Partnereink és támogatóink

Partnereink

Támogatóink

Az egye­sü­let nem­ze­ti össze­tar­to­zás és szór­vány­ku­ta­tá­si prog­ram­jai (Kle­bels­berg Nem­zet­stra­té­gi­ai Prog­ram) a Beth­len Gábor Alap­ke­ze­lő­től 2015-ben 1 mil­lió, 2016-ban 0,5 mil­lió, 2017-ben 0,5 mil­lió, 2018-ban 0,8 mil­lió forint támo­ga­tás­ban része­sül­tek.

Az egye­sü­let műkö­dé­si prog­ram­ját a NEA – Nem­ze­ti Együtt­mű­kö­dé­si Alap
2016-ban 0,25 mil­lió forint­tal támo­gat­ta.