A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge nem­csak az inter­ne­ten buz­dí­tott az euró­pai kisebb­ség­vé­del­mi cso­mag alá­írá­sá­ra, hanem az egye­sü­let önkén­te­sei a fővá­ros­ban és vidé­ki hely­szí­ne­ken is gyűj­töt­ték a támo­ga­tó szig­nó­kat. Szer­ve­ze­tünk kép­vi­se­le­té­ben Hetz­mann Róbert elnök és cso­port­ja a mai napon két­száz alá­írást adott át a Rákó­czi Szö­vet­ség főtit­ká­rá­nak, Csá­ky Cson­gor­nak.

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge már tavaly nyá­ron csat­la­ko­zott az ősho­nos euró­pai nem­ze­ti közös­sé­gek uni­ós szin­tű jog­vé­del­mét cél­zó euró­pai pol­gá­ri kez­de­mé­nye­zés­hez. Köz­le­mé­nyünk­ben fel­szó­lí­tot­tuk támo­ga­tó­in­kat, hogy írják alá a folya­mod­ványt, ami sike­res­sé­ge ese­tén új esélyt jelent­het a hatá­ron túli magyar közös­sé­gek szá­má­ra is.

Tavaly még nem gon­dol­tuk, hogy az alá­írá­sok a várt­nál las­sab­ban fog­nak érkez­ni. Néhány hónap­pal ezelőtt még egy­ál­ta­lán nem tűnt úgy, hogy ez a kez­de­mé­nye­zés siker­rel jár­hat. Vala­mi­ért a „tole­ran­cia­baj­nok” nyu­ga­ti tár­sa­dal­mak meg sem moz­dul­tak az ősho­nos népek jog­vé­del­me hal­la­tán, hol­ott elvi­leg a sok­szí­nű­ség­ben hisz­nek. A nagy tét­re való tekin­tet­tel egye­sü­le­tünk úgy dön­tött, hogy a továb­bi­ak­ban nem­csak inter­ne­tes kam­pányt foly­tat a Mino­rity Safe­pack mel­lett, hanem köz­te­rü­le­tek­re kite­le­pül­ve is gyűj­ti az alá­írá­so­kat.

Az egye­sü­let tag­jai által Buda­pes­ten, vala­mint Fej­ér, Nóg­rád és Pest megye fal­va­i­ban és váro­sa­i­ban össze­gyűj­tött két­száz alá­írást a Pat­ri­ó­ták nevé­ben Hetz­mann Róbert elnök a mai napon átad­ta a magyar­or­szá­gi gyűj­tést koor­di­ná­ló Rákó­czi Szö­vet­ség főtit­ká­rá­nak, Csá­ky Cson­gor­nak.

Sze­ren­csé­re a közép-euró­pai orszá­gok­nak köszön­he­tő­en az utób­bi idő­ben gyor­su­ló ütem­ben kezd­tek érkez­ni az alá­írá­sok, és ma már sike­rült is átlép­ni az érvé­nyes­sé­gi küszö­böt jelen­tő egy­mil­lió szig­nót. Tekin­tet­tel kell len­ni azon­ban a min­dig szá­mo­san elő­for­du­ló érvény­te­len alá­írá­sok­ra is, ezért amíg 1,2 mil­lió alá­írás nem gyűlt össze, még nem dől­he­tünk hát­ra.

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge ezúton is arra kéri mind­azo­kat, akik még nem írták alá a kisebb­ség­vé­del­mi kez­de­mé­nye­zést, ne halo­gas­sák tovább, hanem néhány kat­tin­tás­sal tegye­nek ele­get alkot­má­nyos köte­le­zett­sé­gük­nek: www.jogaink.eu

Magyar Patrióták Közössége © 2018. március 28.