Egye­sü­le­tünk a napok­ban adott hírt arról, hogy veszély­be került a Bán­ság több szór­vány­ma­gyar tele­pü­lé­sé­nek temp­lo­ma azál­tal, hogy a Nagy­becs­ke­re­ki Egy­ház­me­gye a ledön­té­sük­re tett javas­la­tot. Szerb­cser­nye (Német­cser­nye) kato­li­kus temp­lo­ma ese­tén már ki is hir­det­ték az “íté­le­tet.” A nagy­becs­ke­re­ki megyés­püs­pök leve­let írt a temp­lom­rom­bo­lás­sal kap­cso­lat­ban. Az üze­ne­tet Bővíz Lász­ló beod­rai plé­bá­nos, az egy­ház­me­gye saj­tó­iro­dá­já­nak koor­di­ná­to­ra jut­tat­ta el hoz­zánk a face­boo­kon. A szö­ve­get vál­toz­ta­tás nél­kül közöl­jük:

A leg­egy­sze­rűbb per­sze lebon­ta­ni a temp­lo­mot – Ezzel a bom­basz­ti­kus cím­mel jelent meg a Magyar Nem­zet on-line kiadá­sá­ban 2014. júli­us 22-én egy cikk Bucsy Leven­te tol­lá­ból (http://mno.hu/hatarontul/a-legegyszerubb-persze-lebontani-a-templomot-1238322), amely nagy­já­ban átve­szi a néhány nap­pal koráb­ban vilá­got látott, Hetz­mann Róbert úr nevé­vel fém­jel­zett videó-fel­vé­telt és a Magyar Pat­ri­o­ták Közös­sé­ge hon­lap­ján meg­je­lent hason­ló tar­tal­mú szö­ve­gét. (A szö­ve­get meg lehet tekin­te­ni a követ­ke­ző címen: https://magyarpatriotak.hu/szerbcsernye-lebontas/).

Elő­ször is sze­ret­ném elő­re­bo­csá­ta­ni, hogy nem is olyan egy­sze­rű lebon­ta­ni egy kato­li­kus temp­lo­mot. A Kato­li­kus Egy­ház­nak vilá­gos és inkább vissza­fo­gó, mint támo­ga­tó tör­vény­cik­ke­lyei van­nak ezzel kap­cso­lat­ban. De ha sike­rül is eze­ket a fel­té­te­le­ket tel­je­sí­te­ni, csak akkor lehet az adott állam tör­vé­nyei értel­mé­ben kér­vé­nyez­ni egy nem temp­lom­má nyil­vá­ní­tott épü­let lebon­tá­sát. Kényes ügy.

A Magyar Pat­ri­o­ták Közös­sé­ge a hely­ség nevét a Tri­a­no­ni béke­dik­tá­tum utá­ni for­má­já­ban hoz­za. Tri­a­non előtt a kato­li­kus temp­lom Német Cser­nyén volt. Egy jó pat­ri­ó­tá­nak ezt ille­ne tud­ni.

1944. októ­ber 4-én a bevo­nu­ló, kom­mu­nis­ta ideo­ló­gi­á­tól és bosszú­vágy­tól ittas par­ti­zá­nok nagyon kegyet­len módon, hosszas kín­zá­sok után ölték meg a temp­lom utol­só plé­bá­no­sát, Bru­n­et Ferenc atyát. Bucsy úr rövid mon­da­ta, hogy „a lel­ki­pász­tort a püs­pök más­ho­vá vezé­nyel­te” min­den igaz­sá­got nél­kü­löz, hisz 1944 októ­be­ré­től a falu­ban nem lakott pap, habár a közös­ség­nek még ma is van nem hely­ben lakó plé­bá­no­sa (meg lehet néz­ni a Nagy­becs­ke­re­ki Egy­ház­me­gye hon­lap­ján).

