a több állam fenn­ha­tó­sá­ga alá vetett magyar­ság min­den tag­ja és közös­sé­ge része az egy­sé­ges magyar nem­zet­nek, mely­nek állam­ha­tá­rok felet­ti össze­tar­to­zá­sa való­ság”

2010. évi XLV. tör­vény

 „Min­den magyar fele­lős min­den magya­rért”

Sza­bó Dezső
Jótékonysági koncert a Duna Palotában
Jóté­kony­sá­gi kon­cert a Duna Palo­tá­ban
(Cre­do Együt­tes, a kár­pát­al­jai Salánk ifjú­sá­gi házá­ért, 2018)

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge alap­sza­bály­ban rög­zí­tett cél­ja a Kár­pát-meden­cé­ben élő magya­rok össze­tar­to­zás-tuda­tá­nak erő­sí­té­se, lel­ki és szel­le­mi egye­sí­té­sé­nek meg­te­rem­té­se, ami­ben saját esz­kö­ze­i­vel egye­sü­le­tünk is sze­re­pet vál­lal. Erről szól a 2015-ben útjá­ra indult Nem­ze­ti Össze­tar­to­zás Prog­ram, ami­nek lénye­ge, hogy a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge min­den évben kivá­laszt egy élni és meg­ma­rad­ni aka­ró, de for­rás­hi­á­nyos hatá­ron túli magyar közös­sé­get, és annak meg­ha­tá­ro­zott jövő­be­li ter­vé­nek meg­va­ló­sí­tá­sa érde­ké­ben jóté­kony­sá­gi estet és ado­mány­gyűj­tést szer­vez.

Az egye­sü­let Nem­ze­ti Össze­tar­to­zás Prog­ram­já­nak cél­ja, hogy a helyi magyar közös­sé­gek meg­ma­ra­dá­sát és meg­erő­sö­dé­sét egye­sü­le­tünk haté­ko­nyan elő­se­gít­se. Ennek érde­ké­ben olyan kez­de­mé­nye­zé­se­ket támo­ga­tunk, ame­lyek elő­se­gí­tik a szü­lő­föl­dön bol­do­gu­lást, a demog­rá­fi­ai for­du­la­tot vagy vissza­for­dít­ják az asszi­mi­lá­ci­ót. 2015-ben a sze­rém­sé­gi Mara­dék (Dél­vi­dék) refor­má­tus óvo­dá­ja és közös­sé­ge, 2016-ban a kár­pát­al­jai Huszt magyar szór­vány­is­ko­lá­ja, míg 2017-ben a kővár­vi­dé­ki (Észak-Erdély) Magyar­ber­kesz Magyar Házá­nak meg­va­ló­sí­tá­sát támo­gat­tuk. 2018-ban az ukraj­nai vál­ság súj­tot­ta Kár­pát­al­já­ra irá­nyult figyel­münk: ezút­tal két hely­színt, év ele­jén Korl­át­hel­mec új magyar óvo­dá­já­nak meg­épí­té­sé­ért, decem­ber­ben pedig Salánk ifjú­sá­gi házá­ért szer­vez­tünk gála­es­tet. 2019-ben a fel­vi­dé­ki Kecső magyar kis­is­ko­lá­ját fog­juk segí­te­ni.

Jótékonysági est Salánkért
Pánczél Károly, az Országgyűlés Nemzeti összetartozás Bizottságának elnöke, több estünk fővédnöke
Pánczél Károly, az Ország­gyű­lés Nem­ze­ti össze­tar­to­zás Bizott­sá­gá­nak elnö­ke, több estünk fővéd­nö­ke

A helyi közös­sé­gek kivá­lasz­tá­sa­kor elsőd­le­ge­sen az aláb­bi szem­pon­to­kat vesszük figye­lem­be:

  1. élő helyi közös­sé­gek olyan for­rás­hi­á­nyos, ugyan­ak­kor műkö­dés­ké­pes kez­de­mé­nye­zé­se­it kell támo­gat­ni, ame­lyek elő­se­gí­tik a szü­lő­föl­dön való bol­do­gu­lást, a meg­ma­ra­dást, vala­mint a demog­rá­fi­ai for­du­la­tot;
  2. a támo­ga­tan­dó ügy biz­to­sít­ja a jövő nem­ze­dé­kek nem­ze­ti öntu­da­tá­nak meg­erő­sí­té­sét;
  3. a kez­de­mé­nye­zés hoz­zá­já­rul a helyi kul­tu­rá­lis örök­ség meg­őr­zé­sé­hez vagy gya­ra­pí­tá­sá­hoz;
  4. elmé­lyí­ti a nem­ze­ti össze­tar­to­zást és a Kár­pát-meden­cei tuda­tot;
  5. a jut­ta­tott támo­ga­tás mél­tó közös­ség­hez kerül, ame­lyik nyi­tott arra, hogy őszin­te és tar­tós part­ner­sé­get épít­sen ki a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­gé­vel.

