A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­gét anya­or­szá­gi és hatá­ron túli magyar fia­ta­lok azért hoz­ták lét­re 2014-ben, hogy a kon­zer­va­tív érték­ren­dű, nem­zet­ben gon­dol­ko­dó jövő nem­ze­dé­ket össze­fog­ják a magyar­ság által lét­re­ho­zott érté­kek meg­óvá­sa és gya­ra­pí­tá­sa érde­ké­ben. Sze­ret­nénk, ha a szü­lő­föld sze­re­te­te és a nem­ze­ti össze­tar­to­zás újra meg­erő­söd­ne tár­sa­dal­munk­ban. Ezért álta­lá­nos érték­vé­dő tevé­keny­sé­ge­in­ken túl­mu­ta­tó­an – mint ami­lyen a kul­tu­rá­lis örök­ség meg­óvá­sa – a meg­ma­ra­dás­ra épü­lő nem­zet­po­li­ti­ká­val és a glo­ba­li­zá­ció jelen­tet­te kihí­vá­sok meg­vá­la­szo­lá­sá­val is kiemel­ten fog­lal­ko­zunk.

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge az egész Kár­pát-meden­cé­ben tevé­keny­ke­dik annak érde­ké­ben, hogy cél­ja­ink minél tel­je­seb­ben meg­va­ló­sul­has­sa­nak. Műkö­dé­sünk az önkén­tes­ség elvén nyug­szik. Ala­pí­tó­ink, tag­ja­ink több­sé­ge fia­tal, az egye­sü­let átlag­élet­ko­ra körül­be­lül 30 év. Össze­jö­ve­te­le­in­ket első­sor­ban Buda­pes­ten tart­juk, de ma már a Kár­pát-meden­ce leg­több vidé­ké­ről van­nak tag­ja­ink.

A magyar (kul­tu­rá­lis) örök­ség meg­óvá­sá­nak fon­tos­sá­gát talán Wass Albert sza­va­i­val fogal­maz­hat­juk meg leg­pon­to­sab­ban:
A nem­zet éle­te a kul­tú­rá­val azo­nos, nem a poli­ti­kai tör­té­né­sek­kel, melyek csak átfut­nak fölöt­te, mint a szél. A kul­tú­ra és a nem­zet azo­nos­sá­ga az a min­de­ne­ken felül álló erő, mely ellen tehe­tet­le­nek a fegy­ve­rek, és mellyel szem­ben értel­mü­ket vesz­tik a szö­ges­dró­tok.

Kül­de­té­si nyi­lat­ko­za­tunk így szól:
„A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge a Haza érté­ke­i­nek oltal­ma­zá­sá­ra ala­kult meg, külö­nös tekin­tet­tel kul­tu­rá­lis, épí­tett és népi örök­sé­günk­re, ter­mé­sze­ti kin­cse­ink­re és nem­ze­ti érté­ke­ink­re. Fel­ada­tunk, hogy a magyar­ság újra haza­sze­re­tő, áldo­zat­kész, múlt­ját és érté­ke­it meg­be­csü­lő és jövő­jé­be fele­lős­ség­gel tekin­tő, keresz­tény erköl­csi ala­po­kon álló tár­sa­da­lom legyen.”

Nevünkről

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge nevet tuda­to­san válasz­tot­tuk. A Pát­ria – latin ere­de­tű – szó jelen­té­se (’haza’) a magyar nyelv­ben össze­kap­cso­ló­dik Rákó­czi Ferenc­cel, a sza­bad­ság­har­cok­kal, az egész tör­té­nel­münk­kel. A Hazá­ért, a Haza érté­ke­i­ért kívá­nunk ten­ni. Mind­ez egy olyan hívó szó is egy­ben, ame­lyet egy­elő­re egyet­len poli­ti­kai párt sem tett magá­é­vá, le nem jára­tott. A Közös­ség nevünk­ben kife­je­zi azt, hogy ez az egye­sü­let való­ban egy élő közös­ség kíván len­ni – önma­gá­ban is egy érték, a tagok közös műhe­lye.

Alapítóink és ügyeink

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­gé­nek lét­re­jöt­tét 2014. janu­ár 22-én, a magyar kul­tú­ra nap­ján mond­ták ki a budai vár­ban, a koro­ná­zó (Mátyás-) temp­lom mel­lett, Szent Ist­ván szob­rá­nál nem­ze­ti érté­ke­in­kért fele­lős­sé­get vise­lő hon­pol­gá­rok. Maga az egye­sü­let meg­ala­pí­tá­sa a budai ren­di ország­gyű­lé­sek hely­szí­nén, a régi buda­vá­ri ország­ház épü­le­té­ben tör­tént, az Ország­ház utcá­ban.

Meg­ala­ku­lá­sunk (2014) óta szá­mos tevé­keny­sé­günk során talál­koz­ha­tott velünk az olva­só. A leg­fon­to­sabb eddi­gi mun­ká­ink: a veszély­be került bán­sá­gi (dél­vi­dé­ki) temp­lo­mok meg­vé­dé­se (Német­cser­nye, Módos, Pár­dány), a budai Radetz­ky-lak­ta­nya meg­men­té­se a lerom­bo­lás­tól, egye­sü­le­tünk Nem­ze­ti Össze­tar­to­zás Prog­ram­ja, a Reg­num Mari­a­num-emlék­hely ügye, vala­mint az anti­kom­mu­niz­mus mun­ka­cso­port tevé­keny­ke­dé­se.

Hazánk­ban nagyon sok a ten­ni­va­ló. Bízunk ben­ne, hogy mun­kán­kat a jövő­ben az eddi­gi­ek­nél is ala­po­sab­ban, haté­ko­nyab­ban tud­juk végez­ni. Ha szer­ve­ze­tünk elnyer­te tet­szé­sét, kér­jük támo­gas­sa a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­gét, lép­jen be tag­sá­gunk­ba!