Fur­csá­nak talá­lom, hogy egy fia­tal újság­író, akit az MKPK 2013. janu­ár 24-én Sza­lé­zi ösz­tön­díj­jal jutal­ma­zott, nem tud­ja, hogy a Kato­li­kus Egy­ház nem „magyar egy­ház”. Szer­bi­á­ban, a Nagy­becs­ke­re­ki Egy­ház­me­gye terü­le­tén, rend­sze­re­sen négy nyel­vet hasz­ná­lunk: magyart, hor­vá­tot, cse­het és szer­bet, kisebb rend­sze­res­ség­gel pedig még románt, szlo­vá­kot és néme­tet. Tel­je­sen ért­he­tet­len szá­mom­ra, ha vala­ki a Nagy­becs­ke­re­ki Egy­ház­me­gyét „magyar­nak” és nem kato­li­kus­nak titu­lál­ja, mint ahogy Bucsy úr a cik­ké­ben teszi. És: az Egy­ház­me­gye terü­le­tén nem min­den magyar kato­li­kus, van­nak más fele­ke­zet­ke­hez tar­to­zók, vagy val­lá­su­kat nem gya­kor­ló prak­ti­kus ate­is­ták is (érde­kes len­ne azt mon­da­ni Magyar­or­szá­gon, hogy „gya­kor­la­ti­lag min­den magyar kato­li­kus”. Mit szól­ná­nak hoz­zá a más tör­té­nel­mi egy­há­zak tag­jai?).

Az Egy­ház­me­gye első püs­pö­ke, msgr. Huzs­vár Lász­ló, 7 új temp­lo­mot épí­tet­tet, ami­óta pedig én vet­tem át az Egy­ház­me­gye veze­té­sét, több mint 10 temp­lo­mot és plé­bá­ni­át újí­tot­tunk fel. De min­dig ott, ahol van­nak hívek, és a hívek szük­ség­le­tei ezt meg­kö­ve­te­lik. Olyan elha­gya­tott kato­li­kus temp­lo­mo­kat, ahol még a temp­lom kul­csát is egy bará­ti, görög-kele­ti (orto­dox) hívő­nél van, gon­do­lom, hogy nem kell min­den­áron fenn­tar­ta­ni.

Hetz­mann úr meg­jegy­zé­se, hogy „pél­dát kel­le­ne ven­ni éppen a magyar­or­szá­gi szer­bek­ről, akik még akkor is ’egy­ben tar­ta­nak’ temp­lo­mo­kat, ami­kor egy adott tele­pü­lé­sen már nin­cse­nek is jelen” szé­pen hang­zik, ha tud­juk, hogy miért van ez így. Hertz­mann úr meg­néz­he­ti a Magyar Kor­mány által nyíl­ván tar­tott ada­to­kat arról, hogy a kb. 4000 főt szá­mo­ló Szerb Orto­dox Egy­ház mennyi pénzt kap éven­ként műkö­dé­si támo­ga­tás címén. Sok sze­ren­csét kívá­nok neki viszont ahhoz, hogy egy hason­ló szá­mot talál­jon a szer­bi­ai Kor­mány ada­tai között. Saj­nos, nem fog talál­ni ilyent, mert ilyes­mi nem is léte­zik.

A német cser­nyei temp­lom fej­újí­tá­sa kb. 150 ezer Euró­ba kerül­ne. Ha Bucsy úr és a Magyar Pat­ri­o­ták Közös­sé­ge sze­ret­né támo­gat­ni ennek a hívek nél­kü­li temp­lom­nak a fenn­ma­ra­dá­sát, meg tudom adni a Nagy­becs­ke­re­ki Egy­ház­me­gye forint és devi­za szám­lá­ját. Min­den egyes forint­ra vagy Euró­ra az Egy­ház­me­gye még egyet hoz­zá fog ad. Ha Önök össze­gyűj­te­nek 75 ezer Eurót, mi hoz­zá­ad­juk a töb­bit. Hagy­junk már „kul­tu­rá­lis láb­nyo­mo­kat” magunk mögött, ahogy ezt Hetz­mann úr olyan ked­ve­sen fogal­maz­za meg cik­ké­ben!

Befe­je­zé­sül sze­ret­ném meg­kér­ni Önö­ket, hogy a Nagy­becs­ke­re­ki Egy­ház­me­gye hon­lap­ján sze­rep­lő híre­ket legye­nek szí­ve­sek figyel­me­seb­ben elol­vas­ni. Elő­re is köszö­nöm.

