[Cikk letöl­té­se]

Nagy­sza­bá­sú meg­em­lé­ke­zést szer­ve­zett a sze­rém­sé­gi Mara­dék refor­má­tus gyü­le­ke­ze­te 2018. szep­tem­ber 25-én, Tisza Ist­ván láto­ga­tá­sá­nak szá­za­dik évfor­du­ló­ján. Az egy­ko­ri magyar minisz­ter­el­nök tör­té­nel­mi sze­rém­sé­gi útjá­nak cen­te­ná­ri­u­mán Potá­pi Árpád János nem­zet­po­li­ti­kai állam­tit­kár és Pánczél Károly, az Ország­gyű­lés Nem­ze­ti össze­tar­to­zás bizott­sá­gá­nak elnö­ke is meg­je­lent. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­gét Bökö­nyi Leven­te elnök­sé­gi tag és a vele tar­tó kül­dött­ség kép­vi­sel­te.

A meg­em­lé­ke­zés dél­előtt tíz óra­kor kez­dő­dött isten­tisz­te­let­tel, mely­re az egész Dél­vi­dék­ről érkez­tek ven­dé­gek. Halász Béla dél­vi­dé­ki refor­má­tus püs­pök hir­de­tett Igét az örök üdvös­ség­be veze­tő kes­keny út és a kár­ho­zat felé tar­tó szé­les út pél­dá­za­tá­ról.

Halász Béla figyel­mez­te­tett arra, hogy a hit meg­val­lá­sa nem­csak az egy­sze­rű embe­rek­nek, hanem az elöl­já­rók­nak is dol­ga, még ha a világ sem­le­ges­sé­get is vár el tőlük. „Ilyen hitét meg­val­ló ember volt Tisza Ist­ván, aki minisz­ter­el­nök­ként is a refor­má­tus egy­ház főgond­no­ka volt, és Mara­dék­ra is azért jött el, hogy egy hívő refor­má­tus magyar gyü­le­ke­ze­tet meg­lá­to­gas­son” – emel­te ki a dél­vi­dé­ki refor­má­tu­sok püs­pö­ke. Halász Béla remé­nyét fejez­te ki, hogy a mai elöl­já­rók is meg­vall­ják hitü­ket és segí­tik a keresz­tény­ség meg­ma­ra­dá­sát ebben a zava­ros idő­szak­ban.

Halász Dáni­el, Mara­dék lel­ki­pász­to­ra köszön­töt­te a meg­je­lent ven­dé­ge­ket, majd rövi­den fel­ele­ve­ní­tet­te a helyi refor­má­tus gyü­le­ke­zet lét­re­jöt­té­nek oka­it, körül­mé­nye­it. A lel­kész fel­idéz­te, hogy Tisza Ist­ván száz évvel ezelőtt ezen a napon láto­gat­ta meg a gyü­le­ke­ze­tet abban a refor­má­tus gyü­le­ke­ze­ti ház­ban, amely­ből később a mos­ta­ni temp­lo­mot kiépí­tet­ték. Halász Dáni­el külön köszö­ne­tet mon­dott a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­gé­nek azért, hogy az egye­sü­let kuta­tó­mun­ká­ja révén a mai ünnep­ség lét­re­jö­he­tett.

Potápi Árpád János államtitkár (j) és Halász Dániel lelkész (b)
Potá­pi Árpád János állam­tit­kár (j) és Halász Dáni­el lel­kész (b)

Potá­pi Árpád János beszé­dé­ben össze­fog­lal­ta a Sze­rém­ség tör­té­ne­tét, amely a török­dú­lás előtt az ország leg­gaz­da­gabb része, a Dél­vi­dék vir­gá­zó kul­tu­rá­lis köz­pont­ja volt. A nem­zet­po­li­ti­kai állam­tit­kár örö­mét fejez­te ki, hogy Tisza Ist­ván láto­ga­tá­sa után száz évvel is van­nak magya­rok a Sze­rém­ség­ben, és újra a kezük­be akar­ják ven­ni a sor­su­kat, mert 1976-os meg­szün­te­té­se után pár évvel ezelőtt újra­in­dult a magyar isko­lai osz­tály. Potá­pi Árpád János a jövő­re tekin­tet­tel elmond­ta: nem­so­ká­ra új magyar óvo­da épül Mara­dé­kon a Kár­pát-meden­cei óvo­da­fej­lesz­té­si prog­ram kere­té­ben.

