A Kes­ke­ny­úton Ala­pít­vány és a Rákó­czi Szö­vet­ség helyi szer­ve­ze­te jóté­kony­sá­gi estet szer­vez a köl­té­szet nap­ja alkal­má­ból a dél­vi­dé­ki Tóth­fa­lu­ban műkö­dő Egy­há­zi Diák­ott­ho­nért. Ezt a nap­ja­ink­ban mind­össze 600 lako­sú, Magyar­ka­ni­zsá­hoz közel eső szín­ma­gyar falut Tóth József föld­bir­to­kos ala­pí­tot­ta. A ren­dez­vény bevé­te­lét a szer­ve­zők a tóth­fa­lu­si Egy­há­zi Diák­ott­hon és a Nyers Ist­ván Lab­da­rú­gó Aka­dé­mia ter­ve­zett tor­na­ter­mé­nek meg­épí­té­sé­re ajánl­ják fel. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge is részt vesz a ren­dez­vé­nyen.

Segít­sünk nehéz hely­zet­be került dél­vi­dé­ki test­vé­re­in­ken!

Hely­szín: Pol­gá­rok Háza – Buda­pest VIII. kerü­let, Visi Imre utca 6.
Idő­pont: 2015. ápri­lis 13. hét­fő 18 óra
Szer­ve­zők: Kes­ke­ny­úton Ala­pít­vány, Rákó­czi Szö­vet­ség Tóth­fa­lu­si Szer­ve­ze­te

Magyar Patrióták Közössége © 2015. április 2.