Potá­pi Árpád János nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­kár fogad­ta iro­dá­já­ban Hetz­mann Róber­tet, a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge elnö­két. Az egyez­te­té­sen – ame­lyen Pánczél Károly, az Ország­gyű­lés Nem­ze­ti össze­tar­to­zás bizott­sá­gá­nak elnö­ke is részt vett – szó esett a sze­rém­sé­gi Mara­dék falu magyar közös­sé­gé­nek továb­bi támo­ga­tá­sá­ról, a bán­sá­gi temp­lo­mok sor­sá­ról, vala­mint a nem­zet­po­li­ti­ka alap­ve­tő kér­dé­se­i­ről. Hetz­mann Róbert arra kér­te a kor­mány­za­tot, hogy a jövő­ben for­dít­son kiemelt figyel­met a gye­pű­vi­dé­ke­ken talál­ha­tó magyar emlé­kek doku­men­tá­lá­sá­ra.

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge öröm­mel tud szá­mot adni arról, hogy a mara­dé­ki­ak javá­ra szer­ve­zett jóté­kony­sá­gi est és a nem­ré­gi­ben lezá­rult ado­mány­gyűj­tés rend­kí­vül ered­mé­nyes volt, így össze­sen 600.000 forint­tal tud­juk támo­gat­ni a sze­rém­sé­gi magyar közös­ség cél­ja­it.

Magyar Patrióták Közössége © 2015. február 26.