A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge tag­jai állás­pont­ju­kat az egye­sü­let tevé­keny­sé­gi köré­be tar­to­zó köz­éle­ti témá­jú írá­sok­ban, esszék­ben fejt­he­tik ki, ame­lyek jel­lem­ző­en nem­zet­po­li­ti­kai vagy tár­sa­dal­mi kér­dés­kö­rö­ket ölel­nek fel. A pub­li­ká­ci­ók magán­vé­le­mé­nyek, így nem fel­tét­le­nül tekint­he­tők a szer­ve­zet álláspontjának.

A lista nem teljes. A korábbi cikkek feltöltése folyamatban…

Írások 2017-ben

Kirán­du­lás a Békás elfe­le­dett völgyébe
Hetz­mann Róbert | 2017. októ­ber 8.

Med­dig élünk a tömeg­mé­dia valótlanságában?
Lovász Ádám | 2017. szep­tem­ber 7.

A Reg­num Mari­a­num-temp­lom története
Hetz­mann Róbert | 2017. már­ci­us 12.

Írások 2016-ban

A haran­gok néma csend­je — Nek­ro­lóg egy erdé­lyi szász templomért
Hetz­mann Róbert | 2016. feb­ru­ár 20.

Írások 2015-ben

A sós­me­zői hadi­te­me­tő igaz története
Illés­fal­vi Péter tör­té­nész | 
2015 szep­tem­be­re

Domo­kos Pál Péter élete
S. Len­gyel Lász­ló | 2015. feb­ru­ár 13.