson

Helyre kell állítani az eredeti állapotot a Bem téren

Mint isme­re­tes, a Fővá­ro­si Kor­mány­hi­va­tal júni­us 2-án kelt hatá­ro­za­ta kimond­ta, hogy a Radetz­ky-lak­ta­nya lebon­tá­sát lehe­tő­vé tevő épí­té­si-bon­tá­si enge­délyt a műem­lék­vé­del­mi szem­pon­tok figyel­men kívül hagyá­sa miatt 2010 máju­sá­ban jog­el­le­ne­sen adta ki az akko­ri ható­ság. Az enge­dély ráadá­sul érvé­nyét veszí­tet­te, mivel a befek­te­tő nem kezd­te meg két éven belül az épít­ke­zést. A jog­sér­té­sek­re és az épít­te­tő sza­bály­ta­lan­sá­ga­i­ra tekin­tet­tel a kor­mány­hi­va­tal vissza­von­ta a műem­lék bon­tá­sá­ra 2010 máju­sá­ban kiadott enge­délyt és leál­lít­tat­ta a bon­tá­si mun­ká­la­to­kat.

Amint arra szá­mí­tot­tunk, a Radetz­ky-lak­ta­nya tulaj­do­no­sa, a HB Rea­vis ingat­lan­fej­lesz­tő tár­sa­ság bíró­sá­gon támad­ta meg a Fővá­ro­si Kor­mány­hi­va­tal hatá­ro­za­tát. A Fővá­ro­si Köz­igaz­ga­tá­si és Mun­ka­ügyi Bíró­ság­nak arról kell dön­te­nie, hogy jog­sza­bályt sért-e a kor­mány­hi­va­tal dön­té­se. Ezzel eldőlt, hogy a Bem téri műem­lék kaszár­nya kér­dé­sé­ben a bíró­ság mond­ja ki a vég­ső szót.

Eköz­ben az I. fokú ható­ság júni­us 20-án kiadott hatá­ro­za­tá­val arra köte­lez­te a tár­sa­sá­got, hogy leg­ké­sőbb 2016. decem­ber 31-éig állít­sa hely­re a Radetz­ky-lak­ta­nya ere­de­ti álla­po­tát. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge üdvöz­li, hogy az I. fokú ható­ság a jog­sze­rűt­len rom­bo­lás követ­kez­mé­nye­ként hely­re­ál­lít­tat­ja a félig lerom­bolt éle­lem­tá­rat és a lak­ta­nya főépü­le­té­nek tető­ze­tét.

Egye­sü­le­tünk az ügy gyors és meg­nyug­ta­tó ren­de­zé­sét vár­ja a bíró­sá­gi felül­vizs­gá­lat­tól, mivel a kér­dés jogi meg­íté­lé­se egy­ér­tel­mű, a rom­bo­lást leál­lít­ta­tó kor­mány­hi­va­tal fel­ügye­le­ti jog­kö­ré­ben sza­bá­lyo­san járt el. Ter­mé­sze­te­sen az ügy fej­le­mé­nye­i­ről tájé­koz­tat­ni fog­juk támo­ga­tó­in­kat!

Magyar Patrióták Közössége © 2016. június 21.