A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge meg­ala­ku­lá­sa (2014. janu­ár 22.) óta nagy hang­súlyt helyez a világ­há­ló biz­to­sí­tot­ta kap­cso­lat­tar­tá­si esz­kö­zök­re, külö­nö­sen hon­lap­já­ra. Támo­ga­tó­ink, tag­ja­ink és bará­ta­ink inter­ne­tes olda­lunk segít­sé­gé­vel tájé­ko­zód­hat­nak nem­csak mun­kánk­ról, hanem az álta­lunk fel­ka­rolt ügyek fej­le­mé­nye­i­ről is. Koráb­bi hon­la­punk azon­ban már nem felelt meg a kor­sze­rű elvá­rá­sok­nak, ezért elen­ged­he­tet­len­né vált fej­lesz­té­se, ami mos­tan­ra tag­ja­ink mun­ká­ja ered­mé­nye­ként meg­tör­tént.

Az új hon­lap bön­gé­szé­si felü­le­te, amely tovább­ra is a www.magyarpatriotak.hu cím­ről érhe­tő el, a koráb­bi­hoz képest sok­kal átte­kint­he­tőbb. A régi oldal cik­ke­i­nek és fény­ké­pe­i­nek fel­töl­té­se még folya­mat­ban van, de a jelen­tő­sebb ügyek anya­gai már elér­he­tő­ek. A hon­lap fej­lesz­té­sé­vel egy­ide­jű­leg foko­zott biz­ton­sá­gi rend­szer tele­pí­té­sé­re is sor került, ami­re azért volt szük­ség, mivel az utób­bi fél évben több alka­lom­mal is meg­pró­bál­ták isme­ret­le­nek az oldalt fel­tör­ni.

Büsz­kék vagyunk arra, hogy az új hon­lap tel­jes egé­szé­ben tag­ja­ink önkén­te­sen vég­zett mun­ká­já­nak ered­mé­nye, így az egye­sü­let szá­má­ra egye­dül a foko­zott biz­ton­sá­gi rend­szer kiépí­té­se és a tár­hely bőví­té­se oko­zott kiadá­so­kat. Az oldal infor­ma­ti­kai elő­ké­szí­té­se Pál­di Ákos, az egye­sü­let tag­já­nak mun­ká­ja, aki több mint egy hóna­pig dol­go­zott az új hon­la­pon. A köz­lé­si felü­le­tek kiépí­té­se és működ­te­té­se alap­ve­tő fon­tos­sá­gú, hiszen tevé­keny­sé­ge­ink kifej­té­se ezek útján válik lehe­tő­vé. Éppen ezért egye­sü­le­tünk fon­tos­nak tart­ja, hogy a tag­ság­ban min­den­ki a saját tudá­sá­val járul hoz­zá a Közös­ség épí­té­sé­hez.

Reméljük, megújult honlapunkat támogatóink és barátaink,
minden igazi patrióta megelégedéssel fogja böngészni!

Magyar Patrióták Közössége © 2017. október 8.