Dr. Német Lász­ló SDV/ Dr. Ladis­lav Nemet SVD
nagy­becs­ke­re­ki kato­li­kus püs­pök

A nagybecskereki püspöknek küldött válaszunk:

Tisz­telt Püs­pök Úr!

Volt sze­ren­csénk inter­ne­tes for­má­ban kéz­hez ven­ni a szerb­cser­nyei római kato­li­kus temp­lom lebon­tá­sá­val kap­cso­lat­ban írt leve­lét, ame­lyet a napok­ban Bővíz Lász­ló  jut­ta­tott el hoz­zánk fel­lé­pé­se­ink­re kül­dött válasz­ként. Bár leve­le szo­mo­rú­ság­gal töl­tött el, min­den­kép­pen köszö­ne­tet mon­dok azért, hogy az álta­lunk fel­ve­tett prob­lé­má­ra vála­szolt. Mivel leve­lét nagy nyil­vá­nos­ság szá­má­ra is hoz­zá­fér­he­tő módon tet­te köz­zé, ezért nyílt levél meg­írá­sa mel­lett dön­töt­tem.

Sze­re­pel ugyan­is az Ön állí­tá­sai között néhány olyan infor­má­ció, amely – úgy érez­zük – pon­to­sí­tás­ra szo­rul.

Való­ban, „a hely­ség nevét a Tri­a­no­ni béke­dik­tá­tum utá­ni for­má­já­ban” hasz­nál­tuk, ugyan­ak­kor – ha tudó­sí­tá­sa­in­kat figyel­me­sen elol­vas­ta, lát­hat­ta – a falu ere­de­ti nevét is meg­em­lí­tet­tük. Éppen a Nagy­becs­ke­re­ki Főegy­ház­me­gye azon hatá­ro­za­ta, amely az ere­de­ti­leg német­cser­nyei kato­li­kus temp­lom lebon­tá­sát elren­del­te, hasz­nál­ja a Szerb­cser­nye elne­ve­zést. Két koráb­ban itt lévő tele­pü­lést, a dön­tő­en szer­bek lak­ta (Rác-)Csernyét és az egy­ko­ri német-magyar lakos­sá­gú Német­cser­nyét egye­sí­tet­ték ezen a néven (Srps­ka Crn­ja).

A Nagy­becs­ke­re­ki Egy­ház­me­gye 40 plé­bá­ni­á­já­ból 27 tel­je­sen magyar, továb­bi 9 rész­ben magyar nyel­vű. Ez a plé­bá­ni­ák 90%-át jelen­ti. Nem vitat­juk, hogy a Bán­ság­ban élő kato­li­ku­sok nem mind­nyá­jan magya­rok, de nem tekint­he­tünk el attól, hogy a hívek túl­nyo­mó több­sé­ge magyar és szá­muk­ra gya­kor­ta az egy­ház jelen­ti az egyet­len közös­ség­meg­tar­tó intéz­ményt. Saj­nál­nánk, ha a Nagy­becs­ke­re­ki Egy­ház­me­gye nem­zet­meg­tar­tó kül­de­té­sé­ről önként lemon­da­na. Véle­mé­nyünk sze­rint az egy­há­zak fel­ada­ta túl­mu­tat a lel­ki gon­do­zá­son, igen­is fel kell vál­lal­ni­uk az embe­ri közös­sé­gek meg­szer­ve­zé­sét, meg­tar­tá­sát. Sem­mi­fé­le egy­ház­po­li­ti­ka nem vezet­het siker­re, amely nem vál­lal közös­sé­get a hívek­kel és kul­tú­rá­juk­kal, nem­ze­ti iden­ti­tá­suk­kal!

A napok­ban a Dél­vi­dé­ket jár­va döb­ben­ten lát­tuk, hogy magya­rok ezrei – akár­csak a mold­vai Csán­gó­föl­dön – nem hall­gat­hat­ják anya­nyel­vü­kön a szent­mi­sé­ket. A Sze­rém­ség­ben élő magya­rok zöme kato­li­kus, még­is egyet­len temp­lom­ban sincs magyar ige­hir­de­tés. A hívek min­den til­ta­ko­zá­suk elle­né­re hor­vá­tul kény­te­le­nek hall­gat­ni az Isten igé­jét még olyan fal­vak­ban is, ahol hor­vá­tok nem is élnek.

