Értékőrző kiadvány a veszélybe került bánsági templomokról

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge 2014-ben első­ként adott hírt arról, hogy a dél­vi­dé­ki szór­vány­ban, a Bán­ság szer­bi­ai részén műkö­dő Nagy­becs­ke­re­ki Püs­pök­ség több műem­lék-jel­le­gű temp­lo­má­nak lebon­tá­sát ter­ve­zi. Egye­sü­le­tünk gyors és haté­kony fel­lé­pé­sé­nek köszön­he­tő­en sike­rült meg­aka­dá­lyoz­ni az értel­met­len rom­bo­lást, és egy­út­tal azt is elér­tük, hogy a magyar állam támo­ga­tá­sá­val meg­újult a leg­in­kább veszé­lyez­te­tett német­cser­nyei temp­lom. Négy év eltel­té­vel még min­dig bőven akad teen­dő, ezért a doku­men­tált érté­kek­ről kiad­ványt jelen­tet­tünk meg.

A magyar köz­vé­le­ményt és a helyi híve­ket egy­aránt meg­ráz­ta a hír, hogy az egy­ház­me­gye veze­té­se – gaz­da­sá­gi okok­ra hivat­ko­zás­sal – lemon­dott több érté­kes temp­lo­má­ról. Olyan műem­lék-jel­le­gű épü­le­tek lebon­tá­sa merült fel, mint a Cse­ko­nics gró­fok által épí­tett német­cser­nyei vagy a barokk pár­dá­nyi, nem is beszél­ve a szá­zad­for­du­lón emelt, kated­rá­li­sok épí­té­sze­ti szín­vo­na­lát is elérő módo­si temp­lom­ról. A Pat­ri­ó­ták kuta­tó­cso­port­ja a lehet­sé­ges indí­té­kot ille­tő­en arra jutott, hogy az elhi­bá­zott dön­tés a ma Nyu­gat-Euró­pá­ban „diva­tos” temp­lom­rom­bo­lá­sok sorá­ba illik: leg­alább annyi­ra az önfel­adás­ról, mint a pénz­hi­ány­ról szól. Sze­ren­csé­re a til­ta­ko­zás és a segít­ség nem érke­zett későn, így a temp­lo­mok meg­me­ne­kül­tek a lebon­tás­tól.

A három legismertebb templom: Németcsernye, Párdány és Módos
A három leg­is­mer­tebb temp­lom: Német­cser­nye, Pár­dány és Módos

A 44 szí­nes oldal­ból álló füzet a temp­lom­men­tő kez­de­mé­nye­zés ismer­te­te­té­sén túl öt tele­pü­lés, Gala­go­nyás, Módos, Német­cser­nye, Pár­dány és Per­lasz temp­lo­mát mutat­ja be a fel­lel­he­tő tör­té­ne­ti for­rá­sok és a hely­szí­ni kuta­tá­sok alap­ján, külön tekin­tet­tel a hely­tör­té­net fel­dol­go­zá­sá­ra. A kiad­vány nyolc tag­tár­sunk önkén­tes mun­ká­já­nak gyü­möl­cse, ami­nek köszön­he­tő­en minő­sé­gi fény­ké­pek segít­sé­gé­vel tud­juk szem­lél­tet­ni, hogy a tör­té­nel­mi Toron­tál és Temes tér­sé­ge nem „üres terü­let”, hanem kul­tu­rá­lis érté­kek­ben bővel­ke­dik, melyek azon­ban egy óvat­lan pil­la­nat­ban eltűn­het­nek, ha nem vigyá­zunk rájuk.

Az egy­kor Temes-vidék­nek neve­zett, a török idő­ket köve­tő­en sok­nem­ze­ti­sé­gű­vé vált vidé­ket ket­té­vág­ta a tri­a­no­ni határ: nyu­ga­ti részét a dél­szláv állam, kele­ti tér­sé­ge­it Romá­nia kebe­lez­te be. A kato­li­kus lakos­ság első­ként akkor csap­pant meg, ami­kor Tito par­ti­zán­jai elűz­ték a svá­bo­kat és sok hely­ről a magya­ro­kat is. A foko­zó­dó elván­dor­lás elle­né­re mai napig szá­mot­te­vő magyar közös­ség él a bán­ság szer­bi­ai részén, így Módo­son is, ahol a leg­utób­bi (2011-es) nép­szám­lá­lás alkal­má­val a 2373 lakos­ból 288-an (12%) magyar­nak val­lot­ták magu­kat. Jól tük­rö­zi a még meg­lé­vő fel­ada­tok súlyát, hogy az itt talál­ha­tó temp­lom meg­men­té­sé­re tovább­ra sem sike­rült for­rást talál­ni.

A módosi templom belső tere
A módo­si temp­lom bel­ső tere

A Beth­len Gábor Alap­ke­ze­lő Zrt. támo­ga­tá­sá­val meg­je­len­te­tett kiad­vány bete­kin­tést enged a Bán­ság sokat szen­ve­dett föld­jé­nek múlt­já­ba, jele­né­be azzal a cél­lal, hogy lepo­rol­ja a táj elfe­le­dett érté­ke­it. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge elsőbb­sé­get adva a tár­sa­dal­mi érdek­nek, a kiad­ványt hon­lap­já­ról is elér­he­tő­vé tet­te, ame­lyet innen lehet díj­ta­la­nul letöl­te­ni és bön­gész­ni. Azt remél­jük ettől az isme­ret­ter­jesz­tő kiad­vány­tól, hogy ha minél töb­ben elol­vas­sák, a bán­sá­gi temp­lo­mo­kat nem lehet egy­sze­rű­en eltö­röl­ni a föld szí­né­ről, még a diva­tos kor­szel­lem jegyé­ben sem.

Magyar Patrióták Közössége © 2018. július 31.