A magyar kul­tú­ra ünne­pén tar­tan­dó jóté­kony­sá­gi est cél­ja a nem­ze­ti össze­tar­to­zás meg­erő­sí­té­se, a hatá­ron túl élő magyar közös­sé­gek támo­ga­tá­sa. A jóté­kony­sá­gi este­ket hagyo­má­nyo­san a Magyar Kul­tú­ra Ünne­pe, janu­ár 22. alkal­má­ból szer­vez­zük meg Buda­pes­ten – az utób­bi évek­ben a Magyar­ság Házá­val együtt­mű­kö­dés­ben, a Budai Vár­ban. A Nem­ze­ti Össze­tar­to­zás Prog­ram meg­va­ló­sí­tá­sa során egye­sü­le­tünk kivá­ló kap­cso­la­tot tart fenn az Ország­gyű­lés Nem­ze­ti össze­tar­to­zás bizott­sá­gá­val. Egye­sü­le­tünk lehe­tő­sé­ge­i­hez mér­ten sze­re­pet vál­lal a támo­ga­tott helyi közös­sé­gek részé­ről fel­me­rü­lő fej­lesz­té­si, beru­há­zá­si igé­nyek becsa­tor­ná­zá­sá­ban és a meg­fe­le­lő magyar álla­mi szer­vek felé való továb­bí­tá­sá­ban, érde­ke­ik kép­vi­se­le­té­ben.

Magyarberkeszi fiatalok jótékonysági estünkön (2017)
Magyar­ber­ke­szi fia­ta­lok jóté­kony­sá­gi estün­kön (2017)

A janu­á­ri jóté­kony­sá­gi este­ket köve­tő­en min­den évben tovább tart az ado­mány­gyűj­tés, hogy azok is ada­koz­has­sa­nak, akik nem tud­nak sze­mé­lye­sen meg­je­len­ni a ren­dez­vé­nyen. A befolyt bevé­te­lek átadá­sá­ra rend­sze­rint ünne­pé­lyes kere­tek között kerül sor. 2017 júni­u­sá­ban a Magyar­ber­kesz javá­ra gyűj­tött ado­má­nyok átadá­sát Pánczél Károly, az Ország­gyű­lés Nem­ze­ti össze­tar­to­zás bizott­sá­gá­nak elnö­ke is meg­tisz­tel­te jelen­lé­té­vel. Fon­tos, hogy a ked­vez­mé­nye­zet­te­ket a támo­ga­tás ere­jé­ig elszá­mo­lá­si köte­le­zett­ség ter­he­li.
Az egye­sü­let támo­ga­tá­sá­val meg­va­ló­su­ló helyi pro­jek­tek hala­dá­sá­ról, az együtt­mű­kö­dés során elért ered­mé­nyekről hon­la­pun­kon külön-külön beszá­mo­lunk. Büsz­kék vagyunk arra, hogy part­ne­re­ink egye­sü­le­tünk segít­sé­gé­vel el tud­nak indul­ni, és álma­i­kat való­ra vált­hat­ják. Eddig min­den alka­lom­mal meg­ál­la­pít­hat­tuk, hogy a segít­ség jó hely­re került.

2017: a leendő közösségi házért Magyarberkeszen
2017: a leen­dő közös­sé­gi házért Magyar­ber­ke­szen

A Nem­ze­ti Össze­tar­to­zás Prog­ram­ban évről évre eggyel több tele­pü­lés vesz részt, így idő­vel való­ban egy Kár­pát-meden­cei szin­tű háló­vá nőhe­ti ki magát. Éppen ez a célunk: a sze­mé­lyes kap­cso­la­tok szá­la­in keresz­tül elvá­laszt­ha­tat­la­nul össze­köt­ni a mes­ter­sé­ge­sen szét­sza­kí­tott nem­zet­ré­sze­ket.

A bevételek alakulása több év távlatában
A bevé­te­lek ala­ku­lá­sa több év táv­la­tá­ban