Ön azt írja, hogy mi egy hívek nél­kü­li temp­lom fenn­ma­ra­dá­sát szor­gal­maz­zuk. A 2002-es nép­szám­lá­lás sze­rint a tele­pü­lés 4383 lako­sá­ból 163 (3,7%) még magyar volt. Szerb­cser­nyén a magya­rok kato­li­ku­sok. Az Ön által közöl­tek­nek ellent­mond az egy­ház­me­gye adat­bá­zi­sa is, amely Szerb­cser­nyé­ről mint a magyar­cser­nyei egy­ház­köz­ség fíli­á­já­ról, leány-egy­ház­köz­sé­gé­ről ír, a hívek szá­mát 150 főre téve, meg­ál­la­pít­va, hogy az ige­hir­de­tés nyel­ve a magyar.

Való­ban nehéz fel­adat­nak tűnik 150.000 euró (kb. 45 mil­lió Ft) elő­te­rem­té­se. Igen való­szí­nű, hogy erre a szór­vány­sor­ba került helyi közös­ség már nem len­ne képes. Ebben az eset­ben össze kell fog­ni az egy­ház­me­gyé­ben vagy pályáz­ni kell hatá­ron túli magyar örök­ség meg­óvá­sa érde­ké­ben. Az ugyan­ak­kor, hogy a fel­újí­tás sok­ba kerül­ne, sem­mi­kép­pen sem indo­kol­hat­ja egy temp­lom lerom­bo­lá­sát! Száz­öt­ven szór­vány­ban élő magyar ember­nek adott eddig hitet, muta­tott irányt a temp­lom tor­nya. Ha Önök a temp­lo­mot tény­leg lebont­ják, ezzel fel­szá­mol­ják a helyi magyar közös­sé­get is.

Vége­ze­tül szo­mo­rú­sá­gunk­nak sze­ret­nék han­got adni, ami­ért leve­lé­ből egy­ál­ta­lán nem derült ki szá­munk­ra, hogy milyen okból dön­töt­tek az érin­tett temp­lo­mok ledön­té­se mel­lett. Egy­ál­ta­lán miért vet­ték napi­rend­re az ügyet? A bon­tott tég­lák eladá­sá­ból szár­ma­zó bevé­tel bizo­nyá­ra nincs arány­ban azzal a pótol­ha­tat­lan vesz­te­ség­gel, ame­lyet egy-egy közös­ség elvesz­té­se jelent.

Arra kér­jük Önt és a Nagy­becs­ke­re­ki Egy­ház­me­gye Sze­ná­tu­sát, hogy koráb­bi dön­té­sü­ket gon­dol­ják át még egy­szer, és ne bont­sák le a bán­sá­gi szór­vány még meg­ma­radt temp­lo­ma­it!

Vála­szát vár­va, tisz­te­let­tel:

Hetz­mann Róbert
Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge, elnök

Német László püspök július 30-i válasza:

Tisz­telt Hetz­mann úr!

Köszö­nöm továb­bi érdek­lő­dé­sét a Nagy­becs­ke­re­ki Egy­ház­me­gye
temp­lo­mai iránt. Tud­tom­mal azon­ban mi nem vagyunk leve­le­zé­si
viszony­ban, hisz én a leve­le­met Bucsy Leven­te úrnak írtam, aki
saj­nos a mai napig sem jelen­tet­te meg leve­le­met a Magyar Nem­zet Online
hon­lap­ján. A fen­ti­ek alap­ján nem látom értel­mét, hogy Önnel
fel­ve­gyem a kap­cso­la­tot ebben a kér­dés­ben.
Isten áldá­sát kívá­nom a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­gé­re és
Önre sze­mé­lye­sen is:

Dr. Német Lász­ló SVD
nagy­becs­ke­re­ki püs­pök

Magyar Patrióták Közössége © 2014. július 30.