Feszült, sőt hisz­té­ri­kus világ­ban élünk. Külön­bö­ző szer­ve­ze­tek, tiszt­ség­vi­se­lők, tár­sa­dal­mi cso­por­tok idő­ről-idő­re fél­re­ve­rik a haran­go­kat. (Nem rit­kán indo­ko­lat­la­nul. Hiszen bele­gon­dol­tunk-e már abba, hogy lehet állan­dó csa­ta­zaj­ban csa­lá­dot, közös­sé­get, orszá­got épí­te­ni?) Egye­sek már a nem­zet­ha­lált vizi­o­nál­ják, mások éppen ellen­ke­ző­leg, a nem­ze­te­ket készül­nek „vég­képp eltö­röl­ni.” Folya­ma­to­san rasszis­ta-vád­dal ille­tik népün­ket és az ország veze­tő­it, miköz­ben 2017-ben követ­kez­mé­nyek nél­kül elhan­goz­hat egy, a saját­jai köré­ben ünne­pelt­nek szá­mí­tó bal­li­be­rá­lis szo­cio­ló­gus szá­já­ból az, hogy a nem­ze­ti érzés a faj­gyű­lö­let elő­szo­bá­ja. (Az ille­tő MTA-tag­sá­ga per­sze nem került veszély­be emi­att.) És a kutya­párt éppen most készül gúnyt űzni nem­ze­ti tra­gé­di­ánk­ból, Tri­a­non­ból. Való­ban olyan mulat­sá­gos dolog a buda­pes­ti olim­pia ellen a tör­té­nel­mi Magyar­or­szág tér­ké­pé­re írt „vesszen a tri­at­lon” szö­veg­gel hec­cel­ni?

Med­dig tűr­jük a magyar­ság meg­gya­lá­zá­sát?

Lás­suk be, a fele­lőt­len mocs­ko­ló­dás és az erköl­csi gát­lá­sok nél­kü­li gyű­löl­kö­dés hatá­sá­ra a magyar köz­élet szín­vo­na­la soha nem látott mély­sé­gek szint­jé­re zül­lött. Ma már sem­mi sem szent, „bot­csi­nál­ta” véle­mény­ve­zé­rek, önje­lölt meg­mon­dó­em­be­rek rom­bol­ják, pusz­tít­ják mind­azt, amit a Terem­tés alko­tott, vagy a keresz­tény kul­túr­kör és a magyar nép évez­re­dek alatt lét­re­ho­zott, fel­épí­tett. Egy perc hír­név, 1% sza­va­zat egye­sek­nek min­dent meg­ér. Hiszen úgy­sincs már mit veszí­te­ni, a fel­her­gelt töme­ge­kért pedig még fele­lős­sé­get sem kell vál­lal­ni. Mert a fele­lős­ség fogal­ma is rela­ti­vi­zá­ló­dott.

Ám azért az még­is­csak döb­be­ne­tes, hogy a „minél rosszabb, annál jobb” logi­ka hir­de­tő­i­nek csak egy sza­vuk­ba kerül, és – még ha nem is szé­les, de jelen­tős – töme­gek áll­nak mögé­jük. A paj­tát láng­ra lob­ban­ta­ni vagy búzát éget­ni min­dig is könnyű volt, de ennek töb­bé nem szab határt az erkölcs, mert egy övön alul bemért ütés egye­sek­nek min­dent meg­ér.

Ezért van az, hogy a magyar­el­le­nes vicc­párt Tri­a­non felett szó­ra­ko­zó pla­kát­jai való­szí­nű­leg köz­ada­ko­zás­ból kerül­het­nek fel a vil­lany­póz­nák­ra, tovább mér­gez­ve ezzel a tár­sa­dal­mat. (Talán éppen ez vol­na a cél?) Az elmúlt idő­szak­ban a kutya­párt aljas, pro­vo­ka­tív fel­hí­vá­sa­i­ra rend­re tíz­mil­li­ós nagy­ság­ren­dű önkén­tes ado­mány gyűlt össze.

2016-ban min­dent meg­tet­tek, hogy meg­osz­tó­vá tegyék a mig­rá­ci­ós kér­dést

Itt az ide­je, hogy a sok pro­vo­ká­ci­ó­ra vég­re csat­ta­nós választ adjunk. Nem elég­té­telt kell most ven­ni, és a haran­go­kat sem kell fél­re­ver­ni. Egy­sze­rű­en mutas­suk meg mi, az épí­tő több­ség, hogy a sze­re­tet győz­ni tud a gyű­lö­let felett. Értel­met­len adok-kapok helyett vég­re fog­junk össze egy jó cél érde­ké­ben.

Az észak-erdé­lyi Magyar­ber­kesz a rossz álla­po­tú régi magyar isko­la épü­le­té­ből közös­sé­gi házat sze­ret­ne kiala­kí­ta­ni a kővár­vi­dé­ki szór­vány­ma­gyar­ság szá­má­ra. Ehhez épí­te­ni kell, ami­hez segít­ség­re van szük­sé­gük, hiszen a kicsiny közös­ség önerő­ből nem képes a for­rá­sok elő­te­rem­té­sé­re, a román állam­ra meg nem szá­mít­hat­nak. De a ten­ni aka­ró falu nem csüg­gedt el, és küz­de­nek a közös­sé­gi ház meg­va­ló­su­lá­sá­ért, ahol a gyer­me­kek remél­he­tő­leg évti­ze­dek múl­tán is anya­nyel­vü­kön fedez­he­tik fel a szü­lő­föld és kul­tú­rá­juk kin­cse­it. Támo­gas­sa min­den magyar hon­pol­gár ezt a nemes célt lehe­tő­sé­ge­i­hez mér­ten, akár csak egy kicsiny­ke összeg­gel. Mutas­suk meg, hogy a nem­ze­ti ügy is lehet sike­res!

Mert a nem­ze­ti ügyek kigú­nyo­lá­sá­nak azzal vehet­jük ele­jét, ha magu­kat a nem­ze­ti ügye­ket tesszük sike­res­sé.

A ban­ki átuta­lás­hoz szük­sé­ges ada­tok:

  • Ked­vez­mé­nye­zett neve: Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge

  • Bank­szám­la­szám: 63200171–11070966

  • Meg­jegy­zés­nek írja be: „Magyar­ber­kesz”

  • Nem­zet­kö­zi szám­la­szá­munk (IBAN): HU12 6320 0171 1107 0966 0000 0000

  • SWIFT-kód: TAKBHUHB

  • Bank neve: Pan­non Taka­rék Bank Zrt.

A régi református iskola Magyarberkeszen kővárvidéki magyar szórványközpontként születne újjá
A magyar­ber­ke­szi közös­sé­gi ház épü­le­te

A beér­ke­zett ado­má­nyo­kat a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge tavasszal fog­ja eljut­tat­ni a közös­sé­gi ház épü­le­té­nek tulaj­do­no­sa, a magyar­ber­ke­szi refor­má­tus egy­ház­köz­ség részé­re. A bevé­tel­ről a nyil­vá­nos­sá­got is tájé­koz­tat­ni fog­juk.

Köszö­net­tel:

Hetzmann Róbert
Elnök
Magyar Patrióták Közössége
© 2017. február 18.