Az emlé­ke­ző beszé­de­ket köve­tő­en a részt­ve­vők a temp­lom­ból átsé­tál­tak a refor­má­tus teme­tő­be, hogy meg­ko­szo­rúz­zák Koz­ma Géza sír­em­lé­két, aki Tisza Ist­ván láto­ga­tá­sa­kor Mara­dék lel­ki­pász­to­ra volt. Halász Dáni­el fel­idéz­te, hogy bár nem sok emlék maradt Koz­ma Géza után — aki nagy­be­te­gen fogad­ta Tisza Ist­vánt — de az egy­há­zi jegy­ző­köny­vek tanú­sá­ga sze­rint a mara­dé­ki gyü­le­ke­zet az ő ide­jé­ben épült leg­in­kább mind fizi­kai, mind lel­ki érte­lem­ben. Az emlé­ke­ző beszé­det köve­tő­en a meg­je­lent álla­mi és tár­sa­dal­mi szer­ve­ze­tek kép­vi­se­lői elhe­lyez­ték koszo­rú­i­kat a sír­hant­ra.

Koszorúzás Kozma Géza lelkipásztor sírjánál
Koszo­rú­zás Koz­ma Géza lel­ki­pász­tor sír­já­nál
Kozma Géza maradéki lelkipásztor sírja
Koz­ma Géza mara­dé­ki lel­ki­pász­tor sír­ja

A meg­em­lé­ke­zést köve­tő­en a mara­dé­ki gyü­le­ke­zet finom dél­vi­dé­ki ebéd­del ven­dé­gel­te meg a meg­je­len­te­ket a temp­lom­kert­ben fel­ál­lí­tott sát­rak­ban. Az asz­ta­lok­ról nem hiány­zott a sze­rém­sé­gi sző­lész­kul­tú­rát ham­va­i­ból fel­tá­masz­tó Mau­rer Osz­kár kivá­ló bora, a Cor­vi­na sem.

Az ebéd előtt Pánczél Károly, az Ország­gyű­lés Nem­ze­ti össze­tar­to­zás bizott­sá­gá­nak elnö­ke mon­dott nagy­ha­tá­sú beszé­det. Örö­mét fejez­te ki, ami­ért ilyen sokan eljöt­tek. Fel­hív­ta a figyel­met a magya­rok össze­tar­to­zá­sá­ra, és meg­hagy­ta, hogy ne enged­jük el egy­más kezét. Pánczél Károly hang­sú­lyoz­ta: a magya­rok szá­má­ra igen­csak rosszul sike­rült 20. szá­zad után a 21. szá­zad a magyar­ság évszá­za­da lehet, ha meg­ma­ra­dunk keresz­tény­nek, és magyar­nak. Az első célt segí­ti elő a mara­dé­ki refor­má­tus egy­ház a máso­di­kat pedig a nem­so­ká­ra elké­szü­lő új magyar óvo­da.

Pánczél Károly és Halász Dániel
Pánczél Károly és Halász Dáni­el

A ren­dez­vény­hez kap­cso­ló­dó­an a Pat­ri­ó­ták dél­vi­dé­ki szak­mai kirán­du­lást szer­vez­tek sze­rém­sé­gi és Zen­ta kör­nyé­ki tele­pü­lé­sek fel­ke­re­sé­sé­vel. A láto­ga­tás a Beth­len Gábor Alap­ke­ze­lő Zrt. támo­ga­tá­sá­val való­sult meg.

Magyar Patrióták Közössége © 2018. október 8.

[Cikk letöl­té­se]