2016 szep­tem­be­re óta támo­ga­tó­in­kat nem­csak kör­le­ve­lek­ben tájé­koz­tat­juk tevé­keny­sé­ge­ink­ről és cél­ja­ink­ról, hanem hagyo­má­nyos, szer­kesz­tett hír­le­vél meg­kül­dé­sé­vel enged­jük nyo­mon követ­ni törek­vé­se­in­ket és mun­kán­kat. A Pat­ri­ó­ták Kró­ni­ká­ja az egye­sü­let inter­ne­tes, bár­ki által letölt­he­tő és sza­ba­don ter­jeszt­he­tő kiad­vá­nya, melyet a hír­le­vél lis­tá­ra fel­irat­ko­zó támo­ga­tók­nak rend­sze­re­sen meg­kül­dünk.

Feliratkozás a hírlevélre

A Patrióták Krónikája korábbi számai innen tölthetők le:

2018. szep­tem­ber-októ­ber (III. évf. 4. szám)

2018. júni­us-júli­us (III. évf. 3. szám)

2018. ápri­lis-május (III. évf. 2. szám)

2018. janu­ár-feb­ru­ár-már­ci­us (III. évf. 1. szám)

2017. októ­ber-novem­ber-decem­ber (II. évf. 6. szám)

2017. augusz­tus-szep­tem­ber (II. évf. 5. szám)

2017. május-júni­us (II. évf. 4. szám)

2017. ápri­lis (II. évf. 3. szám)

2017. feb­ru­ár-már­ci­us (II. évf. 2. szám)

2017. janu­ár (II. évf. 1. szám)

2016. novem­ber-decem­ber (I. évf. 3. szám)

2016. októ­ber (I. évf. 2. szám)

2016. augusz­tus-szep­tem­ber (I. évf. 1. szám)