A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge tag­jai állás­pont­ju­kat az egye­sü­let tevé­keny­sé­gi köré­be tar­to­zó köz­éle­ti témá­jú írá­sok­ban, esszék­ben fejt­he­tik ki, ame­lyek jel­lem­ző­en nem­zet­po­li­ti­kai vagy tár­sa­dal­mi kér­dés­kö­rö­ket ölel­nek fel. A pub­li­ká­ci­ók magán­vé­le­mé­nyek, így nem fel­tét­le­nül tekint­he­tők a szer­ve­zet állás­pont­já­nak.

Írások 2018-ban

Nagy Imre szob­ra helyé­re vissza­ke­rül az 1918–19-es for­ra­dal­mak vér­ta­nú­i­nak emlék­mű­ve
Dr. Kele­men Mik­lós | 2018. augusz­tus 11.

Hiány­je­lek Szent Lász­ló erek­lyéi körül
Kon­tos Gábor | 2018. augusz­tus 6.

Össze­tört ékszer­do­boz Mára­ma­ros­ban
Gás­pár Kolos | 2018. júni­us 28.

1920. júni­us 4. pén­tek…
Bálint Csa­ba | 2018. júni­us 4.

Mire ész­be kapunk, elpusz­tul­hat az aba­sá­ri kirá­lyi köz­pont
Kon­tos Gábor | 2018. janu­ár 10.

Írások 2017-ben

Kirán­du­lás a Békás elfe­le­dett völ­gyé­be
Hetz­mann Róbert | 2017. októ­ber 8.

Med­dig élünk a tömeg­mé­dia valót­lan­sá­gá­ban?
Lovász Ádám | 2017. szep­tem­ber 7.

A Reg­num Mari­a­num-temp­lom tör­té­ne­te
Hetz­mann Róbert | 2017. már­ci­us 12.

Kapiszt­rán ham­va­i­nak nyo­má­ban Kár­pát­al­ján
Hetz­mann Róbert | 2017. már­ci­us 12.

Miért lehet sike­res a nem­ze­ti ügyek kigú­nyo­lá­sa?
Hetz­mann Róbert | 2017. feb­ru­ár 18.

Tudó­sí­tás a magyar Tita­nic­ról
Kon­tos Gábor | 2017. feb­ru­ár 12.

Írások 2016-ban

A ket­té­vá­gott bor­vi­dék másik olda­lán
Kon­tos Gábor | 2016. decem­ber 23.

Elhal­kul a magyar szó a sze­ré­mi erdő­vé­ge­ken
Hetz­mann Róbert | 2016. novem­ber 5.

Kereszt­szü­lői láto­ga­tás Kos­te­le­ken
Sze­lecz­ky Tün­de | 2016. októ­ber 29.

Jel­te­len tömeg­sír a Sze­rém­ség­ben
Hetz­mann Róbert | 2016. októ­ber 29.

Szu­lej­mán, a véres­ke­zű hódí­tó
Bökö­nyi Leven­te | 2016. szep­tem­ber 12.

Pusz­tu­ló tör­té­ne­ti érté­kek a lábunk alatt
S. Len­gyel Lász­ló | 2016. júli­us 18.

Mahol­nap össze­om­lik, ahol Vörös­mar­ty taní­tott
Hetz­mann Róbert | 2016. júli­us 17.

A bics­kei csil­lag­vizs­gá­ló
Gás­pár Kolos | 2016. már­ci­us 23.

A haran­gok néma csend­je — Nek­ro­lóg egy erdé­lyi szász temp­lo­mért
Hetz­mann Róbert | 2016. feb­ru­ár 20.

Írások 2015-ben

Elsüllyedt világ a Kabo­la alatt
Hetz­mann Róbert | 2015. decem­ber 15.

Veszély­ben van a szi­lágy­som­lyói Bátho­ry-vár
Hetz­mann Róbert | 2015. novem­ber 7.

Ván­dor­lás és vál­ság
Lovász Ádám | 2015. októ­ber 9.

