A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge tag­jai állás­pont­ju­kat az egye­sü­let tevé­keny­sé­gi köré­be tar­to­zó köz­éle­ti témá­jú írá­sok­ban, esszék­ben fejt­he­tik ki, ame­lyek jel­lem­ző­en nem­zet­po­li­ti­kai vagy tár­sa­dal­mi kér­dés­kö­rö­ket ölel­nek fel. A pub­li­ká­ci­ók magán­vé­le­mé­nyek, így nem fel­tét­le­nül tekint­he­tők a szer­ve­zet állás­pont­já­nak.

A lista nem teljes. A korábbi cikkek feltöltése folyamatban…

Írások 2017-ben

Kirán­du­lás a Békás elfe­le­dett völ­gyé­be
Hetz­mann Róbert | 2017. októ­ber 8.

Med­dig élünk a tömeg­mé­dia valót­lan­sá­gá­ban?
Lovász Ádám | 2017. szep­tem­ber 7.

A Reg­num Mari­a­num-temp­lom tör­té­ne­te
Hetz­mann Róbert | 2017. már­ci­us 12.

Írások 2016-ban

A bics­kei csil­lag­vizs­gá­ló
Gás­pár Kolos | 2016. már­ci­us 23.

A haran­gok néma csend­je — Nek­ro­lóg egy erdé­lyi szász temp­lo­mért
Hetz­mann Róbert | 2016. feb­ru­ár 20.

Írások 2015-ben

A sós­me­zői hadi­te­me­tő igaz tör­té­ne­te
Illés­fal­vi Péter tör­té­nész | 
2015 szep­tem­be­re

Domo­kos Pál Péter éle­te
S. Len­gyel Lász­ló | 2015. feb­ru­ár 13.

Írások 2014-ben

Miért hasz­nos a műem­lék­vé­de­lem?
Lovász Ádám | 2014. augusz­tus 29.

Esz­mé­let­len­ség
Lovász Ádám | 2014. augusz­tus 1.

A Juli­án Egye­sü­let idő­sze­rű­ség
Hetz­mann Róbert | 2014. júli­us 12.

Csend és auto­nó­mia
Lovász Ádám | 2014. május 29.

Három közép­ko­ri temp­lom a Mura­vi­dé­ken
S. Len­gyel Lász­ló | 2014. május 20.

Össze­om­lott az alvin­ci vár­kas­tély
Hetz­mann Róbert | 2014. ápri­lis 28.