Egye­sü­le­tünk műhe­lyé­ben elké­szült a sze­rém­sé­gi Mara­dék magyar tele­pü­lés­tér­ké­pe. Olyan utca- és dűlő­ne­ve­ket sike­rült a helyi idő­sek vissza­em­lé­ke­zé­sei alap­ján hely­re­ál­lí­ta­nunk, ame­lyek külön­ben a fele­dés örök homá­lyá­ba merül­tek vol­na. Fél éves mun­kát köve­tő­en a Pat­ri­ó­ták kül­dött­sé­ge 2017. május 20-án átad­ta a kinyom­ta­tott tér­ké­pe­ket Halász Dáni­el­nek, a jelen­leg egy­ne­gyed­rész­ben magyar lakos­sá­gú falu refor­má­tus lel­ké­szé­nek. A Beth­len Gábor Alap támo­ga­tá­sá­val min­den mara­dé­ki magyar ház­tar­tás­ba jut egy pél­dány a tér­ké­pek­ből.

Maradék

Maradék térkép

Magyar Patrióták Közössége © 2017. május 20.