Lerom­bol­tak egy közép­ko­ri temp­lo­mot Fran­cia­or­szág­ban
Hetz­mann Róbert | 2015. szep­tem­ber 15.

Első talál­ko­zás csán­gó kereszt­gyer­me­künk­kel
Sze­lecz­ky Tün­de | 2015. szep­tem­ber 14.

Lélek­ren­gés Kerek­he­gyen
Izing Máté | 2015. szep­tem­ber 11.

A sós­me­zői hadi­te­me­tő igaz tör­té­ne­te
Illés­fal­vi Péter tör­té­nész | 
2015 szep­tem­be­re

Cse­hi­mind­szent vár­ja a nem­zet zarán­do­ka­it
Hetz­mann Róbert | 2015. augusz­tus 2.

Hadi­sír-asszi­mi­lá­ció az Ojto­zi-szo­ros­ban
Izing Máté | 2015. júli­us 23.

Az elnép­te­le­ne­dő szerb temp­lo­mok sor­sa Magyar­or­szá­gon
S. Len­gyel Lász­ló | 2015. júni­us 8.

Halot­ta­ink meg­gya­láz­va nem nyu­god­hat­nak!
Hetz­mann Róbert | 2015. ápri­lis 27.

Otrom­ba üveg­ket­rec a Váci utcá­ban
Hetz­mann Róbert | 2015. már­ci­us 19.

A múlt taga­dá­sá­ról vagy a múlt tisz­te­le­té­ről szól­jon a Budai Vár?
Hetz­mann Róbert | 2015. már­ci­us 4.

Vázsony „szent omla­dé­kai” ma is üzen­nek
Hetz­mann Róbert | 2015. feb­ru­át 16.

Domo­kos Pál Péter éle­te
S. Len­gyel Lász­ló | 2015. feb­ru­ár 13.

Sza­bad­ság vagy sza­bad­ke­res­ke­de­lem?
Lovász Ádám | 2015. feb­ru­ár 9.

Füzér: újjá­szü­le­tő vár és emlék­hely a Hegy­köz­ben
Hetz­mann Róbert | 2015. janu­ár 11.

 

Írások 2014-ben

Bajcsy-Zsi­linsz­ky End­re útjel­ző­nek szá­mít
Lovász Ádám | 2014. decem­ber 22.

Láto­ga­tás a mold­vai Klé­zsén
S. Len­gyel Lász­ló | 2014. szep­tem­ber 12.

Vár áll­jon vagy kőha­lom?
Hetz­mann Róbert | 2014. szep­tem­ber 1.

Miért hasz­nos a műem­lék­vé­de­lem?
Lovász Ádám | 2014. augusz­tus 29.

Esz­mé­let­len­ség
Lovász Ádám | 2014. augusz­tus 1.

A Juli­án Egye­sü­let idő­sze­rű­ség
Hetz­mann Róbert | 2014. júli­us 12.

Fej­fák Fel­ső-Gömör­ben
Hetz­mann Róbert | 2014. júni­us 27.

Csend és auto­nó­mia
Lovász Ádám | 2014. május 29.

Három közép­ko­ri temp­lom a Mura­vi­dé­ken
S. Len­gyel Lász­ló | 2014. május 20.

Össze­om­lott az alvin­ci vár­kas­tély
Hetz­mann Róbert | 2014. ápri­lis 28.

Jelen­tés a beth­len­szent­mik­ló­si Beth­len-kas­tély hely­ze­té­ről, gon­do­la­tok a teen­dők­ről
Lados Balázs | 2014. már­ci­us 24.

Gon­do­la­tok a magyar nem­zet meg­ha­tá­ro­zá­sá­ról
Lados Balázs | 2014. feb­ru­ár 3.

A Garam men­te elfe­le­dett hőse — Emlé­ke­zés báró Kohá­ry Ist­ván­ra
Hetz­mann Róbert | 2014. feb­ru­ár 2.