A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge jóté­kony­sá­gi est­tel nyit­ja meg az új évet: 2015. janu­ár 22-én – a magyar kul­tú­ra ünne­pén – ado­má­nyo­kat gyűj­tünk a sze­rém­sé­gi Mara­dé­kon zaj­ló magyar okta­tás jövő­jé­ért.

Mara­dék 2000 lako­sú sze­rém­sé­gi tele­pü­lés a Duna és a Szá­va közén, a vala­ha kivá­ló boro­kat ter­mő Tar­cal-hegy­ség déli lej­tő­jén, Buda­pest­től 330, a magyar-szerb határ­tól 150 km-re. Lako­sa­i­nak még mint­egy negye­de magyar, akik vegye­sen kato­li­ku­sok és refor­má­tu­sok. A titó­is­ta Jugo­szlá­vi­á­ban magyar isko­lá­ját bezár­ták, azóta egy­re nagyobb gon­dot jelent a nyelv és kul­tú­ra meg­őr­zé­se. A sze­rém­sé­gi magya­rok ket­tős szór­vány­ban élnek: miköz­ben a szerb állam szá­muk­ra anya­nyel­vi okta­tást egy­ál­ta­lán nem biz­to­sít, a hor­vát papok­ból álló sze­rém­sé­gi kato­li­kus egy­ház­ve­ze­tés a mai napig tilt­ja temp­lo­ma­ik­ban a magyar nyelv hasz­ná­la­tát.

Vala­ha, a közép­kor­ban ez egy szín­ma­gyar vidék volt. Ma a Sze­rém­ség lakos­sá­gá­nak mind­össze 1%-a magyar. Külö­nös, hogy éppen leg­je­len­tő­sebb tele­pü­lé­sü­ket hív­ják Mara­dék­nak. A szór­vá­nyo­so­dás azon­ban ezt a közös­sé­get sem kímél­te. Az utol­só pil­la­nat­ban a helyi magyar­sá­got össze­fog­va a refor­má­tus közös­ség vál­lal­ta magá­ra az anya­nyelv és a nem­zet­tu­dat gon­do­zá­sát. Ennek meg­fe­le­lő­en 2013-ban magyar óvo­dát hoz­tak lét­re a helyi magyar gyer­me­kek szá­má­ra. Halász Dáni­el, a gyü­le­ke­zet fia­tal lel­ké­sze magyar isko­la meg­ala­pí­tá­sát ter­ve­zi – ez azon­ban alig­ha sike­rül­het az össz­ma­gyar­ság és az anya­or­szág támo­ga­tá­sa nél­kül.

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge 2014 júli­u­sá­ban – sze­rém­sé­gi kuta­tó­út­ja során – meg­lá­to­gat­ta a mara­dé­ki­akat. Az ott szer­zett pozi­tív tapasz­ta­la­ta­ink vezet­tek min­ket arra a meg­győ­ző­dés­re, hogy idén a magyar kul­tú­ra nap­ja alkal­má­ból szer­ve­zett ünne­pi ren­dez­vé­nyün­ket Mara­dé­kért tart­suk meg. A jóté­kony­sá­gi estet befo­gad­ta a budai Szent Imre Gim­ná­zi­um, amely­nek dísz­ter­me mél­tó hely­szí­ne lesz a magyar kul­tú­ra ünne­pé­nek. A 18 órai kez­det­tel tar­tan­dó ünne­pé­lyen Meis­ter Éva szín­mű­vész­nő „Ez a világ olyan világ…” cím­mel ad műsort, elő­adást Dr. Mak­kai Béla tör­té­nész Juli­án isko­lák és meg­ma­ra­dás cím­mel, míg Dr. Papp Lajos szív­se­bész pro­fesszor Kül­de­té­sünk a Kár­pát Hazá­ban cím­mel tart.

A belé­pő­jegy ára 1.500 Ft, a támo­ga­tó jegy ára 3.000 Ft. A belé­pő­je­gyek árá­val a mara­dé­ki magyar okta­tás jövő­jét – az óvo­da fenn­tar­tá­sát, az isko­la elő­ké­szí­té­sét – támo­gat­ja.

Magyar Patrióták Közössége © 2015. január 6.